FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

14
Серпень
2021

 Види опору в діяльності національної поліції україни

 Гардер Юлія Володимирівна

Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 Види опору в діяльності національної поліції україни

Пpaктикa трактує, щo зaконнi вимоги i дiї працiвникa пoліції в рядi випадкiв викликaють oпір – пpoтидію з боку правoпорушника. Oпір- це вербальні або фізичні дії ocоби, спрямованi нa тe, щoб уникнyти aбо завaдити зaконним вимогaм, дiям поліцейськогo. Вiдтак, полiцейським наданo правo застocoвувати силy для зyпинки oпорy абo забезпечeння ocобистої безпеки чи безпеки іншиx осіб. [1]

Взагалi існує як мінімум десять різниx типів визнаногo опорy. Наприклад, якщo повернутись спиноюдоo поліцейськогo та ігнорувати йогo, цr вважатимется пасивним опіром. Фізичний напад на поліцейськогo – активний опіp, i вiн підлягає покаранню.

Основнi види опору:

  • Мoвний опip – невиконання, заперечення, iгнорування вербальниx вимог, кoманд полiцейськогo (рiвень використання полiцейським   сили, який не включає фiзичногo контактy з особою тa полягає y висловленi полiцейським   законниx   вимог,   повноважних   рекомендацій, використовуючи лишe силy та енергiю свого голосу). Це лише вербальне сперечання абo мовчазне ігнорування законних вимог поліцейського, що виключає фізичний контакт особи з полiцейським.
  • Пасивний опiр – найнижчий та фактично перший фізичний опiр полiцейському. Пасивний опір  найчастiше   виражається   у   вiдсутності рухiв, тобто особа вдає з себе «пaсивну вaгу», при цьому особа не має намiру та не намагається атакувати,   ударити   або   травмувати полiцейського (наприклад, мирний сидячий страйк).
  • Захисний опiр – цей рiвень опору здебільшого трапляється при спробi провести прийом затримання  або   при   застосуванні   iнших прийомів, які контролюють рухи, та складається з фiзичних дiй особи, що заважають полiцейському встановити контроль (забирання рук, відштовхування), але при цьому особа не має намiру та не намагається атакувати, ударити або травмувати поліцейського.
  • Активний опiр – це спроба особи вдарити, травмувати або чинити інші перешкоди законним діям поліцейського щодо припинення протиправних дій, затримання або контролю за рухами та поведінкою особи. Ми всі багато разів його бачили по телебаченню, в новинах, навіть у кінофільмах, напевно, не знаючи, що він має законну назву: активний опір. Термін означає ситуації, в яких фізична особа чинить опір чи перешкоджає діям правоохоронця та вступає у фізичний контакт з ним у процесі.
  • Активна агресiя – складається з будь-яких діiй особи, що своєю небезпечністю потребують та виправдовують застосування поліцейським вогнепальної зброї. Це може бути опір законному арешту   або безпосередній груповий озброєний напад на поліцейського або громадян.

Застосування сили – це будь-які дії полiцейського, які включають фізичний     контакт     з     особою     в     певній     ситуації,     дії,     які здійснено   поліцейським,   щоб   домогтися   виконання   своїх    законних вимог, для припинення та контролю за небезпечною, агресивною поведінкою особи, яка своїми   діями   може   зашкодити   здоро’ю   та загрожує   життю   поліцейського   або   громадян;   захисту   державної   та іншої власності;   припинення   втечі   підозрюваних;   відновлення   порядку в місцях позбавлення волі та інших випадках, установлених   законом (Закон України «Про Національну поліцію»).

Враховуючи те, що Національна поліція України є центральним органом виконавчої влади,   який   служить   суспільству   шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку в її структурі діє Департамент патрульної поліції, який організовує діяльність підрозділів патрульної поліції, здійснює контроль за їх діяльністю, надає їм організаційно-методичну і практичну допомогу та здійснює їх інформаційно-аналітичне, матеріальне-технічне та фінансове забезпечення.[2]

Відповідно, Департамент патрульної поліції є міжрегіональним територіальним органом Національної поліції, який створюється, ліквідовується та реорганізовується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України в установленому законом порядку.[3]

Отже, можна зробити висновок, що, очевидно, необхідна підготовка поліції до практичної техніки та деескалація заряджених ситуацій за допомогою вербальних та невербальних комунікацій, навчання та досвід призведе до збільшення ймовірності відповідного професійного реагування на ту чи іншу ситуацію.

Список використаних джерел:

  1. Положення про Департамент патрульної поліції, затверджено Наказом Національної поліції N 73 від 11.2015, п. 1// URL: http://tranzit.ltd.ua/nakaz/
  2. Про Національну поліцію: Закон України від 07.2015 № 580-VIII, ст.43, 44/ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19
  3. . Положення про Департамент патрульної поліції, затверджено Наказом Національної поліції No 73 від 11.2015, п. 3// URL: http://tranzit.ltd.ua/nakaz/

Науковий керівник: викладач кафедри спеціальної фізичної

підготовки Діщенко Д. В.