FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

15
Квітень
2021

Роль куратора академічної групи у вищому закладі освіти

Кравченко Олена

(Черкаси, Україна)

ОСВІТА

(Методичні основи виховного процесу)

РОЛЬ КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Завдання інституту кураторства в сучасних умовах – допомога студентам в оволодінні новим інтелектуальним баченням світу і визначенні свого місця в ньому, розвиток здібностей, їх повноцінна реалізація в різних видах діяльності. Важливим є те, щоб робота кураторів не йшла в розріз зі студентським самоврядуванням, а доповнювала його, утворюючи єдину демократичну виховну систему. Особливо потрібна допомога куратора у взаємодії студентів із структурами і службами, які здійснюють навчальну й позанавчальну діяльність, в організації спеціальних заходів, заходів загальновузівського та регіонального характеру.

Виховання у вищій школі – це цілеспрямований  процес створення інтерактивного соціокультурного середовища для розвитку і  формування   гармонійної  цілісної особистості.

Тому, важливо, щоб на посаду куратора академічної групи призначався провідний спеціаліст, досвідчений педагог з урахуванням профілю підготовки фахівців та специфіки діяльності факультету чи відділення, стажу викладацької роботи у вищому закладі освіти. Обов’язковою умовою його перебування на цій посаді є викладання лекційного курсу чи ведення семінарсько-практичних занять в академічній групі.

Діяльність куратора здійснюється на підставі Статуту закладу, Концепції виховної роботи з огляду на особливості й традиції закладу. Зміст його діяльності визначається положенням про організацію і проведення виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України [1].

Головною фігурою в реалізації програми виховної роботи є куратор (тьютор, наставник) групи. Саме він з перших днів перебування в закладі освіти допомагає студентам сформувати колектив академічної групи, проводить як індивідуальну, так і групову організаційну та виховну, культурно-освітню роботу, встановлює зв’язок з батьками студентів, здійснює педагогічний контроль за дотриманням студентами морально-етичних норм поведінки в навчанні та побуті. Ураховуючи потреби сьогодення, саме наставник допоможе розкритися особистості кожного з вихованців.

Найважливішими напрямами діяльності кураторів є:

  • адаптація першокурсників до нових умов навчання;
  • допомога студентам у розв’язанні їхніх соціально-побутових проблем і організації дозвілля;
  • допомога у формуванні в студентській групі атмосфери дружби, доброзичливості, емпатії, згуртованості та взаємної моральної підтримки, в усвідомленні причетності до співтовариства викладачів і співробітників, об’єднаних однією організаційною культурою, системою поглядів і цінностей[2].

Удосконалення діяльності кураторів передбачає також цілеспрямовану роботу за такими напрямами:

  • проведення з кураторами спеціальних тренінгів і семінарів, на яких вони одержують інформацію про вікові особливості студентів, про результати діагностики їхніх індивідуальних якостей та інтересів, про специфіку взаємодії зі старшими студентами, про нові методи та підходи у сфері консультування і підтримки студентів;
  • організація в закладі освіти спеціальної діагностичної й консультативної служби для кураторів і викладачів з метою постійної підтримки і розв’язання складних професійних ситуацій;
  • регулярне проведення кураторських нарад за участі адміністрації закладу освіти для окреслення та розв’язання загальних проблем;
  • видання пам’яток та методичних рекомендацій для допомоги кураторові з оновленою інформацією про особливості роботи зі здобувачами освіти.

У межах виховної роботи є необхідність широко залучати студентів до  дискурс-студій, виконання волонтерських проектів, до пошукової роботи,  конкурсів професійної майстерності, просвітницьких заходів, що дозволяють більш чітко усвідомити важливі етичні категорії відповідальності, обов’язку,  професіоналізму, гідності.

Отже, найважливішим завданням удосконалення роботи куратора є створення  продуктивної взаємодії здобувача освіти та куратора, допомога студентам в організації таких заходів, які дозволили б глибоко усвідомити, зрозуміти, відчути і сприйняти традиції закладу освіти, його ціннісні орієнтації, ті стосунки і норми, які традиційно лежать в основі відносин і взаємодій у закладі та поза його межами.

Література:

  1. Положення про організацію і проведення виховної роботи в професійно-технічних навчальних  закладах Міністерства освіти і науки України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення:12.02.20)
  2. Кравченко О.П. Виховна робота в медичному коледжі як засіб формування медсестринської етики / Кравченко О.П. // Наук.зап. Сер.: Пед. та іст. науки: / [зб. наук. ст.] / НПУ імені М. П. Драгоманова: – К., 2012. – Вип. СІ (101). – С.156-164.