FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

27
Березень
2021

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОН

Ганзюк Світлана
(Кам’янське, Україна)
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
(Інвестиційна діяльність та фондові ринки)
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОН
Згідно зі офіційними даними Державної служби статистики України, без врахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганських областях, Дніпропетровська область знаходиться на першому місці по обсягах обороту роздрібної торгівлі з часткою 9,41 %, з питомою вагою 10,6 % за обсягом залучення капітальних інвестицій в регіон [1]. Дані показники підтверджують інвестиційну привабливість Дніпровщини, адже це є перевагою у створенні нових робочих місць, розвитку та обміні новітніми технологіями, підвищенні конкурентоспроможності торговельних підприємств регіону, поліпшенні платіжного балансу, досягненні соціально-економічного ефекту, розвитку всіх галузей за видами економічної діяльності. На рисунку 1 розглянемо динаміку зміни обсягу залучених інвестицій в Дніпропетровську область та прямих інвестицій з області.
Як видно з рисунку, впродовж 2009-2011 рр. обсяг залучених коштів інвесторів в область зростав з 6,8 млрд. дол. до 10,6 млрд. дол. США, але на протязі 2011-2016 рр., незважаючи на лідируючі позиції у порівнянні з іншими областями, інвестори вилучили свого капіталу на суму 7,1 млрд. дол. США., особливо у 2015 р. (3,2 млрд. дол.). Починаючи з 2011 року обсяг інвестицій з області постійно скорочується і станом на 01.01.2019 року становив 19,0 млн. дол.

Рис. 1. Динаміка зміни обсягу прямих інвестицій в Дніпропетровську область (синій колір) та з області (зелений колір) станом на 01.01 кожного року, млн. дол., розроблено на основі [2]

У 2020 році лідером з інвестування в область був Кіпр, на долю якого припадало 30 % або 1,2 млрд. дол., далі йде Німеччина – 15,4% або 603 млн. дол. США; 14,6% інвестиційних коштів належать Віргінським островам тощо. На долю РФ припадає лише 1,8% всіх залучених коштів або 69 млн. дол. До подій на Сході країни основною країною – інвестором в Дніпропетровському регіоні була Німеччина (у 2015 р. 50,6% від загального обсягу залучених коштів або 7,3 млрд. дол.). Проте, за два роки обережні німецькі інвестори вивезли майже 5 млрд. дол. інвестиційного капіталу. Найбільший обсяг інвестицій в області котрий рік поспіль припадає на промисловість – 58,5% або 2,2 млрд. дол. (переробна (33,6%), розроблення кар’єрів (21,3%); далі йде оптова та роздрібна торгівля – 16% або 614 млн. дол. та операції з нерухомістю – 12% або 413 млн. дол. Найменший обсяг інвестиційних коштів, як і в попередні роки, припадає на сільське господарство (0,7%), будівництво (0,9%), охорона здоров’я (0,1%).
Ефективність інвестиційної політики на рівні регіону, як і на державному рівні, залежить від стану інвестиційного клімату, що впливає на інтенсивність інвестиційного процесу та обсяги інвестицій. Проведений аналіз залучення інвестицій до Дніпропетровського регіону може бути підставою для уточнення концепції регіональної державної інвестиційної політики, виділення її сильних і слабких сторін, що у подальшому може бути втілене в розв’язання проблемних питань щодо інвестування коштів в економіку регіону.
Література:
1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Дата звернення 10 січня 2020 р.)
2. Офіційний сайт Головного управління статистики у Дніпропетровській області. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/zed/zed9.htm (Дата звернення 12 грудня 2020 р.)