FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

15
Квітень
2021

Сучасні педагогічні підходи при викладанні біології і екології: використання проєктного навчання

Самогулова Ольга

Гаращенко Оксана

(Черкаси, Україна)

ОСВІТА

(Сучасні методи викладання)

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ПРИ ВИКЛАДАННІ БІОЛОГІЇ І ЕКОЛОГІЇ: ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТНОГО НАВЧАННЯ

Сучасні вимоги суспільства до освіти примушують фахівців у багатьох країнах світу переглянути якість і рівень освіти, що зумовило необхідність її реформування. Зміст освіти останнім часом переорієнтовується на заняття, що мають виховувати загальнолюдські цінності, орієнтують студента на звернення до навколишнього світу й до себе, на дбайливе ставлення до всього, що його оточує, на творчий пошук, саморозвиток, вміння шукати й знаходити своє місце в житті, бачити красу світу та людей. В той же час студенти  повинні думати, розуміти суть речей, осмислювати ідеї та концепції і вже на основі цього вміти шукати потрібну інформацію, аналізувати її та застосовувати в конкретних умовах, формулювати й відстоювати свою думку. Ми навчаємо студента біології не тільки для того, щоб він пізнав світ, а й навчився думати, аналізувати, систематизувати, знаходити компроміси, виділяти головне, критично ставитися до будь-яких аргументів, вміти відстоювати свою позицію.

Важливо навчити людину самостійно орієнтуватися в інформації, успішно її використовувати. Для цього необхідно формувати здатність особистості творчо, нешаблонно мислити, самостійно поповнювати свої знання.

Одним із шляхів модернізації освітньої системи України постає упровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій і методів. Інновації (англ. іnnovation – нововведення) – впровадження нових форм, способів і умінь у сфері навчання, освіти та науки.

Важливий напрямок упровадження інноваційних технологій – це інтенсифікація навчального процесу та максимальна активізація студентів у ньому. Для цього використовуються багато методів, серед яких варто виділити саме проєктне навчання.

Проєктна технологія передбачає створення викладачем таких умов під час навчального процесу, за яких його результатом є вдосконалення індивідуальності студента, його потенціальних здібностей, виховання мотивації, особистісних та вольових якостей: самостійності, цілеспрямованості, організованості в роботі.

Під час вивчення біології слід розкривати практичну цінність вивчення науки, формувати вміння студентів самостійно конструювати свої знання. Метод проектів завжди зорієнтований на самостійну діяльність студентів – індивідуальну, парну чи групову, яку вони виконують протягом означеного відрізку часу; завжди передбачає вирішення якоїсь проблеми, яка вимагає інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її вирішення. Результати виконання проєктів повинні бути відчутними; якщо це теоретична проблема, то конкретне її вирішення, якщо практична – конкретний результат.

Готуючись до заняття за методом проєктів, викладач має чітко усвідомлювати, який проєкт він запропонує студентам.

Проєкт – це «п’ять П»: проблема – проєктування – пошук інформації – продукт – презентація.

Завдяки проєктному методу навчання студенти усвідомлюють всю технологію розв’язання задач – від постановки проблеми до отримання результату. Так досягається зв’язок теоретичних знань із практичними вміннями. Цей метод дуже ефективний при вивченні розділу: «Екологія». Студентам пропонується попрацювати над проєктами за такими напрямками:

–  складати карту екологічного стану свого регіону;

– моделювати способи утилізації відходів;

– порівнювати ступінь забруднення окремих територій України;

– застосовувати екологічні знання в повсякденній діяльності.

Розвиток студента стає ключовим визначенням навчання. Вивчення біології в ЗВО спрямоване не тільки на засвоєння певної суми знань, але і на розвиток особистості студента.

Отже, побудувати навчальний процес з урахуванням потреб та здібностей кожного, можливе лише із застосуванням нових освітніх технологій, які дозволяють студенту безпосередньо приймати участь в побудові навчального процесу, здійснювати міцне і свідоме засвоєння змісту навчальних предметів, розвиток логічного мислення, творчої активності та уміння самостійно працювати.

Література:

  1. Державні стандарти базової і повної середньої освіти // Сільська школа України. – 2003. – № 6. – С. 34–36.
  2. Наволокова Н. П. Практична педагогіка для вчителя : навчальний посібник / Н. П. Наволокова, В. М. Андрєєва. – Х., 2009. – 120 с

 

UserComment

Valuable Users idea's
0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *