FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

26
Квітень
2021

Верховенство права як основоположний принцип сучасного правотворення

Шерстюкова Л.С.
(Дніпро, Україна)
ПРАВО
(Конституційне право)
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП СУЧАСНОГО ПРАВОТВОРЕННЯ
Принцип верховенства права є однєю з провiдних засад конституцiйного ладу сучасної демократичної, правової держави. Вiн являє собою похiдну всiх загальних засад права. Як цiннiсний сплав iдей справедливостi, рiвностi, свободи i гуманiзму верховенство права формує вiдповiдний образ правової системи i визначає тi умови, що дозволяють перетворити цей образ на реальнiсть. Дотримання принципу верховенства права – загальноприйнята в усьому свiтi мiра легiтимностi органів публічної влади.
На етапi демократичних перетворень в Українi вiдбувається трансформація усіх сфер суспільного життя, у зв’язку з чим змiст права набуває нового значення, що активiзувало чисельнi науковi дослiдження у цьому напрямi.
Необхідність дослiджень у цiй сферi визначена у роботах вітчизняних науковцiв, зокрема: Ж. Дзейко, Є. Євграфова, В. Журавський, О. Зайчук, А. Колодiй, О. Скакун, С. Шевчук та ін.
Метою будь-якого права є реалiзацiя його соцiальної цiнностi в життi людини, суспiльства та держави [2]. Позицiя бiльшостi вчених полягає в тому, що розвиток доктринальних уявлень про змiст принципу верховенства права необхiдно розглядати у тiсному взаємозв’язку з особливостями розвитку нацiональних правових систем, а також з урахуванням євроiнтеграцiйних та глобалiзацiйних аспектiв розумiння концепцiї та принципу верховенства права. Саме у такий спосiб i формується сучасне розумiння принципу верховенства права у європейськiй юридичнiй думцi [3].
У правотворчостi, таким чином, як i у законотворчостi, повиннi бути вiдображенi основнi iдеї природного права, в якому поєднанi усi найважливiшi людськi цiнностi [2].
По-перше, в широкому значеннi – як принцип правової органiзацiї державної влади у суспiльствi, так би, мовити, у сенсi «верховенства права над державою». Саме так цей принцип тлумачиться за межами континентальної моделi правової держави за посередництвом англомовної конструкцiї верховенства (панування) («Rule of law»). Як результат гломовне «верховенство права» основним змiстом ототожнюється з континентальною «правовою державнiстю». По-друге, у вузькому розумiннi, а саме у контекстi спiввiдношення однорiдних правових категорiй – права та закону в системi регулювання суспiльних вiдносин, їх ролi та мiсця в забезпеченнi правопорядку, тобто у сенсi «верховенства права над законом». Саме на такий пiдхiд орiєнтує ст. 8 Конституцiї України, що закрiплює визнання та дiю принципу верховенства права i роз’яснює вiдповiдно до цього його змiст: а) як найвищу юридичну силу Конституцiї України, яка передбачає, що закони та iншi нормативно-правовi акти приймаються на основi Конституцiї України й мають вiдповiдати їй; б) як пряму дiю норм Основного Закону країни, що передбачає гарантування звернення до суду для захисту конституцiйних прав та свобод людини i громадянина безпосередньо на пiдставi Конституцiї України [1]
Подальша розробка i втiлення в суспiльне життя принципу верховенства права – необхiдна умова подальшої ефективної модернiзацiї Української держави, та її правової системи. Головна мета органiв державної влади – оптимізувати діяльність усіх сфер суспільного життя для підвищення рівня забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а також цілісного розвитку державності. Зробити це можливо лише через зміцнення демократичної, соцiальної та правової основ функціонування держави на основi верховенства права в умовах глобалiзацiї [1].
Отже, здiйснивши аналiз категорiї «принцип верховенства права» вважаємо, що його слiд розумiти в контекстi правового принципу, сформованого пiд впливом глобалiзацiйних, мiжнародних та європейських iнтеграцiйних процесiв, що покликанi забезпечувати захист визначених прав, основних свобод та законних iнтересiв людини i громадянина в суспiльствi у взаємовiдносинах з органами державної влади, рiвнiсть усiх суб’єктiв права перед законом, верховенство закону в системi актiв законодавства країни [3].
Література:
1. Хаустова М.Г. Верховенство права – як основоположний принцип правової системи України в умовах модернiзацiї. Нацiональний юридичний унiверситет iменi Ярослава Мудрого. 2018. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9382. (дата звернення: 08.12.2020).
2. Чепульченко Т.О. Верховенство права як основоположний принцип сучасного правотворення. ВIСНИК НТУУ «КПI». Полiтологiя. Соцiологiя. Право. Випуск 2(14). 2014. – URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/3257. (дата звернення: 08.12.2020).
3. Кархут О.Я. Принцип верховенства права у контекстi євроiнтеграцiї. Право. Випуск 31’2016. Серiя 18. Економiка i право. 2016. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18972. (дата звернення: 08.12.2020).
Науковий керівник: доктор юридичних наук,
професор Наливайко Л.Р.