FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

05
Травень
2022

Shelter Technical and Project Assistants – Технічні та проєктні асистенти програми Shelter

Українською нижче

Shelter Technical Assistant / Project Assistant specializes in essential services in urban settings (construction, emergency relief planning, cash support) able to help assess, plan, design and implement projects in those contexts, according to NRC standards and procedures and national regulations.

Generic responsibilities

 1. Adhere to NRC policies, guidelines and procedures
 2. Assist with the implementation of the support function portfolio according to plan of action
 3. Prepare and develop status reports as required by management
 4. Ensure proper filing of documents
 5. Promote and share ideas for improvement of Shelter/WASH program administrative procedures
 6. Contribute to identification of data protection risks and needs in the context of the program implementation
 7. Perform any other duties and responsibilities as assigned by line manager.

Specific responsibilities

 • Assist the Technical Officer with structural assessments of buildings and propose technical solutions for materials assistance, repair, rehabilitation and/or reconstruction, and provide technical information for development of work plans, technical specifications, bills of quantities (BoQs), cost estimates, structural drawings (CAD).
 • Assist the Technical Officer with assessing the completion of works, and prepare recommendations for payments, interim and final payment certificates
 • Assist the Project Officers in registration of beneficiaries; post distribution monitoring; and/or verification of assistance distributions in line with NRC policies and donor requirements
 • Community Engagement in administrative coordination processes with other NRC departments
 • Administrative work in relation to beneficiary liaison/correspondence
 • Conduct field trips, where necessary, to liaise with beneficiaries during all stages of the activities, for signing agreements and/or gathering other project relevant documentations
 • Ensure that all relevant documents required by the supporting functions as Finance and Procurement are produced and provided by Shelter team
 • Assist Shelter/NFI/WASH team with filing and archiving of the project documentation in Office 365Proofreading of the beneficiaries’ agreements
 • Prepare documentation package required for processing of the program payments

Professional competencies

Requried competencies for this position:

 • 3+ year experience in job functions mentioned above
 • Fluency in Ukrainian   
 • University degree
 • Knowledge of computer programs: MS Word, MS Excel, MS Project, AutoCAD
 • Excellent time management skills and ability to perform under tight deadlines
 • Excellent organizational skills, ability to prioritize a complex workload and to work autonomously as needed
 • Valid driver’s license.

Desirable skills, knowledge, and experience:

 • Previous experience in humanitarian sector
 • Previous experience from working in complex and volatile contexts
 • B1 level of spoken and written English
 • Willingness to work in demanding, stressful situations with respect for basic security rules.
 • Valid driver’s license. 

Do you have 3+ years’ experience in the following jobs or roles?

 • Construction Site Foreman
 • Electrician
 • Plumbing
 • Social Care
 • Customer Service
 • Administration
 • Event Planning
 • Logistics – Transportation
 • AutoCAD design

Then you may be suited for a career in a humanitarian organization. Those that have been displaced in Ukraine are strongly encouraged to apply.

This position is for Ukrainian nationals only.

The deadline for the applications –19.05.2022

Please note that we will contact only shortlisted candidates.

NRC retains the discretion to cancel the recruitment.

NRC might review applications before advert deadline, therefore interested candidates are encouraged to apply early.

We offer:

 • Type of contract: national employment contract 
 • Salary/benefits: According to NRC salary scale, terms and conditions.
 • Duty station: Lviv or Kyiv, Ukraine.

Технічні та проєктні асистенти програми Shelter

Технічний асистент/асистент проєкту Shelter спеціалізується на необхідних послугах у міських умовах (будівництво, планування екстреної допомоги, грошова підтримка), проводить оцінку, планування, розробку та допомагає контролювати проєкти в цих контекстах згідно зі стандартами та процедурами NRC та державного законодавства.

Загальні обов’язки

 • Дотримуватися політик, керівних принципів та процедур NRC
 • Допомагати в реалізації набору допоміжних функцій згідно з планом дій
 • Готувати та розробляти звіти про стан відповідно до вимог керівництва
 • Забезпечувати оформлення документів належним чином
 • Просувати та ділитися ідеями щодо вдосконалення адміністративних процедур програми Shelter/WASH
 • Сприяти визначенню ризиків та потреб захисту даних у контексті реалізації програми
 • Виконувати будь-які інші обов’язки та функції за призначенням безпосереднього керівника

Специфічні обов’язки

 • Допомагати провідному фахівцю з оцінкою конструкції будівель та пропонувати технічні рішення щодо матеріальної допомоги, ремонту, відбудови та/або реконструкції, а також надавати технічну інформацію для розробки планів робіт, технічних специфікацій, відомостей про обсяг робіт, кошторисів, конструкційних креслень (CAD)
 • Допомагати провідному фахівцю з оцінкою завершення робіт, готувати рекомендації щодо платежів, документації про проміжну та остаточну оплату
 • Допомагати фахівцям проєкту в реєстрації бенефіціарів; моніторингу построзподілу; та/або перевірці розподілу допомоги відповідно до політик NRC та вимог донорів
 • Залучення громад в адміністративній координації процесів з іншими відділами NRC
 • Адміністративна робота щодо зв’язку/листування з бенефіціарами
 • Здійснювати польові виїзди, якщо це необхідно, для зв’язку з бенефіціарами на всіх етапах діяльності для підписання угод та/або збору іншої документації, що стосується проєкту
 • Забезпечувати, щоб всі відповідні документи, необхідні для функцій підтримки, зокрема відділів фінансів та логістики, було зроблено та надано командою Shelter
 • Підтримувати команди відділів Shelter/NFI/WASH у зберіганні та архівації проєктної документації в Office 365, а також у вичитуванні угод бенефіціарів
 • Підготовка пакетів документації, необхідної для обробки програмних платежів

Професійні якості

Необхідні професійні якості для цієї посади:

 • 3+ роки досвіду робочих функцій, згаданих вище
 • Вільне володіння українською мовою   
 • Диплом університету
 • Знання комп’ютерних програм: MS Word, MS Excel, MS Project, AutoCAD
 • Відмінні навички тайм-менеджменту та здатність працювати у стислі кінцеві терміни
 • Відмінні організаційні навички, вміння розставляти пріоритети для складного робочого навантаження та за потреби працювати автономно
 • Чинне водійське посвідчення

Бажані навички, знання та досвід:

 • Попередній досвід у гуманітарній сфері
 • Попередній досвід роботи у складних та нестабільних контекстах
 • Рівень англійської мови B1 як розмовної, так і письмової
 • Готовність працювати у важких, стресових ситуаціях з дотриманням основних правил безпеки
 • Чинне водійське посвідчення 

Чи маєте ви більше 3-х років досвіду на наступних роботах чи посадах?

 • Майстер на будівництві
 • Електрик
 • Сантехніка
 • Соціальне обслуговування
 • Обслуговування клієнтів
 • Адміністрування
 • Планування заходів
 • Логістика – транспортування
 • Дизайн в AutoCAD 

Тоді ви можете підійти для кар’єри в гуманітарній організації. Тих, хто має статус внутрішньо переміщеної особи в Україні, наполегливо заохочуємо подавати заявки.

Ця посада тільки для громадян України.

Кінцевий термін подачі заявок – 19.05.2022

Зауважте, що ми зв’яжемося лише з кандидатами, які будуть відібрані.
NRC залишає за собою право скасувати набір.
NRC може розглянути заявки до закінчення терміну оголошення, тому зацікавленим кандидатам рекомендується подавати заявки раніше.

Ми пропонуємо:

 • Тип контракту: національний трудовий контракт
 • Заробітна плата/плюшки: відповідно до шкали заробітної плати NRC,
 • приватне медичне страхування
 • Місце роботи: Львів або Київ, Україна.