FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

22
Липень
2021

УТРИМАННЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ БАТЬКІВ: НАПРЯМКИ ПРОТИДІЇ

Нестеренко Аліна Юріївна

студентка 3 курсу, спеціальність 081 «Право» Полтавський юридичний коледж

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ПРАВО (Карне право та кримінологія)

 УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ КОШТІВ НА

УТРИМАННЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ БАТЬКІВ: НАПРЯМКИ ПРОТИДІЇ

На сьогоднішній день міжнародна спільнота констатує зростання темпів модифікації суспільних відносин. Це проявляється, перш за все, у тому, що ті цінності, які були своєрідним фундаментом побудови суспільства раніше поступово нівелюються. Вони втрачають своє значення, поступаючись місцем більш новітнім формам організації суспільного устрою. Наочним прикладом такої несприятливої трансформації є відмова працездатних дітей, які мають власний дохід, утримувати своїх непрацездатних батьків, незважаючи на наявність судового рішення, відповідно до якого і встановлюється такий обов’язок.

Загалом, незважаючи на те, що вказаний варіант поведінки тісно пов’язаний з морально-етичним сегментом, все ж таки на рівні чинного кримінального кодифікованого акту (далі-КК) воно також знайшло відображення. Якщо звернутися до судової практики, то можна помітити, що починаючи з 01.01.2019 р. у Єдиному державному реєстрі судових рішень (ЄДРСР) не передбачено жодного вироку за ст.165 КК (ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків), хоча за своїм змістом така поведінка є яскравим прикладом соціально-небезпечного та морально неприпустимого нехтування людиною/громадянином своїми природними, фундаментальними соціально-правовими та морально-етичними обов’язками. Вчинення цього кримінального проступку відтворює віковий та соціально- психологічний вимір особистості самого потенційного суб’єкта вчинення кримінального правопорушення, воно полягає у свідомому, злісному та навмисному ухиленні з боку дорослої, повнолітньої, розумово та фізично зрілої, здорової, працездатної та правоздатної людини від посильного, часто мінімально необхідного, але обов’язкового фінансово-матеріального утримання своїх похилих непрацездатних батьків.

Конституцією України встановлено, що повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Утримання непрацездатних батьків, які потребують допомоги, є моральним і юридичним обов’язком їх повнолітніх дітей. Це положення базується на правовому принципі, згідно з яким батьки і діти зобов’язані надавати взаємну моральну підтримку і матеріальну допомогу один одному. Порушення даного зобов’язання передбачає кримінальну відповідальність і закріплюється у виді самостійного складу кримінального правопорушення в Особливій частині КК [1].

Як свідчить практика, визначальну роль у загальному процесі, якщо не подолання, то часткового зменшення таких негативних проявів відіграє саме запобігання. Подолання цієї проблеми може бути тільки при здійсненні запобіжних заходів на всіх рівнях, з яких виділяють три основних: загально- соціальний, спеціально-кримінологічний та індивідуальний. Спеціально- кримінологічне запобігання являє собою сукупність заходів боротьби зі злочинністю, змістом яких є різноманітна робота державних органів, громадських організацій, соціальних груп і громадян, спрямована на усунення причин та умов, що породжують і сприяють злочинності, а також недопущення вчинення злочинів на різних стадіях протиправної поведінки [2].

Серед заходів, які можуть продемонструвати свою практичну ефективність у напрямку запобігання ухиленню від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків пропонуються:

  • налагодження взаємодії між правоохоронними органами та Державною виконавчою службою України (далі-ДВС України) під час розслідування, виконання судових рішень у цій категорії справ;
  • активне та оперативне реагування слідчими органів внутрішніх справ на постанови державних виконавців щодо розшуку зобов’язаних сплачувати кошти на утримання непрацездатних батьків осіб;
  • посилення зв’язків та взаємодії між правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями в напрямку створення соціальних програм пропаганди культу сім’ї;
  • налагодження співпраці правоохоронних органів із засобами масової інформації шляхом демонстрації соціальної реклами, відеороликів правового характеру, які будуть зацікавлювати молодь, навчати сімейним цінностям, духовності, моральності, надавати населенню інформацію правового характеру та пропагувати сімейний інститут як основу суспільства й державності в цілому [2].

Висновки. Отже, проаналізувавши дане кримінальне правопорушення, показник його відносної поширеності, а також високу латентність, можна виокремити наступні основні заходи, що можуть протидіяти поширенню такого протиправного варіанту поведінки: налагодження роботи органів слідства та ДВС України; активне залучення ЗМІ, як «четвертої гілки влади» до пропагування ідей взаємодопомоги, поваги та підтримки. Також пріоритетним напрямком є створення громадських організацій, які будуть співпрацювати з особами, що ухиляються від сплати коштів на утримання непрацездатих батьків, поширюючи культ сім’ї, що є дуже важливим у сучасних умовах.

Список використаних джерел:

  1. Конституція України від 28 червня 1996 року [Електронний ресурс].

–       Режим       доступу:         https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80#Text

  1. Копотун І. М., Карманова Н. І. Протидія ухиленням від сплати аліментів на утримання дітей та коштів на утримання непрацездатих батьків: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 24 листопада 2017 р.), – С. 394-395.

Керівник: викладач правових фундаментальних та професійно-

практичних дисциплін Короленко І.В.