FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

03
Квітень
2021

Якісне оцінювання економічної безпеки підприємства

Бітюкова Юлія
(Одеса, Україна)
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
(Економічна теорія)
ЯКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Важливою якісною характеристикою стабільного функціонування підприємства як системи вважається його економічна безпека, яка визначає здатність підтримувати нормальні умови існування у мінливому зовнішньому середовищі. Таке середовище американці називають VUCA – нестабільне, невизначене, складне і неоднозначне (VUCA – абревіатура від volatility, uncertainty, complexity і ambiguity). SPOD-світ змінився VUCA-світом. SPOD-світ був стійким, передбачуваним, простим і певним. SPOD – це акронім за першими літерами таких слів: «Steady» (стійкий), «Predictable» (передбачуваний), «Ordinary» (простий), «Definite» (визначений). Це світ, що існував до VUCA-світу [1].
Глобалізація створює для підприємств труднощі визначеності, тому безпека в сучасному розумінні охоплює такі поняття як захищеність від зовнішніх та внутрішніх загроз функціонування, здатність підприємства як системи достовірно та якісно зробити оцінку стану економічної безпеки, розробити заходи попередження, протидії та усунення загроз в поточному та довгостроковому періодах. Наукова література охоплює декілька підходів до оцінки стану економічної безпеки підприємства:
1. Ресурсно-функціональний. Загальний показник визначається як середньозважена оцінка складових економічної безпеки, основою якого є оцінка ступеня використання ресурсів підприємства. Представники ресурсно-функціонального підходу пропонують визначити рівень фінансово-економічної безпеки за кожною функціональною складовою [2].
2. Індикаторний (пороговий). Оцінювання економічної безпеки відбувається шляхом співставлення індикатора-взірця з характеристиками об’єкта. Скриньковський Р.М. зводить цей метод до згортання одиничних індикаторів за складовими економічної безпеки: фінансовою, кадрово-інтелектуальною, інвестиційною, інноваційно-техніко-технологічною, маркетингово-ринковою, політико-правовою, обліково-аналітико-інформаційною, екологічною [3].
3. Системний. Фролова Л.В. виділяє 5 груп показників кожної складової економічної безпеки (трудових ресурсів, фінансових ресурсів, матеріальних ресурсів, нематеріальних ресурсів, управління, маркетингу, виробництва), що значно ускладнює процес оцінювання [4]. Можна провести аналогію з системним підходом менеджменту, а саме: методом принципу «чорного ящика» в якому акцент робиться на призначенні та поведінці системи, в якій існують зв’язки із зовнішнім середовищем, що дають можливість впливати на систему, а також виходи із системи як результат обробленої інформації та здійсненого управлінського рішення [5].
4. Підхід на основі оцінки ймовірності банкрутства підприємства. Сутність підходу полягає у визначенні різних загроз підприємству на основі розрахування збитку. Збиток порівнюється з величиною прибутку, доходу та майна. «Класичною» методикою даного підходу є модель Альтмана (Z-рахунок Альтмана) [6].
Ключові ризики економічної безпеки підприємства можна звести до таких як:
• Зниження економічної активності, а саме інвестиційної діяльності;
• Поширення кризових явищ: банкрутство, падіння вартості акцій;
• Дефіцит ресурсів для розширеного розвитку і т. д
Для подолання зовнішніх загроз у процесі глобалізації, підприємствам слід працювати над створенням механізмів попередження та протидії кризовим явищам, удосконаленням вже існуючих методів та систем захисту не тільки зовнішнього, а й внутрішнього середовища, розробкою стратегії розвитку технічного забезпечення економічної безпеки та над створенням потужних механізмів управління безпекою підприємства, що діє на засадах інституційно-правових заходів впливу на керовану систему. Це дозволить визначити пріоритетні фінансові інтереси, які потребують захисту та забезпечити ефективну нейтралізацію загроз фінансово-економічної безпеки підприємства шляхом превентивних дій, пов’язаних з якісною оцінкою економічної безпеки підприємства.
Література:
1. Мир VUCA URL.: http://becmology.blogspot.com/2016/03/vuca.html
2. Грицюк Н. А. Методичні підходи до обґрунтування індикаторів оцінки рівня фінансової безпеки підприємства. Проблеми науки. 2008. № 6. с. 31–35.
3. Скриньковський Р.М. Економічна безпека підприємства: сутність, класифікація та система діагностики. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Випуск 3. с. 414 – 418. URL.: http://global-national.in.ua/vipusk-3-2015/404-skrinkovskij-r-m-ekonomichna-bezpeka-pidpriemstva-sutnist-klasifikatsiya-ta-sistema-diagnostiki
4. Фролова Л.В., Роженко О.В. Методичні підходи до оцінювання економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки.2016. №3(177). с.199-209.
5. Згадова Н.С., Добрянська Н.А., Попович В.В. Науково – теоретичні аспекти інновацій на сучасному етапі соціально-економічного розвитку. Монография к Международной научной конференции. Наука, исследования, разработки. Лондон 27.02.2018., с.48-50.
6. Прохорова В. В., Крупчатніков О. С. Прогнозування банкрутства як складова антикризового фінансового управління. Економічний простір. 2009. № 23/2. с. 103-109.
Науковий керівник: к.е.н., доцент Згадова Наталія Сергіївна,
аспірант Андрющенко Євгеній Геннадійович

 

UserComment

Valuable Users idea's
0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *