FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

27
Квітень
2021

Система насср як один із найбільш надійних засобів захисту споживачів харчових продуктів: європейський досвід та проблеми запровадження в україні

Золотар Олександра
(Суми, Україна)
ПРАВО
(Господарське право)
СИСТЕМА НАССР ЯК ОДИН ІЗ НАЙБІЛЬШ НАДІЙНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Важливим фактором розвитку підприємницької діяльності є ефективне використання наявних ресурсів. Особливо це стосується сфери харчування, проблематика якої гостро відчувається останніми роками. Неправильні підготовка, зберігання, транспортування харчових продуктів призводить до зменшення їх корисного строку зберігання чи робить їх непридатними до вживання. Наслідком вживання такої неякісної чи небезпечної продукції є різні захворювання. І в такому випадку страждає не лише покупець, виробник також нестиме відповідні наслідки для свого підприємства, в кращому випадку підприємство сплатить штраф. Іншою проблемою є розгалуженість етапів виробничого циклу продукції, коли кожен її елемент створює різний виробник. Натомість простежити кінцевий результат можливо, але досить складно.
Вирішити ряд проблем можливо за допомогою системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (HACCP) – система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів. Впровадження програми передбачає обов’язковий контроль, підтверджений документально на всіх етапах виготовлення харчової продукції [1].
На сьогодні саме ця система позиціонується серед розвинених країн як універсальна методологія, що дозволяє досягти безпечного стану продуктів харчування. Так, протягом тривалого часу обов’язковою умовою для європейських виробників харчової продукції, що імпортується з інших країн є впровадження системи HACCP [2].
Для України, яка взяла напрямок на інтеграцію з Європейським союзом, ця проблема є терміновою, особливо через різниці в стандартах якості. Розв’язання цієї проблеми дозволить залишатися конкурентоспроможними на внутрішньому та зовнішньому ринках та контролювати безпечність виготовленої продукції.
До 20 вересня 2019 року всі українські підприємства харчової галузі, а також постачальники та перевізники харчових продуктів, мали впровадити систему управління безпечністю харчування НАССР. Розробка, запровадження та приведення в дію програм-передумов належить операторам ринку. Вони зобов’язані розробити таку ефективну систему HACCP, що зможе визначати та зменшувати небезпечні фактори, які виникають у харчовому продукті [3].
Оператори ринку повинні охоплювати не лише захист продукції від небезпечних домішок, але й стан використаної сировини. Звертається увага також на стан приміщень, обладнання, на гігієну персоналу та стан робочих місць. Готову продукцію надалі потрібно правильно зберігати та транспортувати, також до обов’язків операторів належить відстеження правдивості маркування харчових продуктів та достовірності наявної інформації щодо продукції.
Маємо сподівання, що остаточне впровадження системи НАССР для України матиме великі переваги, серед яких:
– систематичне, на кожному етапі відстеження, виявлення та запобігання небезпечності факторів різного походження харчового продукту;
– зменшення ризиків через проведення систематичних перевірок;
– виявлення критичних точок через правильність досліджень операторів ринку;
– збільшення довіри споживачів, що спостерігається в країнах ЄС;
– виявлення ризиків на перших етапах призводить до зменшення витрат, які б виникли при виявленні порушень (штрафи, санкції);
– зменшення захворювань, що виникають при вживанні неякісних та небезпечних харчових продуктів;
– збільшення конкурентоспроможності та розширення кола клієнтів/партнерів та підвищить інвестиційну привабливість.
Отже, повне впровадження системи HACCP для України дозволить наблизитись до європейських стандартів якості продуктів харчування та продовольчої сировини, що сприятиме конкурентоспроможності українських підприємств та продукції, що ними виробляється на європейських ринках, а також підвищенню довіри споживачів такої продукції.
Література:
1. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» № 421-IX від 20.12.2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/771/97-вр/find?text=haccp
2. Регламент № 854/2004 Європейського Парламенту і Ради ЄС «Про встановлення особливих правил організації офіційного контролю над продукцією тваринного походження, призначеною для споживання людиною в їжу» № 854 від 29.04.2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/994_a67
3. Наказ «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» № 590 від 25.12.2015 [Електронний ресурс]. – Ресурс доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/z1704-12
Науковий керівник: кандидат юридичних наук,
доцент Маланчук Тетяна Василівна