FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

15
Квітень
2021

Застосування демонстраційних матеріалів при вивченні «магнетизму» іноземними студентами

Воденнікова Лариса
Гайдук Лідія
Буялауі Омар
(Запоріжжя, Україна)
ОСВІТА
(Сучасні методи викладання)
ЗАСТОСУВАННЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ВИВЧЕННІ «МАГНЕТИЗМУ» ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ
Сучасний етап науково-технічного розвитку суспільства висуває нові, набагато вищі вимоги до творчого потенціалу фахівців, що передбачає володіння новими науковими методами, вміння орієнтуватися в потоці наукової інформації, знаходити найраціональніші конструкторські, технологічні й організаційні рішення [1].
Вивчення фізичних явищ на основі проведення експерименту сприяє формуванню наукового світогляду студентів, глибокому засвоєнню фізичних законів. При застосуванні демонстраційного матеріалу викладач має можливість керувати пізнавальною діяльністю студентів, активувати увагу на обставинах найбільш важливих для розумінню суті навчального матеріалу. Отже, постановка демонстраційного матеріалу на лекції має бути максимально чіткою, а пояснення лектора – продуманими та відображати не лише фізичну суть демонстрації, але і її в системі фізичної науки [2].
Розглянемо вплив демонстраційних матеріалів при вивченні навчального курсу «Фізика», а зокрема теми лекції «Магнетизм». Дослідженню підлягало явище «Точка Кюрі». Відомо, що при проведенні експериментів з залізом П. Кюрі встановив, що при певній температурі воно втрачає властивість феромагнетику і переходить в парамагнітний стан. Цю температуру називають точкою Кюрі [4]. Серед феромагнітних хімічних елементів найбільш поширеними є Fe, Co та Ni, точка Кюрі яких відповідно становить 7690С, 10750С та 3550С [5].
Слід зазначити, що під час викладання лекційного матеріалу, лектор наочно показує дію температури на зміну феромагнітних властивостей матеріалу згідно з наведеною нижче методикою.
Демонстраційний матеріал у вигляді проведення експерименту за темою «Точка Кюрі» полягає в наступному. На універсальному штативі закріплюють сильний магніт, а на тонкому ніхромовому дроту підвішують лезо (рис. 1). Лезо повинне притягатися полюсом магніту й утримуватися на відстані 2-3 см від нього, а дріт з підвішеним лезом утворювати кут 300 вертикально. Як зауваження, дріт для підвішування треба брати товщиною не більше 0,5 мм, краще ніхромову (від нагрівальної спіралі), тому що сталева або мідна швидко перегоряє в полум’ї пальника. Потім підставляють спиртовий пальник так, щоб лезо потрапило в найбільш гарячу частину полум’я й могло нагрітися до яскраво – червоного розжарювання [6]. Коли температура леза досягне точки Кюрі (753 0С), то воно втратить свої феромагнітні властивості, перестане притягатися й відпаде від магніту; дріт на якій воно підвішене, займе вертикальне положення. Якщо магніт досить сильний, а дротовий підвіс не занадто важкий і відхилений на невеликий кут, то лезо, відпадаючи, встигає злегка охолонути, і як маятник, знову повертається й притягається до магніту.

Рис. 1. Демонстрація точки Кюрі при вивченні курсу «Фізика» за темою лекції «Магнетизм»

Звертається увага студентів на те що, при температурі Кюрі відбувається руйнування у феромагнетиках областей спонтанної намагніченості, зникають домени: феромагнетик переходить в парамагнітний стан, а його магнітна сприйнятливість зменшується на 8-9 порядків. Після охолодження зразка в ньому знову формуються домени і він знову становиться феромагнітним [7].
Таким чином, при викладанні курсу «Фізика», а зокрема теми лекції «Магнетизм» іноземні студенти наочно побачили як при досягненні температури Кюрі залізний матеріал відхиляється від магніту, що свідчить про перехід магнетика в парамагнетик.
Отримані знання при проведення експерименту дали змогу іноземним студентам підвищити ефективність засвоєння лекційного матеріалу за даною темою та більш детально підготуватися для підсумкового контролю свої знань – складанню іспиту з курсу «Фізика».
Література:
1. Важинський С. Е. Методика та організація наукових досліджень: навч. посіб./ С.Е. Важинський, І.В. Щербак. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. – 260 с. – ISBN 978-966-698-223-3
2. Пастернак А.В., Конопельник О.І., Радковська О.В. Методика викладання фізики: навчальні експерименти. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2007. – 106 с.
3. Лумпиева Т.В., Волков А.Ф. Демонстрационное обеспечение лекций по физике/ Вестник Академии гражданской защиты, 2020. – Вып. 1(21). – С. 52–58.
4. Курс фізики: навч. підручн./ І. П. Зачек та ін.; за ред. І.Є. Лопатинського. – Львів: Бескид Біт. – 2002. – 376 с.
5. Гаркуша И.П. Лекционные демонстрации по физике: учебн. пособие. –Д.: Национальный технический університет «Днепровская политехника». –2018. – 162с.
6. Воденнікова Л.В., Жагров А.С. Лекційні демонстрації з фізики: метод. вказівки до проведення лекційних демонстрацій за курсом фізики. – Запоріжжя. – 2005. –76 с.
7. Лекционные демонстрации по физике. Физика твердого тела: метод. указания; под. ред. доц. Е.А. Серова. – М.: МИИТ. – 1998. – 21 с.

UserComment

Valuable Users idea's
0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *