FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

03
Квітень
2021

Передумови ефективного державного регулювання економіки

Худавердієва Вікторія

(Харків, Україна)

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ

(Державне регулювання економікою)

ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ДержавнОГО регулювання економікИ

Економічна політика держави є одним з найважливіших понять економічної теорії і необхідним інструментом макроекономічного регулювання. Як офіційний представник суспільства, спеціально організований стійкий соціальний інститут – держава повинен: обґрунтовано формулювати економічні, соціальні, духовні і інші потреби суспільства з урахуванням інтересів майбутніх поколінь; відображати ці потреби у відповідних економічних і політичних програмах; здійснювати ув’язку цих потреб з наявними і перспективними ресурсами їх задоволення; формувати механізми регулювання і умови для розвитку інститутів, сприяючих задоволенню цих потреб [1].

У економічній літературі представлений досить різноманітний спектр думок щодо можливостей державного втручання в ринкову економічну систему. При цьому погляди учених істотно мінялися залежно від конкретних умов розвитку світового господарства. В процесі еволюції точок зору щодо питання регулювання економічних процесів в західній макроекономічній теорії сформувалися дві альтернативні концепції: кейнсіанство і монетаризм. Кейнсіанці виходили з того, що система вільного ринку позбавлена внутрішнього механізму який забезпечує макроекономічну рівновагу, а тому заохочується активне втручання держави в економіку за допомогою дискреційної фіскальної політики. В основі концепції монетаризму лежить положення про те, що ринкова система в змозі автоматично досягати макроекономічної рівноваги [2].

Після виникнення розвиненого ринкового господарства в суспільстві склалися різні способи регулювання і притаманні їм механізми управління: стихійно-ринковий і планово-регульований. На рівні мікроекономіки в умовах ринку до теперішнього часу склався механізм планового управління виробництвом. У масштабі макроекономіки, на рівні національної економіки, довгий час переважало стихійне регулювання, де не спрацьовували ринкові принципи. З ускладненням економічних зв’язків, все більш актуальною ставала необхідність загальнонаціонального регулювання всього процесу суспільного виробництва.

Головне призначення держави в сучасних умовах, у формуванні внутрішніх і зовнішніх економічних зв’язків, що характеризуються ускладненням, глобалізацією людських відносин полягає в регулюванні цих процесів і адаптації їх до динамічних змін в світовому розвитку.

Державне регулювання – це комплекс законодавчих, виконавчих і контролюючих функцій держави, спрямованих на розвиток і гнучке пристосування соціально-економічних основ суспільства до мінливих умов, а також процес щодо організації процесу економічного відтворення, направлений на ефективне використання обмежених виробничих ресурсів для задоволення потреб суспільства. Державні інститути повинні бути достатньо сильними і дієвими, щоб справитися з підтримкою ефективного стану ринкового механізму, а це можливо при регулюючих державних важелях, які доповнюють ринок і конкуренцію.

Державне регулювання забезпечує формування конкурентноздатних господарських організацій, здатних працювати на внутрішніх і світових ринках в умовах жорсткої конкуренції, концентрувати ресурси на перспективних напрямах оновлення виробництва, підтримує приватні ініціативи по освоєнню елементів сучасного і новітнього технологічного устроїв, стимулюючи інноваційну активність.

Корінні перетворення в будь-якій країні, можливі лише за умови прийняття на себе державою принципово більшої відповідальності за трансформаційні процеси. Ця орієнтація обумовлена не тільки нинішньою кризовою ситуацією, вона спирається і на досвід розвинених країн світу, в економіці яких держава грає значну роль. Навіть в тих країнах, де найміцніші ліберальні традиції, ринкові відносини поєднуються з державним втручанням в економіку. Всі соціально-економічні досягнення розвинених європейських країн стали можливі на основі такого поєднання [3,4].

Держава повинна, перш за все, піклуватися про підтримку ринкової конкуренції, запобігаючи монополізації. Досвід всіх розвинених країн демонструє, що бізнес самостійно не в змозі проводити структурні реформи, вирівнювати економічні і соціальні відмінності, диспропорції і перекоси, знаходити баланс між приватними і суспільними інтересами, природними і новостворюваними перевагами національного виробництва. Уряд повинен проводити гнучку політику, яка б поєднувала ринкові механізми і державне регулювання у сфері виробництва, накопичення капіталу, інвестиційної політики, тобто на всіх життєво важливих напрямках розвитку держави.

Література:

  1. 1. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики : монографія. К.: Вид-во УАДУ, 2010. 254 с.
  2. Василенко И.А. Государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия. М. : Логос, 2015. 200 с.
  3. Мельник А.Ф. Державне управління. К.: Знання, 2014. 582 с.
  4. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація URL:http://korrespondent.net/business/companies -iz-ukrainy.