FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

09
Квітень
2021

Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства

Клочко Тетяна
(Суми, Україна)
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
(Економіка підприємства)
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Фінансово-господарська діяльність – це цілеспрямовано здійснюваний процес практичної реалізації функцій підприємства, пов’язаних з формуванням і використанням його фінансових ресурсів для забезпечення економічного і соціального розвитку [1].
Під ефективністю фінансово-господарської діяльності підприємства слід розуміти її результат, отриманий або потенційно можливий в процесі перетворення певних ресурсів на кінцевий продукт (продукцію, послуги). Рівень ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства характеризується рівнем його витрат, результатів і фінансового стану [1].
Основні заходи, що розробляються будь-яким суб’єктом господарювання для оздоровлення свого фінансово-економічного стану є:
 збільшення суми прибутку організації;
 зниження собівартості.
У господарській діяльності питання підвищення ефективності діяльності має першорядне значення для оцінки внутрішніх резервів виробництва і виявлення об’єктивних умов для якості роботи підприємства [3].
Резерви зростання прибутку – це кількісно вимірні можливості для його збільшення за рахунок зростання обсягу реалізації продукції( у тому числі на більш вигідних ринках збуту), зниження витрат на її виробництво і реалізацію, вдосконалення структури виробленої продукції, недопущення позареалізаційних збитків. Резерви визначаються на стадії планування і в процесі виконання планів.
Значні резерви зменшення собівартості криються в непродуктивних витратах і втратах. Сюди відносяться: пені, штрафи, які сплачує підприємство за недотримання умов договорів. Одним із способів зниження собівартості продукції є збільшення обсягу випуску продукції.
Аналіз фінансово-економічного стану – це один з результативних способів оцінки поточного стану, що відображає миттєві господарські ситуації і дозволяє виділяти найбільш складні проблеми управління існуючими ресурсами і таким чином мінімізувати зусилля по проведенню відповідно до мети і ресурсів організацій з потребою і можливістю ринку. Значення аналізу фінансово-економічного стану підприємства важко переоцінювати, так як саме він є тією базою, на якій може будуватися розробка фінансових політик підприємства.
До стратегічних завдань фінансової політики підприємства належать:
 максимізувати прибуток підприємства;
 оптимізувати структуру капіталу і забезпечити його фінансову стійкість;
 забезпечувати інвестиційну привабливість підприємства;
 досягти прозорості фінансово-економічного стану підприємств для власника (учасника, засновника), інвестора, кредитора;
 створити ефективний механізм управління підприємством;
 використовувати ринкові механізми залучення фінансових коштів [4].
Щоб приймати результативні та ефективні рішення в сфері технологій, фінансів, збуту, інвестицій і оновлення виробництв, керуючим співробітникам потрібен постійний і безперервний моніторинг поточного становища підприємства.
Ключовий принцип ефективності діяльності підприємства полягає в наступному: надавати споживачам послуги належної, необхідної якості, найбільш раціонально використовуючи трудові, матеріальні, фінансові ресурси, підвищуючи прибутковість підприємства, рівень добробуту його працівників, суспільства в цілому, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу [2].
До основних шляхів підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства відносять: зниження показника трудомісткості і підвищення показника продуктивності праці; раціональне і економне використання ресурсів і сировини, зниження показника фондомісткості і поліпшення інвестиційної діяльності компанії. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства мають на увазі впровадження на підприємстві науково-технічного прогресу, в тому числі революційне переоснащення виробничих фондів на основі новітніх наукових досягнень техніки і технологій при використанні режиму економії. Ресурсозберігаючі фактори повинні стати вирішальними для задоволення постійно зростаючої потреби в паливі, сировині, матеріалах і енергії. Дуже важливо максимально інтенсивно використовувати виробничий потенціал підприємства, стежити за ритмічністю виробництва, за максимальним завантаженням виробничого обладнання [2].
Література:
1. Економіка підприємства : підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – [вид. 2-ге, перероб. Та доп.]. К.: КНЕУ, 2014. 528 с.
2. Жулай Г.С. Управління ефективністю діяльності підприємства як важлива складова успішного ведення бізнесу. Вісник КНУТД. Серія «Економічні науки». 2015. № 3 (87). С. 73–80.
3. Кравченко О.А., Бевзенко Х.С., Бут Є.М. Економічна концепція підвищення ефективності діяльності виробничих підприємств. Економіка: реалія часу. 2015. №5(21). С. 69 – 76.
4. Погорєлов С.М., Леденко О.В., Матяш О.А. Дослідження шляхів підвищення ефективної діяльності підприємств. Вісник НТУ «ХПІ». 2015. №26(1135). С. 76-82.