FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

02
Квітень
2021

Сталий розвиток регіону за участі місцевих громад

Дудко Олександр

(Київ, Україна)

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ

(Фінансові відносини)

СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ ЗА УЧАСТІ МІСЦЕВИХ ГРОМАД

Сьогодні на загальноєвропейському рівні присвячується багато часу екологічним питанням, а саме: проводяться форуми, конференції, сімподіуми. На державному рівні розроблено ряд діючих програм, що присвячені збереженню природного навколишнього середовища, а з вересня 2014 року ратифіковано стратегію наближення по збереженню довкілля до норм ЄС.

Таким чином, оцінка й узагальнення пріоритетних напрямів сталості за участі місцевих громад, виявлення можливостей реалізації процесів, у тому числі проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», який є спільною ініціативою ЄС та ПРООН, що направлено на досягнення глобальних цілей сталого розвитку є актуальною тематикою сьогодення.

До глобальних цілей сталого розвитку, за потребою місцевих громад, віднесено низку соціальних й екологічних напрямів, з-поміж яких:

  • чиста вода й належні санітарні умови; відновлювальна енергія;
  • відповідальне споживання;
  • збереження екосистеми;
  • боротьба зі зміною клімату (локальні, галузеві, регіональні заходи).

У сучасному світі глобальний характер екологічних проблем спонукає необхідність у запровадженні фінансування заходів з нейтралізації екологічних загроз й збереження навколишнього природного середовища, формуванні передумов до гарантування екологічної безпеки окремих держав й регіонів. Таким чином, запровадження адаптаційного підходу дозволяє використання 26 пріоритетних напрямів з охорони довкілля, враховуючи особливість, масштабність і форми прояву екологічних загроз.

Запровадження адаптаційного підходу обумовлено процесом апроксимації (наближення) законодавства з охорони довкілля до права ЄС, але пріоритетним є забезпечення поступового зниження навантаження на довкілля з метою забезпечення його відновлення. Адаптаційний підхід є необхідною передумовою гарантування екологічної безпеки держави і окремих її регіонів та передбачає посилення ролі інвестування у технологічне оновлення виробництв, підвищення результативності реалізації природоохоронних заходів, їхнього фінансування у повному обсязі, посилення рівня відповідальності усіх учасників процесу [1].

Відповідно до Паризької угоди, країни матимуть можливості використовувати ринкові механізми з метою досягнення своїх цілей зі скорочення викидів, купуючи міжнародні вуглецеві одиниці. Нові ринкові механізми будуть враховувати досвід від використання механізму спільного впровадження, механізму «чистого» розвитку та міжнародної торгівлі вуглецевими одиницями у рамках Кіотського протоколу [2].

ПРООН є глобальною установою Організації Об’єднаних Націй у галузі розвитку, яка підтримує стратегічні ініціативи з розбудови спроможності, спрямовані на сталий людський розвиток та зростання, користь від якого отримають усі. Основна мета ПРООН – підтримати Україну на шляху сталого людського розвитку, спрямованого на досягнення заможної, демократичної та сильної держави, в якій ніхто не залишається осторонь і враховується думка 27 кожного і кожної. Ми керуємося Цілями розвитку тисячоліття та Конвенціями ООН, до яких приєдналася Україна [3].

Євроінтеграційна стратегія України у сфері місцевого самоврядування і розвитку сільських територій повинна базуватися на методологічно глибшому застосуванні положень Європейської Хартії місцевого самоврядування, а саме на концепті широкої участі громади і різних громадських об’єднань у процесі управління місцевим сталим розвитком регіону, враховуючи адаптаційні підхід. А пріоритетність передумов запровадження заходів екологічного характеру може бути обумовлена інтересами, які отримуються на глобальному і локальному рівнях, а саме збереження й відновлення екосистем світу та формування безпекового середовища особистості.

Підводячи підсумки зазначимо, що під місцевим сталим розвитком розуміється усвідомлена, планомірна діяльність влади, спрямована на розвиток територіальної громади з метою покращення умов та рівня життя мешканців. Такий розвиток включає стратегії та програми, здійснення яких дозволяє громаді адаптуватися до економічних змін задля поліпшення свого конкурентного становища за допомогою людських ресурсів, інформації та технології, капіталу та інфраструктури. Отже, процес розвитку територій вважається сталим за умови економічної і соціальної діяльність міської громади не погіршуючи стан екології, спрямована на раціональне використання ресурсів за видами із метою створення більш сприятливих умов життєдіяльності, у тому числі для майбутніх поколінь.

Вважаємо, що, за умов обмеженості фінансових ресурсів розвиток регіонів, орієнтований на громаду, є важливим підходом, оскільки він зменшує навантаження на урядові установи через оптимізацію використання місцевих фінансів, покращуючи рівень життя населення.

Література:

  1. Вишневська О.М. Адаптаційний підхід у гарантуванні екологічної безпеки держави / О.М. Вишневська, Н.В. Бобровська // Вісник аграрної науки Причорномор’я.- 2016. – Вип. 3.- С. 3-12. 28
  2. Паризький договір [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ecoclubua. com/2016/01/paryzkyj-dohovir/.
  3. Проект ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»: Офіційний Веб-портал Полтавської обласної державної адміністрації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.adm-pl.gov.ua/page/proekties-ta-proon-misceviy-rozvitokoriientovaniy-na-gromadu.

Науковий керівник: доктор економічних наук,

академік, Данилишин Богдан Михайлович