FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

15
Квітень
2021

«SOFT SKILLS» як складова професійних компетенцій сучасного фахівця

Федоренко Наталія

(Київ, Україна)

ОСВІТА

(Компетентнісний

 підхід в підготовці спеціалістів)

 «SOFT SKILLS» ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

В епоху швидкої інформатизації суспільства основною конкурентною перевагою  є наявність у співробітників «м’яких» навичок (soft skills). Незалежно від професійної кваліфікації сучасні фахівці повинні вирізнятися високим коефіцієнтом «soft skills», що забезпечують 85% кар’єрного успіху сьогодення.  Концепція  «soft skills» за останні 20 років стала невід’ємною складовою світового ринку праці у найрізноманітніших сферах економіки та суспільства. У багатьох контекстах «soft skills» прирівнюють до таких термінів як «employability  skills»  (навички для працевлаштування),  «people skills» (навички спілкування з людьми), «non-professional  skills»  (непрофесійні навички), «key skills»  (основні навички),  «skills  for  social  progress»  (навички для соціального розвитку), «life skills» (життєві навички). Країни-члени Європейського Союзу прийняли цілий ряд документів, які дозволяють ввести  уніфіковану класифікацію «soft skills»  для Єдиного європейського економічного простору. Європейські ініціативи з розвитку навичок включали «Rethinking Education»  –  консультування країн-членів ЄС щодо інвестування в розвиток навичок для отримання оптимальних соціально-економічних результатів [1].

У дослідженні формування «soft skills» навичок у студентської молоді важливе місце посідають роботи наступних зарубіжних фахівців: Б.А. Ріттер, Е.Е. Смалл, Дж.У. Мортімер, які  відносять до  «soft skills» вміння працювати в команді, комунікативні та лідерські вміння, вміння вирішувати проблеми. К.Й. Перез Мейа, Е.Р. Пурцелл, Ж.В. Реєс Бернардо  розглядають «soft skills», з одного боку, як загальні (неакадемічні) вміння, а з іншого, як найважливіші вміння на сучасному світовому ринку праці, особливо в умовах стрімкого розвитку технологій. Дослідники пропонують наступні види «soft skills»: комунікативні вміння, критичне мислення та вміння вирішувати проблеми, вміння працювати в команді, вміння навчатися протягом життя та управляти інформацією, підприємницькі вміння, етика та професіоналізм, лідерські вміння[3].  Аналіз україномовного наукового дискурсу дозволив установити, що останнім часом інтерес практиків і теоретиків освіти до потенціалу дисциплін вищої школи для формування м’яких навичок помітно зростає, що засвідчують студії А. Безус, І. Гевлича, Л. Гевлич, К. Коваля, Ю. Федорової, І. Федулової та ін. Вітчизняні науковці поділяють погляди своїх зарубіжних колег.

За твердженням Г. Бабій, особистісні якості є доповненням професійних, а професійні якості обумовлюють ті особистісні якості, які повинен мати або розвивати в собі фахівець для професійного зростання. По суті, soft skills – це навички, вміння та характеристики, які дозволяють бути успішними у професійній діяльності. До них відносять: лідерські якості та вміння працювати у команді, вміння проводити переговори, вміння ставити та досягати поставлених цілей, управління часом, цілеспрямованість, презентаційні навички, навички ефективної комунікації, стресостійкість, креативність, творчий підхід до вирішення завдань та аналітичні здібності, тощо. Сталого переліку, як і класифікації «soft skills», не існує. Оскільки, зрозуміло, що для різних видів діяльності пріоритетними є різні види «soft skills» [2].

Щоб успішно формувати «soft skills» навички у сучасного студента, створювати професійну особистість, готову до сприйняття соціальних змін, освоєння нових цінностей і зразків поведінки, здатну до саморозвитку і самореалізації, кафедра соціології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана постійно працює над створенням нових навчально-тренувальних практикумів, тренінг-курсів і сучасних дисциплін із використанням  проблемно-творчих інноваційних технологій навчання.  Наприклад, в рамках освітньо-професійної програми «Соціальні та медіа-комунікації» кафедра соціології запропонувала студентам дисципліни професійної підготовки, що   спрямовані на  формування «soft skills» навичок у студентів. Викладачами кафедри були  розроблені дисципліни: «Професійна та комунікативна культура соціолога», «Соціальна психологія», «Основи теорії та практики соціальних комунікацій», «Комунікації у діловому спілкуванні», «Міжкультурна комунікація» та інші. Ці дисципліни формують у студентів необхідні їм «soft skills» навички: здатність до співробітництва в групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, уміння визначати й реалізовувати мету комунікації в залежності від обставин; аналізувати основні закономірності взаємодії, де розкривається зв’язок між міжособистісними і суспільними відносинами; здатність аналізувати соціальну психологію груп і виявляти особливості спілкування в реальних соціальних групах; вміння демонструвати комунікативні компетенції; моделювати ситуації  внутрішньої динаміки груп та їх розвитку;  вміння володіти навичками самоаналізу, бути критичним і самокритичним на засадах цінування та поваги до різноманітності й мультикультурності.

Література:

  1. Дроздова Ю. Концептуальні підходи до визначення «Soft skills» у сучасних освітніх та професійних моделях. «Soft skills» – невід’ємні аспекти формування конкурентоспроможності студентів у XXI столітті». Київ.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 90 с.
  2. Іванова Л., Скорнякова О. «Soft skills» як важлива складова конкурентоспроможності фахівця з інформаційних технологій. Молодий вчений. № 12 (64). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/12/22.pdf
  3. Карапетян А. Аналіз SWOT як інструмент оцінювання та розвитку «Soft skills» студентів немовних спеціальностей у процесі навчання іноземної мови. Педагогічні науки. 2017. № 135. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/24201/1/KARAPETYAN%20 ALINA.pdf