FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

13
Квітень
2021

Розвиток аудиту в україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Скнаріна Ірина
(Ірпінь, Україна)
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
(Облік та аудит)
РОЗВИТОК АУДИТУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
На сьогодні ринкові відносини розвиваються вкрай стрімко і тому, з кожним днем, все більше суб’єктів господарювання потребують надання професійних аудиторських послуг. Саме тому проблема незалежності аудитора є досить актуальною в цей час, оскільки даний принцип професійної етики, відповідно до Кодексу етики професійних бухгалтерів і аудиторів, є одним із фундаментальних, який характеризує аудит як окрему форму контролю.
Принцип незалежності передбачає, що аудитор має дотримуватися незалежності думок та своєї поведінки під час надання професійних послуг.
Забезпечення якості аудиторських послуг і задоволення потреб громадян має необхідність у вдосконаленні процесу саморегулювання аудиторської діяльності. Здійснення контролю є однією з основних функцій регулювання аудиту. У ході дослідження проблем аудиту в Україні значна увага приділяється питанням недовіри до аудитора та сумнівам у його незалежності. Це спричинене не тільки невпевненістю клієнта щодо збереження конфіденційної інформації, професійної компетентності фахівця, але й зумовлене шахрайством, допущенням помилок та порушень під час проведення аудиту великими міжнародними аудиторськими компаніями.
Суттєвою проблемою у проведенні аудиту є порушення принципу незалежності аудитора. На практиці трапляються випадки, коли чиниться тиск на фахівця як з боку клієнтів-замовників, так і з боку аудиторської фірми, де працює аудитор.
Основними проблемними аспектами надання аудиторських послуг в Україні є: недосконалість методичних та теоретичних розробок з аудиторського контролю; брак достатнього досвіду аудиторської діяльності; недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів [4].
Крім того, необхідно відзначити такий аспект аудиторської діяльності, як формування ціни на ринку аудиторських послуг. В нашій країні немає єдиної системи розрахунку вартості наданих аудиторських послуг, саме тому аудиторські фірми, зазвичай, використовують власну систему формування ціни. Іншою проблемою є те, що з боку законодавства існують спроби звузити сферу аудиторської діяльності, її обов’язковість, а також звільнити від проведення аудиту господарської діяльності приватних підприємців та малі приватні фірми.
Підтримуємо думку Н. Печенюк [4], що з метою підвищення ефективності регулювання аудиторської діяльності доцільним є удосконалення нормативно-законодавчої бази в Україні та розробка механізму ціноутворення щодо наданих аудиторських послуг на основі вивчення міжнародного досвіду. Також на розвиток аудиторської діяльності позитивно вплине налагодження співпраці професійних аудиторських організацій України з міжнародними та європейськими професійними організаціями бухгалтерів і аудиторів.
Отже, вирішення кожної із зазначених проблем потребує індивідуального підходу, зокрема, значну увагу необхідно приділити саме удосконаленню законодавчого регулювання аудиту, поліпшенню методики та організації аудиторських перевірок, їх якості, розробки оптимальної методики визначення вартості аудиту та аудиторських послуг, питання аудиторської етики, підготовки і підвищення кваліфікації аудиторів, перейняттю досвіду і практик з-за кордону.
Література:
1. Кодекс етики професійних бухгалтерів. URL: https://lexinform.com.ua/wp-content/uploads/2018/09/Code-of-Ethics_ukr.pdf
2. Фабіянська Вікторія. Незалежність аудитора: загрози та застережні заходи щодо їх усунення. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Випуск 3-4. С. 99-112.
3. Рядська В. В. Аналіз змісту робочої незалежності в аудиті. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2014. № 1. С. 253-259.
4. Печенюк Н.В., Цебуляк В. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні.
URL: http://intkonf.org/pechenyuk-nv-tsebulyak-v-problemi-ta-perspektivi-rozvitku-auditu-v-ukrayini/
Науковий керівник: кандидат економічних наук,
доцент, Гуріна Наталія Валеріївна