FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

26
Липень
2021

 ПРОТИДІЯ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ

Гриценко Дмитро Олександрович

курсант 2-го курсу, спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

ПРАВО (Адміністративне і фінансове право)

 ПРОТИДІЯ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ

Сьогодні нелегальна міграція являє собою істотну проблему для більшості розвинених країн світу і, на жаль, має стійку тенденцію до зростання. Можемо сказати, що дана проблема стійко розвинулась в останні роки і розвивається і надалі, а це в свою чергу тягне за собою негативні наслідки для суспільства та держави в цілому.

Отже, нелегальна міграція характеризується тим, що її суб’єкти залишають країни постійного проживання і проникають на території інших держав без офіційного дозволу.

За метою призначення нелегальне переміщення можна поділити на: а) транзитне переміщення; б) переміщення з метою постійного проживання; в) переміщення з метою тимчасового притулку.

Попри те, що є дуже велика кількість суб’єктів профілактики нелегальної міграції, безпосереднє обтяження з протидії нелегальної міграції, покладається на ограни внутрішніх справ.

Саме органи Національної поліції відіграють одну з ключових ролей у виконанні правоохоронноı̈ функціı̈ держави у міграційній сфері, у захисті державноı̈ безпеки та національних інтересів Украı̈ни у сфері міграціı̈ , у забезпеченні дотримання законодавства в цій сфері, в ефективному управлінні міграційними процесами.

Підкреслимо особливості форм адміністративноı̈ діяльності органів поліціı̈ щодо забезпечення безпеки у міграційній сфері. Зазначимо, що вони є однорідними за своı̈м характером та правовою природою групи адміністративних дій , що мають зовнішній вираз, за допомогою яких забезпечуються охорона прав людини і громадянина, громадський порядок, безпека та здійснюється боротьба з правопорушеннями. При виконанні своїх повноважень поліція використовує різні методи та способи впливу на суспільні відносини з метою їх упорядкування. Одним із них є адміністративно-правовий засіб, який при здійсненні своєї діяльності отримав назву адміністративний.

При здійсненні адміністративної діяльності, щодо протидії нелегальній міграції поліція реалізовує контрольно-наглядові повноваження, що полягають у спостереженні та перевірці розвитку суспільної системи й усіх елементів відповідно до визначених напрямів.

Здійснення контрольно-наглядових повноважень пов’язано із застосуванням переконання,заходів адміністративного примусу (крім заходів адміністративної відповідальності).

За офіційними даними МВС України, проблема нелегальних мігрантів гостро стоїть у державі. Масовий приток нелегальних мігрантів є критичним, і становить загрозу державній безпеці. Влітку 2018 року з метою оздоровлення оперативної обстановки на території України було проведено захід «Мігрант». Даний захід переслідував мету запобігання та протидії нелегальній міграції, а також іншим порушенням законодавства України в міграційній сфері. До його проведення залучалися: Національна поліція, Державна міграційна служба, Державна прикордонна служба, та Служба безпеки України.

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що подолання проблем у міграційній сфері потребує постійної злагодженої роботи правоохоронних органів з метою профілактики та припинення адміністративних та кримінальних правопорушень, вчинених іноземцями. Не завадить підвищити інтенсивність патрулювання маршрутів, які ведуть до державного кордону, здійснювати перевірку місць можливого проживання (перебування) іноземців. А також найбільшим завданням і основною функцією повинно стати захист і допомога людині, що не виключає в потрібних випадках і на законних підставах припинення правопорушень та можливого притягнення до відповідальності винних осіб.

Список використаних джерел:

  1. Порядок проведення заходів щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері : затв. наказом МВС України, М-ва соц. політики України та МОН України від 04.09.2013 № 850/536/1226 // База даних «Законодавство України»/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1683-13 (дата звернення: 12.06.2021).
  2. Іонцев В.А. Міжнародна міграція населення: теорія та історія вивчення / В.А. Іонцев. — М.: Діалог-МДУ,
  3. Денисова Т. А. Міграційні процеси в Україні: сучасний стан і проблеми незаконної міграції. Держава та регіони. Серія «Право». 2016. № 2 (52). С. 72–76

Науковий керівник: викладач кафедри адміністративного права, процесу

та адміністративної діяльності Захарченко О.В.