FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

06
Січень
2022

Використання google форм для проведення контролю знань студентів під час дистанційного навчання

Тромсюк Володимир Дмитрович

Вінницький технічний коледж

ОСВІТА (Дистанційна освіта у вищій школі)

Використання google форм для проведення контролю знань студентів під час дистанційного навчання

Для забезпечення контролю знань студентів під час дистанційного навчання необхідні спеціальні інструменти. Одним з таких інструментів є офісний пакет Google Docs, який дозволяє створювати on-line форми та опитування – це Google форми [1-3]. Зручність використання Google форм полягає в  ому, що: є можливість перегляду відповідей студентів поіменно із зазначенням дати і часу виконання завдання, опрацьованого на занятті або в позаурочний час; існує прямий і зворотний зв’язок між викладачем й студентом; можливе архівне зберігання результатів тестування з можливостями їх передачі; існує можливість проведення віртуального навчального експерименту  з обробкою та аналізом результатів експерименту; можливість оцінки і контролю рівня опанування відповідною  навчальною  інформацією  й  коригування  рівня  навчальних досягнень [3].

Реалізація перерахованих можливостей Google форм у процесі дистанційного навчання дозволяє визначити такі види діяльності, до яких можна залучити студентів: збір, зберігання, обробка інформації про досліджувані схеми та процеси в них; взаємодія користувача з програмною системою, що припускає обмін текстовими запитами і відповідями; автоматизований контроль результатів знань, тестування. Зазначені види діяльності засновані на інформаційній взаємодії між студентами, викладачами і засобами інформаційних та комунікаційних технологій, спрямованих на досягнення навчальних цілей і досягнення запланованого засвоєння навчального матеріалу.

Для проведення тестування в студента у розпорядженні має бути будь який з видів технічного забезпечення із підключенням до мережі Internet: персональний комп’ютер, ноутбук, нетбук, мобільний телефон, смартфон, планшет.

Використовуючи онлайн систему тестування Google Форми, проведено апробацію запропонованої методики організації процесу тестування на прикладі організації контролю знань з дисциплін: «Джерела живлення та засоби силової електроніки», «Схемотехніка цифрових пристроїв телекомунікаційних та радіотехнічних систем», «Системи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» та «Комп‘ютерна схемотехніка» під час дистанційного навчання.

Однією з переваг комп‘ютерного онлайн тестування є можливість організації контролю без обмеження його періодичності, забезпечуючи миттєве  отримання достовірних результатів контролю відразу після закінчення процесу тестування. Від традиційного контролю знань – тести відрізняються об‘єктивністю вимірювання результатів навчання, оскільки  вони  спираються не  на суб‘єктивну думку викладачів, а на об‘єктивні критерії.

Формування тестових завдань в Google Формах

При розробці тестів для більшості технічних дисциплін є своя специфіка, оскільки часто потрібно використовувати багато графічного матеріалу і формул. Google форми дозволяють створювати такі різновиди завдань, які наведені на рис. 1.

Найбільш доцільними і ефективними для технічних дисциплін є завдання з варіантами відповіді: прапорці, таблиця з варіантами відповіді, сітка прапорців. В окремих випадках можна використовувати завдання з короткими відповідями, якщо потрібно дізнатися думку студентів з тих чи інших питань.

Рис.1. Різновиди завдань, які можна створити в Google формах

Перед створенням тестового завдання в Google classroom потрібно налаштувати Google форму, щоб студенти не мали можливості переглядати вірні відповіді та ділитися ними з іншими учасниками навчального процесу. Також потрібно обмежити проходження тестів тільки для користувачів домену Вінницький технічний коледж і тільки з можливістю зробити одну відповідь для однієї електронної адреси (рис. 2, а). Крім загальних налаштувань потрібно налаштувати тести так щоб можна було отримувати оцінки лише після ручної перевірки (рис. 2, б). Надіслати студентам кількість балів із вказуванням правильних відповідей можна лише тоді, коли всі пройшли тест.

Корисною функцією є сторінка із статистикою тестування (рис. 3), на якій можна закрити Форму для отримання відповідей, експортувати відповіді в текстовий документ та переглянути статистику за усіма відповідями (Усі відповіді), за окремими запитаннями (Запитання) та по кожному окремому респонденту (Окремий респондент).

Після завершення тестування можна переглянути відповіді (рис. 3), отримані в результаті проходження тесту. Статистика дозволяє зрозуміти, який матеріал студенти засвоїли добре, а який погано.

Висновки. Практика використання Google Форм під час дистанційного навчання показала, що це зручний інструмент для поточного та підсумкового онлайн контролю знань студентів. Результати онлайн тестування приблизно відповідають результатам традиційних методів оцінювання. Це було перевірено на практиці, коли половина групи проходила тест онлайн, а інша половини групи писала такі самі завдання в аудиторії. Такий спосіб оцінювання був вимушеною мірою, оскільки в аудиторії не могло бути більше 20 осіб, тому групи були поділені на 2 рівні частини. Половина групи навчалася онлайн, а інша половина групи навчалася очно в аудиторії, але успішність студентів була приблизно однаковою в обох підгрупах, не залежно від способу оцінювання. Тому можна вважати, що в умовах дистанційного навчання Google Форми стали досить надійним і об’єктивним способом оцінювання знань студентів. Головне зробити правильні налаштування і мати банк тестових завдань по всіх розділах дисципліни. За час дистанційного викладання технічних дисциплін було створено більше ніж тисяча тестових завдань.

Література:

  1. Алгоритм створення Google Форми [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.slideshare.net/kurvits/google-form-2198086
  2. Використання Google Форм в різних інтернет-ресурсах [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ixbt.com/google_forms
  3. Тромсюк В. Д. Використання Google форм для проведення контролю знань студентів. Інформаційно-інтерактивні технології як засіб удосконалення освітнього процесу: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р. за заг.ред. О.М. Назарчук – Новоград-Волинський, НВПЕТ, 2021 р. С. 172-176.