FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

23
Вересень
2022

Recruitment Officer

КРАЇНА: Україна

ПІДЗВІТНІСТЬ: Фахівець аварійно-відновлювальних робіт

МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ: Київ з можливістю відряджень до інших міст України, в яких знаходяться представництва компанії HI (Kyiv with travel to other locations of the country where HI is implementing activities)

Компанія Handicap International має прозорі інституційні політики щодо «Захисту дітей», «Протидії шахрайству, хабарництву та корупції», «Інвалідність, Стать і вік», а також «Захист бенефіціарів від сексуальної експлуатації, знущання та домагань». Вони є обов’язковими для виконання усіма співробітниками, які зобов’язані поважати, підтримувати та просувати ці політики, а також підписати «Кодекс поведінки» компанії HI.

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

Технічний фахівець з питань інклюзії працює під керівництвом фахівця з аварійно-відновлювальних робіт в Україні. Технічний спеціаліст у м. Київ допомагає втілювати повноваження компанії Humanity & Inclusion та її 10-річну стратегію на території своєї країни. Він/вона допомагає втілювати проекти компанії в Україні, в областях, де знаходяться представництва компанії ЕйчАй, за допомогою свого технічного досвіду забезпечуючи якість та ефективність своїх проектів. Особливо для інших технічних спеціалістів з питань інклюзії в регіонах України. Він/вона співпрацюють з технічною командою програми. 

ЗАВДАННЯ / СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЙ

Завдання 1.  Надає необхідні інструкції та технічну підтримку проектам згідно загальної технічної структури та стандартів в рамках своєї компетенції.

 • Використовує відповідні технічні інструкції та підтримує команду з питань інклюзії в регіональних представництвах, команду проекту, партнерів і/або фахівців інших спеціальностей. 
 • Забезпечує проведення дій у межах проекту відповідно до вимог внутрішніх технічних стандартів якості та за необхідності вносить рекомендації щодо їх покращення або вдосконалення особливо стосовно проектів з інклюзії на базовому рівні.
 • Вносить зміни до документації проекту за необхідності відповідно до міжнародних технічних норм і стандартів.
 • Приймає участь у підготовці регулярних звітів щодо технічних дій у межах своєї компетенції (збір і аналіз зібраних технічних даних) спільно з командою проекту та відділом моніторингу, оцінки, обліку та навчання. Відповідає за процеси моніторингу та оцінки під керівництвом технічного спеціаліста в Україні або свого безпосереднього керівника. 
 • Приймає участь у підготовці звітів для внутрішніх і зовнішніх донорів (проміжний і кінцевий звіти) за запитом.
 • За необхідності забезпечує координацію та співпрацю з технічними партнерами проекту в рамках повноважень наданих національним спеціалістом або керівником проекту. 
 • Допомагає створювати зв’язки організаціями та асоціаціями, що працюють в громадах, контактними особами та іншими організаціями (національними та міжнародними) для підсилення інформаційної кампанії, що проводить компанія ЕйчАй, про наявні послуги, а також підтримує партнерські стосунки з іншими гуманітарними організаціями.
 • Забезпечує розвиток потенціалу та технічну підтримку діяльності зовнішніх організацій та у громадах згідно стратегії розвитку сектору у співпраці з та з дозволу керівника проекту/технічного спеціаліста або, за його/її відсутності, технічного спеціаліста в Україні.

Завдання 2.  готує технічні висновки за результатами роботи проекту

 • Збирає необхідні дані для накопичення або наукового обґрунтування діяльності.
 • Підвищує рівень технічних знань на основі прогресивного досвіду під керівництвом фахівця або керівника проекту.
 • Надсилає робочі завдання на перевірку.
 • Втілює рекомендації щодо вдосконалення технічної якості проектів.
 • Підтримує процес розвитку технічної підтримки та інструменти і матеріали для нарощування потенціалу у співпраці з технічним спеціалістом в Україні або технічного спеціаліста з питань інклюзії для реалізації інклюзивної діяльності (тренінги, двосторонньої організаційної підтримки, роз’яснювально-інформаційної роботи).
 • Підтримує апробацію, транформування та контекстуалізацію матеріалів та інструментів разом із людьми з інвалідністю та організаціями людей з інвалідністю. 

Завдання 3.  допомагає освіжувати інформацію про сферу інклюзії

 • Проводить відбір представників громад і/або волонтерів.
 • Допомагає в проведенні або проводити технічні навчання у межах своїх компетенцій з представниками внутрішніх і зовнішніх компаній. 
 • Допомагає складати план розвитку навичок спеціалістів у межах своєї компетенції, також може виступати в ролі незалежного консультанта.
 • Може допомагати в процесі розвитку пулу місцевих талантів у межах свого сектора (проводити технічні співбесіди з кандидатами, вносити рекомендації, визначати потреби у навчанні)
 • Поширює інформацію про технічні інструменти, тренінги, роздаткові матеріали та інші відповідні документи, а також проводить заплановані види діяльності з місцевими організаціями та НГО (за необхідності), після затвердження їх технічним спеціалістом в Україні або безпосереднім керівником. 
 • Повідомляє потенційних партнерів про необхідність підтримки з їх боку для координації дій щодо інклюзивності об’єктів на місцевому рівні; повідомляє про такі потреби технічному фахівцю в Україні або безпосередньому керівнику. 

Завдання 4. Докладає зусиль до забезпечення технічної готовності компанії HI у межах своїх повноважень

 • Докладає зусиль для збільшення експертного досвіду компанії HI: має право бути технічним експертом компанії НІ на відповідному місцевому рівні та під час роботи з місцевими партнерами

БАЖАНІ АНКЕТНІ ДАНІ

Кваліфікація(-ї):

 • Уміння працювати в даній сфері, з відповідними керівниками та уміння використовувати якісний підхід.
 • Знає про різні напрямки наукової думки та моделі пояснення інвалідності та знайомий з використанням конкретних інструментів.
 • Глобальні знання про міжнародні структури та технічні питання даної сфери: принципи гуманітарної роботи, активізація захисту, активізація питань віку та інвалідності. 
 • Знає організацій та осіб, що працюють в даній сфері.

Досвід роботи: 

(тип і тривалість досвіду роботи)

 • Принаймні 2 роки досвіду в даній галузі, включаючи досвід роботи в країнах з низьким і середнім рівнем заробітку. 
 • Досвід роботи в сфері керування проектами буде плюсом.
 • Досвід роботи в сфері роботи з МНГО та проектами, пов’язаними з питаннями інклюзії та/або захисту та колективного підходу.  
 • Досвід захисту інтересів людей з інвалідністю та/або вразливістю, бажано в контексті надзвичайних ситуацій.
 • Досвід роботи з людьми з інвалідністю або з людьми з груп можливого прояву нерівноправності буде плюсом. 
 • Досвід проведення тренінгів для тренерів буде плюсом.  
 • Уміння спілкуватися зрозуміло, точно та відповідально з повагою до співбесідника (дорослого або дитини); уміння адаптувати свій спосіб комунікації та передачі інформації, особливо в контексті міжкультурного спілкування та віддалено.
 • Уміння визначати проблеми та знаходити рішення; уміння опрацьовувати проблемні питання.
 • Уміння супроводжувати та мотивувати групу/особу. 
 • Знає, як планувати, організовувати та вимірювати активності за допомогою чітких, конкретних і вимірюваних цілей та індикаторів. 
 • Просуває принципи співучасті та співпраці в певних видах діяльності та під час мультидисциплінарної секторальної роботи.   

Навички:

(знання, здібності необхідні для виконання обов’язків, посилання на документ, що підтверджує досвід роботи).

 • Вільне володіння англійською (усно та письмово), українською та російською обов’язково.      

Особисті якості:

 • Реактивність
 • Уміння працювати в команді/нетворкінгу, схильність до співпраці. Повага до чужої думки та оцінка навичок інших людей для проведення спільної діяльності. 
 • Надання та отримання конструктивних відгуків; обмін інформацією під час роботи в мультидисциплінарних, мережевих і об’єднаних командах.
 • Емпатія. Інтерес до досвіду та почуттів інших людей, «уміння поставити себе на чиєсь місце» та уміння чути про потреби інших. Уміння приймати та не осуджувати інших людей.
 • Стресостійкість і уміння працювати в невизначених ситуаціях.
 • Творчий підхід і гумор, уміння знайти підхід до великої кількості різних людей.

Чекаємо на Ваші резюме на [email protected]!

Inclusion Technical Officer

COUNTRY: Ukraine

REPORTS TO: IHA Specialist

LOCATION: Kyiv (with travel to other locations of the country where HI is implementing activities)

Handicap International has clear institutional policies on “Child Protection”, “Anti-fraud, Bribery and Corruption”, “Disability, Gender and Age” and “Protection of Beneficiaries from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment”. It is therefore mandatory for all staff to commit themselves to respect, uphold and promote these policies, and to sign the HI Code and Conduct.

GENERAL MISSION

Inclusion Technical Officer will be working under the responsibility of the IHA Specialist of the Ukraine Programme. The Technical Officer, based in Kyiv, contributes to the implementation of Humanity & Inclusion’s mandate and 10-year strategy in her or his home country. She/he contributes to the implementation of projects in Ukraine, areas where HI is implementing activities, by providing technical expertise and ensuring that the quality and impact of the project(s) concerned is optimised. Especially for other Inclusion Technical Officers at based level. She/He works closely with the programme’s technical team.

MISSIONS / RESPONSIBILITIES

Mission 1. Provides guidance and technical support to projects in accordance with the overall technical frameworks and standards within its sectoral perimeter

 • Applying appropriate technical guidance and support to inclusion team in regional bases, project’s team, partners and/or specialists from other areas of expertise. 
 • Ensures that the project(s) activities are implemented according to internal quality and technical standards and proposes adjustments or improvements if necessary; especially for inclusion projects at the base level.
 • Adapts project documentation as required in accordance with global technical norms and standards
 • Contributes to the regular reporting of the technical activities of its perimeter (collection and analysis of the technical data collected) in conjunction with the project team and the MEAL team. Conduct relevant monitoring and evaluation processes under supervision of the technical officer national, if any, or the line manager. 
 • Contributes to the internal and external donor reporting (intermediary and final report) as requested.
 • If relevant, ensures coordination and collaboration with the technical partners of the project as delegated by the specialist or the project leader. 
 • Helping to create links with community based organizations and associations, focal points and other organizations (national and international) to reinforce HI’s information about available services and maintain partnerships between humanitarian actors.
 • Providing capacity development and technical support activities to external organizations and to the community according to the sector strategy in collaboration with and upon validation of the Project manager/Technical Specialist or, in his/her absence, the Country Technical Officer, if any.

Mission 2. Provides technical learning from projects

 • Collects the elements necessary for capitalisation or scientific documentation exercises
 • Contributes to technical learning under the responsibility of the specialist or project manager, based on good practice.
 • Contributes to the terms of reference for evaluations
 • Implements recommendations for improving the technical quality of projects
 • Contributes to the development of technical support and capacity development tools and materials with the national technical officer, if any, or the technical specialist for inclusion to implement inclusion activities (trainings, bilateral organizational support, awareness raising sessions)
 • Supports piloting, translating and contextualizing materials and tools together with persons with disabilities and organizations of people with disabilities. 

Mission 3. Contributes to the animation of the inclusion sector

 • Contributes to selection of community agents and/or volunteers
 • Contributes to or leads the necessary technical training in his or her field both with external and internal actors. 
 • Contributes to the skills upgrading plan for professionals in their sector and may be a third-party assessor
 • Can contribute to the development of a local talent pool within its sectoral perimeter (conducts technical interviews of candidates and makes recommendations, identifies training needs)
 • Disseminates the technical tools, trainings, leaflets and other relevant documents and implement the planned activities among the local organizations and other NGOs (as needed), upon prior validation by the National Technical Officer, if any, or line manager. 
 • Reports any possible partners in need of support and coordination spaces for Inclusion mainstreaming at local level, and communicate these needs to the national technical officer, if any, or line manager. 

Mission 4. Contributes to ensuring HI’s technical influence within its perimeter

 • Contributes to the influence of HI’s expertise: can represent HI’s technical expertise in relevant local networks and with local partners

PROFILE SOUGHT

Qualification(s):

 • Mastery of a speciality of its sector, i managers and how to implement them in a quality approach.
 • Knows the different schools of thought and models explaining disability and is familiar with the application of certain tools.
 • Global knowledge of the international frameworks and technical issues of his sector : humanitarian principles, protection mainstreaming, age and disability mainstreaming. 
 • Knows the networks of actors and professionals inherent to its sector

Experience 

(type and amount of experience):

 • Minimum 2 years of experience in his or her professional field, including experience in low and middle-income countries 
 • Desired experience in project management
 • Desired experience with INGOs and projects related to inclusion and/or protection and participatory approaches.  
 • Experience in advocacy related to disability and/or vulnerability, preferably in emergency context.
 • Experience with people with disabilities or people at risk of exclusion is an asset. 
 • Experience with Trainer of trainers (ToT) is an assess.     
 • Communicates in a clear, concise and responsible manner with respect for the interlocutor (adult or child); adapts his/her mode of communication and message, particularly in the context of intercultural communication, and at a distance
 • Identifies problems and activates solutions; knows how to raise problems
 • Can accompany and motivate a person/group. 
 • Knows how to plan, organise and measure its activities by setting clear, specific and measurable objectives and indicators. 
 • Promotes participation and cooperation in the activities of its service sector and in multidisciplinary/sectoral work     

Skills

(knowledge, abilities required for the position, refer to skills repository document):

 • Fluent in written and spoken English, Ukrainian and Russian is mandatory

Personal qualities:

 • Reactivity
 • Teamwork/networking, cooperation. Respecting each other’s opinions and valuing each other’s skills for joint action; 
 • Giving and receiving constructive feedback; exchanging in multidisciplinary teams, networking and collaborating.
 • Have an empathetic attitude. Showing interest in what each person experiences and feels, “putting oneself in the other’s shoes” and listening to their needs Adopting an attitude of acceptance and non-judgement of the person.
 • Resilience to stress and uncertainty
 • Creativity and humor to connect with a wide variety of people.

We are waiting for your CVs at [email protected]!