FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

14
Квітень
2021

Роль інвентаризації земель в управлінні земельними ресурсами

Прокопенко Наталія
(Суми, Україна)
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
(Економіка АПК)
РОЛЬ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
Земля займає особливе місце серед найважливіших умов існування людини і людства. Це основний природний ресурс, матеріальна умова життя і діяльності людини, база для розміщення і розвитку всіх галузей народного господарства. Земля – це головний засіб виробництва в сільському господарстві і основне джерело отримання продовольства для населення.
Раціональне та ефективне використання земельних ресурсів, перш за все земель сільськогосподарського призначення, регулювання земельних відносин – це складна і актуальна проблема в землевпорядкуванні. Для вирішення цього завдання важливий і необхідний облік кількості та якості всіх земельно-територіальних ресурсів, і їх економічна оцінка.
У зв’язку з приватизацією земельних ділянок, появою великої кількості власників землі та товаровиробників різних форм завдання управління стоїть як ніколи гостро.
Для того, щоб отримувати максимальні результати від використання земельних ресурсів, необхідна налагоджена система управління ними. Вона повинна містити повну, актуальну і точну інформацію про землю і її власників, з метою раціонального використання та охорони земель усіма суб’єктами земельних відносин. Одним з видів діяльності такої системи виступає інвентаризація земель [2]. Інвентаризація земель в традиційному розумінні – це сукупність землевпорядних заходів, спрямованих на виявлення та уточнення відомостей про земельні ділянки з метою обліку земель і ведення кадастру [1].
Організація раціонального використання земель неможлива без знання точних даних про склад та якість земель. Встановлення місця розташування, фактичного кількісного і якісного складу земельних угідь відбувається в процесі інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, що використовуються сільськогосподарськими організаціями.
Управління земельними ресурсами на сучасному етапі пов’язане, перш за все, з практичним визначенням права власності на землю, розмежуванням земель районів за територіальними рівнями управління і проведенням оцінки сільськогосподарських земель, розвитком ринку земель, створенням інфраструктури цього ринку.
Основні завдання інвентаризації:
– визначення власника землі по кожному гектару;
– оцінка ефективності використання земельних ділянок;
– оцінка стану родючості ґрунтів, стан розвитку негативних процесів визначення причини погіршення стану земель;
– створення сучасного банку енергоінформаційних ресурсів про стан і користувачів земель із забезпеченням максимально широкого доступу до цієї інформації.
Головна мета інвентаризації – створити основу для ведення державного земельного кадастру, забезпечити реєстрацію прав власності, володіння, користування чи оренди з видачою землевласникам і землекористувачам документів.
Інвентаризація земель також дозволяє організувати постійний контроль за їх використанням.
Для створення раціональної та стійкої системи сільськогосподарських землекористувачів, безумовно, недостатньо тільки інвентаризації та розробки локальних проектів. Пріоритет сільськогосподарського виробництва та продовольчої безпеки повинен бути забезпечений в документах територіального планування (генпланах, схемах, проекти межування території, правила землекористування і забудови), тобто розробка зазначених документів повинна здійснюватися на основі районування сільських територій, що дозволяє зберегти і створити передумови для розвитку інноваційного сільськогосподарського виробництва в рамках раціональної структури стійкої системи сільськогосподарських землекористувань.
Література:
1. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок проведення інвентаризації земель» від 5 червня 2019 р. №476 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/476-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 14.03.2021)
2. Горбатюк В.М. Інвентаризація земель у системі управління земельними ресурсами/ В.М. Горбатюк, В.Н. Дмитрусенко// Містобудування та територіальне планування. 2008. №31. с. 15-18