FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

02
Квітень
2021

Заробітна плата як елемент матеріальної мотивації

Галай Наталія

Костяк Катерина

(Київ, Україна)

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ

(Управління трудовими ресурсами)

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ЕЛЕМЕНТ МАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ

Заробітна плата – це точка перетину інтересів багатьох: підприємств, фірм, керівників, працівників, податкової, фондів тощо. На сьогоднішній день питання підвищення  заробітної праці як елемент мотивації працівників на підприємствах є вкрай актуальним, оскільки під час пандемії COVID-19, багато робітників втратили свій основний дохід, тому для інших працівників основним мотивуючим чинником  є бажання мати гарантовану заробітну плату, яка регулярно виплачується, забезпечує гідний рівень життя. При цьому ні інтенсивність, ні якість праці в розрахунок не беруться, переважає бажання мати спокійну роботу з гарантованим заробітком. Сьогодні українське законодавство приділяє значну увагу питанням організації оплати праці. При цьому заробітна плата визначається як винагорода, обчислена, як правило, у грошовому еквіваленті, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Заробітна плата була, є і ще тривалий час буде важливим якісним показником економічного господарювання. [1].

Визначення заробітної плати, яке дає B.C. Толуб’як поєднує як економічні, так і соціальні аспекти цієї категорії: “заробітна плата – це плата робітнику за виконану роботу, яка дає йому змогу забезпечувати себе та свою сім’ю необхідними засобами до життя, а також заощаджувати на майбутнє, зокрема здійснювати страхування на пенсійне забезпечення” [2].

З метою підвищення мотивації діяльності персоналу, необхідно перейняти зарубіжний досвід і на підприємствах України застосовувати компенсаційний пакет для працівників. До складу компенсаційного пакету входить : заробітна плата та соціальні пільги. Соціальні пільги або бенефіт – це оплата страхування, харчування, медичне страхування, додаткове пенсійне страхування, навчання та підвищення кваліфікації,  транспортні витрати та доплата за стаж роботи на підприємстві та ін. Рекомендується у системі оплати праці на підприємствах виключити випадкові й несистемні виплати, а враховувати наступні основні:

– премії за найкращі результати діяльності в колективі, виплачені працівникам за діючими системами преміювання;

– доплати за підвищену інтенсивність праці;

– доплати за умови праці (слід виплачувати працівникам при досягненні або перевиконанні встановленої норми праці).

Вплив високої заробітної плати на мотивацію трудової діяльності та підвищення ефективності виробництва багатоплановий і виявляється насамперед у наступному. По-перше, вищий рівень заробітної плати сприяє зниженню плинності кадрів, а отже забезпечує формування стабільного трудового колективу. Звідси можливість скоротити витрати на його найм і навчання, спрямувавши кошти на розвиток виробництва. По-друге, проведення політики високої заробітної плати дає змогу відібрати на ринку праці найбільш підготовлених, досвідчених, ініціативних, орієнтованих на успіх працівників, що також забезпечує економію коштів на навчання, перекваліфікацію. По-третє, висока заробітна плата є чинником підвищення старанного, відповідального ставлення до праці, її інтенсифікації .

Отже, заробітна плата є найбільш дійовим і мотивуючим інструментом людського фактору і використання трудового потенціалу.

Література:

1.Закон України “Про оплату праці” Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 17, ст.121 )

2.Толуб’як B.C. Заробітна плата та її вплив на формування фінансових ресурсів системи пенсійного забезпечення / B.C. Толуб’як // Теорія та практика державного управління. -2010. – Вил. 2 (29). – С. 1-8.

Науковий керівник: кандидат економічних наук,

доцент Гращенко Ірина Семенівна