FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

15
Квітень
2021

Проблеми фахової підготовки практичних психологів до корекційно-розвивальної роботи

Мельничук Ірина
(Кропивницький, Україна)
ОСВІТА
(Проблеми підготовки фахівців)
ПРОБЛЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ
Основним завданням практичного психолога є психологічна допомога людині у досягненні гармонії внутрішнього світу, поліпшенні психологічного самопочуття і зміцненні психічного здоров’я, у розвитку здатності до самореалізації. Корекційно-розвивальна робота є одним із основних напрямків професійної діяльності практичного психолога та вимагає професійних знань і навичок, а також великих внутрішніх ресурсів.
Психологічна корекція – це один з видів надання психологічної допомоги, яку здійснює психолог чи психотерапевт, який має базову психологічну освіту. Корекція дослівно означає «виправлення» і стосується тих психологічних феноменів, які є нефункціональними чи перешкоджають психологічному розвитку [3, с.7]. Психокорекція – це система дій, спрямованих на виправлення недоліків емоційного, інтелектуального та поведінкового аспектів особистості за допомогою спеціальних засобів психологічного впливу. Вона спрямована на подолання певних психічних розладів, що істотно впливають на деформацію особистості та орієнтована на розвиток і формування відсутніх або недостатньо розвинутих якостей особистості.
Психокорекційному впливу підлягають лише психічно здорові люди, які мають певні психологічні труднощі. Психокорекція спрямована на розвиток потенціалу особистості, вона частіше орієнтована на теперішнє і майбутнє, а також на середню тривалість зустрічей.
Проведення корекційно-розвивальної роботи вимагає від психолога усвідомлення узагальнених основ дій, які виконуються; оцінку їх відповідності цілям і умовам діяльності й визначення на цій основі найефективніших засобів для їх досягнення. У зв’язку з цим, у майбутніх психологів необхідно сформувати уміння складати корекційно-розвивальні програми та моделі для розумового, особистісного та міжособистісного розвитку; підготовлювати необхідні стимульні матеріали для проведення розвивальних і тренінгових занять; оволодівати навичками проведення корекційної роботи; сформувати уміння аналізувати корекційно-розвивальні заняття, користуючись методиками протокольної фіксації, щоденникових записів, рефлексії проведеної роботи [1; 2]. Особливо важливою є проблема надання психологічної допомоги у період становлення особистості – дитячо-юнацькі роки, проте вона не втрачає своєї актуальності протягом усього життя.
Важливо, щоб у процесі фахової підготовки у вищих навчальних закладах студенти-майбутні психологи глибоко вивчали теоретичні основи психокорекції та оволодівали методами та технологіями психокорекційної роботи в умовах індивідуальної та групової роботи [4]. А також ґрунтовно готовилися до практичних занять та виробничої психологічної практики, засвоювали методи та техніки психокорекційного впливу, усвідомлювали особливості їх застосування щодо осіб різного віку, що в кінцевому рахунку сприятиме їх професійному зростанню.
При вивченні психокорекції особливу увагу слід приділити проблемі розвитку мотивації клієнта до психокорекційних змін [2]. При цьому важливо дотримуватися принципів добровільності, інформованості, конфіденційності. Психолог повинен встановити доброзичливі стосунки з клієнтом, не засуджувати його, фасилітативно спонукати до усвідомлення неконструктивності своєї поведінки, об’єктивної оцінки своїх вчинків, а також усвідомлення користі від виправлення недоліків і формування нових стереотипів поведінки.
Слід окремо зазначити, що в умовах карантинних обмежень з допомогою використання засобів дистанційного навчання здійснювати фахову підготовку психологів до проведення корекційно-розвивальної роботи набагато складніше, оскільки такий вид діяльності передбачає безпосередній контакт з особистістю. У зв’язку з цим перспективи подальших наукових розвідок полягають у розкритті особливостей навчання основам психокорекції в умовах дистанційного навчання.
Література:
1. Кузікова С.Б. Техніки вікової психокорекції/ С.Б. Кузікова – К: «Главник», 2008. – 160 с.
2. Мельничук І.Я., Близнюкова О.М. Психокорекція [Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять студентів з навчальної дисципліни «Основи психокорекції»]/ І.Я. Мельничук, О.М. Близнюкова – Кропивницький, 2015. – 80 с.
3. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов ВУЗов./ А.А.Осипова – М.: ТЦ «Сфера», 2000 – 512 с.
4. Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції: активне соціально-психологічне навчання: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів/ Т. С. Яценко – К.: Вища школа, 2004. – 679 с.