FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

19
Квітень
2021

Формування емпатії в умовах фахової медичної освіти

Лищук Світлана
(Ківерці, Україна)
ОСВІТА
(Методичні основи виховного процесу)
ФОРМУВАННЯ ЕМПАТІЇ В УМОВАХ ФАХОВОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
Віддай людині крихітку себе.
За це душа наповнюється світлом.
Ліна Костенко
Сьогодні студент медичного освітнього закладу, а завтра – фахівець готовий щохвилини прийти на допомогу тому, хто її потребує, врятувати людське життя.
Завдання фахового медичного коледжу – підготувати висококвалі-фікованого працівника у галузі охорони здоров’я, сформувати високоморальну особистість, створивши необхідні для цього умови.
Забезпечити студента усіма необхідними знаннями, уміннями, навичками недостатньо. Необхідно підвищити ефективність навчально-виховного процесу, який сприятиме формуванню професійно-етичних якостей майбутнього фахівця медичного профілю.
Оновлення виховного простору в освітньому закладі передбачає:
 створення в медичному коледжі освітньо-виховного середовища, що сприяє формуванню гуманістичного світогляду та громадянського становлення особистості студента; [1]
 забезпечення морально-етичної спрямованості змісту навчальної, професійної, виховної, громадської діяльності студентів;
 організацію етико-педагогічної взаємодії «студент – студент», «студент – викладач», «студент – медичний працівник», «студент – пацієнт».
Формування основ професійної етики майбутніх стражів здоров’я є складним системним, тривалим процесом, який вимагає творчої праці всього педагогічного колективу.
Виховний вплив на особистість студента здійснюється не лише під час поза- аудиторної роботи, але й під час занять, у колі сім’ї. Спектр професійно-етичної поведінки формується під впливом громадської думки.
Специфіка майбутньої професійної діяльності студентів-медиків передбачає особливий тип мислення, готовність віддати себе обраній професії.
Комплексний всебічний догляд за пацієнтами включає і психологічну, і моральну підтримку. Пацієнт очікує від медичного працівника не тільки високого рівня професіоналізму, він чекає розуміння та співпереживання. Важливими особистісними якостями фахівця медичного профілю є толерантність, чуйність, щиросердечність, вміння вислухати, комунікувати.
Формування емпатії є необхідною умовою гармонійного розвитку особистості та ключовим компонентом комунікативної компетентності. Емпатія виконує роль важливого механізму у формуванні міжособистісних відносин «пацієнт – медичний працівник». Необхідним елементом професіограми особистості медичного працівника є емпатійність. [3]
У професійному становленні майбутніх працівників медичної галузі важливого значення набувають основні складові емпатії: когнітивна, емоційна, поведінкова, мотиваційна. [2]
Когнітивна емпатія передбачає можливість усвідомити та зрозуміти почуття та емоції іншої людини.
Вміння співчувати та співпереживати розглядають у площині емоційної емпатії.
Поведінкова емпатія проявляється у вмінні коригувати власні емоції та впливати на почуття та емоції іншої людини.
Суть мотиваційної емпатії полягає в посильній професійній допомозі пацієнту з метою покращення його фізичного стану та психічного здоров’я.
Позанавчальна та позааудиторна робота коледжу спрямована на формування професійних цінностей у процесі фахової підготовки майбутніх медичних працівників.
Участь студентів у благодійних акціях, психолого-педагогічні тренінги, зустрічі з фахівцями сфери охорони здоров’я, прес-конференції сприяють розв’язанню проблеми моральності сучасного студента-медика.
20 років при Ківерцівському фаховому медичному коледжі працює юнацька Мальтійська група допомоги, яка є спадкоємцем духовної спадщини Мальтійського ордену. Юні мальтійці керуються незмінним гаслом Мальтійського ордену «Збереження віри і допомога потребуючим». Студенти взяли на озброєння відомі слова Парацельса «Любов і турбота – найкращі ліки». Свій вільний час вони присвячують справі милосердя і саме в таких життєвих ситуаціях формується емпатія.
Я вважаю, що світ врятує не краса, а мудрість, гуманність та милосердя. Педагогічний колектив Ківерцівського фахового медичного коледжу спрямовує свою роботу на виховання таких чеснот у студентів, на утвердження принципів загальнолюдської моралі, формування нової гуманітарної культури та гуманітарного середовища в освітньому закладі.
Література:
1. Андрійчук О. Я. Виховання гуманності у студентів медичного коледжу в процесі фахової підготовки : дис. канд. пед. наук : 13.00.07/ Андрійчук Ольга Ярославівна – Київ, 2004. – 212 с.
2. Журавльова Л.П. Психологія емпатії: [монографія]/ Журавльова Лариса Петрівна . – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 338 с.
3. Павлюк Т. М. Емпатійні чинники професійної адаптації медичних сестер: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук: спец. 19.00.07/ Павлюк Тетяна Миколаївна – Івано-Франківськ, 2007. – 21 с.