FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

27
Квітень
2021

Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення

Філімонов Владислав
(Дніпро,Україна)
ПРАВО
(Кримінальне право та кримінологія)
СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
Одним з найважливіших елементів змісту кримінального правопорушення є суб’єктивна сторона. Можна сказати, що вона відображає внутрішній зміст кримінального правопорушення, що виражається в психічних процесах та відбуваються у свідомості людини, під час вчинення протиправних дій. Іншими словами, це психічне ставлення суб’єкта кримінального правопорушення до здійснюваного ним соціально безпрецедентного діяння, а також ставлення до наслідків, що настають внаслідок його протиправної поведінки. Важливість саме цього елемента кримінального правопорушення відіграє важливу роль, і вміння правильно визначити суб’єктивну сторону є обов’язковим для кожного, хто здійснює діяльність, пов’язану з розслідуванням кримінальних правопорушень або судовим процесом, оскільки від наявності чи відсутності цього елемента залежатиме буде особа притягнута до відповідальності.
Суб’єктивна сторона будь-якого злочину складається з таких елементів, як вина, мотив, мета та емоційний стан. При цьому обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони кримінального правопорушення є лише вина, а інші (мотив, мета та емоційний стан) визнаються факультативними ознаками. [1]
Значення суб’єктивної сторони кримінального правопорушення полягає в тому, що воно, будучи елементом кримінального правопорушення, є «частиною» підстави кримінальної відповідальності і, відповідно, завдяки йому можна відрізнити протиправну поведінку від не протиправної. Крім того, суб’єктивна сторона сприяє розмежуванню пов’язаних складових кримінальних правопорушень, які за своїми об’єктивними характеристиками збігаються. Також зміст суб’єктивної сторони визначає ступінь соціальної небезпеки як діяння, так і предмета злочину, а отже, в кінцевому рахунку впливає на характер відповідальності, вид та розмір покарання. Крім того, слід зазначити, що встановлення таких складових суб’єктивної сторони, як мотив та мета кримінального правопорушення, може не мати відношення до відповідальності особи, однак впливає на превентивні (запобіжні) заходи, служить основою для правоохоронних органів. [2]
На думку М. І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. суб’єктивна сторона злочину – це внутрішня сторона злочину, тобто психічна діяльність людини, яка відображає ставлення її свідомості та волі до суспільно небезпечного діяння, вчиненого ним, та до його наслідків. [3]
Насамперед суб’єктивна сторона передбачає наявність суб’єкта. Суб’єкт – це людина, яка має свій світогляд, своє бачення певних речей і в результаті формує власне уявлення про те, що правильно і неправильно. На мою думку, саме тут починають формуватися думки, які в майбутньому можуть стати наміром, необережністю, мотивом, метою. Ознайомившись із поглядами вчених на суб’єктивну сторону, можна зробити висновок, що суб’єктивна сторона – це внутрішнє (психічне) ставлення людини до певних дій, що відображається у бажанні та усвідомленні певних наслідків і як результат у діях, які призвести до настання відповідальності. Щодо ознак суб’єктивної сторони, можна сказати, що вчені солідарні, що основними ознаками є вина, мотив і мета. Щодо емоційного стану, можна додати, що емоції часто контролюють людей, і за певних обставин людина може зробити те, чого раніше ніколи б не вирішила, тому я думаю, що емоційний стан також може бути включений у ознаки.
Безперечним є факт, що значення суб’єктивної сторони кримінального правопорушення є досить великим, а належне його розслідування та правильне встановлення є обов’язковим при розслідуванні будь-якого кримінального правопорушення.
Література:
1. Гуцуляк М.Я. Поняття, зміст та ознаки суб’єктивної сторони складу злочину. Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернетконференції «Політика в сфері боротьби зі злочинністю». Івано-Франківськ. 2014. С.57–60.
2. Брич Л.П. Значення ознак суб’єктивної сторони у розмежуванні суміжнихскладів злочинів. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. No3. С. 333 -352
3. Бажанов М.І. Кримінальне право України. Загальна частина М.І.Бажанов, В.В. Сташис, В.Я. Тацій. –К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с
Науковий керівник: старший викладач Савенко Вікторія Петрівна