FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

15
Квітень
2021

Пошук шляхів мотивації здобувачів освіти до навчання в умовах локдауну

Шевель Борис
(Глухів, Україна)
ОСВІТА
(Дистанційна освіта у вищий школі)
ПОШУК ШЛЯХІВ МОТИВАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ЛОКДАУНУ
Мотивація студентів до навчання є важливим елементом навчально-виховного процесу у вищій школі. Її аналіз та удосконалення особливо гостро постає в умовах карантину, адже за таких умов мотивація студентів – це не просто підвищення позитивного або негативного ставлення до навчання, а й ускладнення структури мотиваційної сфери та врахування полівмотивованості навчальної діяльності студентів.
Жорсткі умови карантину спричинили значні зміни як в освітній системі взагалі, так, зокрема, і в вищій педагогічній освіті. Навчальний процес перемістився з аудиторій навчальних закладів до осель студентів та викладачів, що спричинило додаткові ускладнення в його організації та проведенні.
У зв’язку з втратою постійного «живого» контролю за освітньою діяльністю і перехід до технологій мережі Інтернет перед викладачами постала проблема у пошуку нових шляхів стимулювання здобувачів освіти до навчальної діяльності.
Одним з них може стати комплексне використання безкоштовних програмних засобів. Мова йде про поєднання упровадження хмарних сервісів Google та мобільного додатку для смартфонів Viber.
Неодмінною складовою навчального процесу є контроль й оцінка знань студентів. Поєднання можливостей сервісів Google та Viber значно спрощують цей процес. Особливо це стосується роботи куратора академічної групи, до функціональних обов’язків якого належить забезпечення своєчасного виконання студентами усіх поставлених перед ними завдань.
Не зупиняючись над алгоритмом роботи цих програмних засобів розкриємо результати досвіду, отриманого під час організації навчальної діяльності майбутніх педагогічних фахівців у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка.
Даний процес складався з декількох етапів:
– підготовчий (створення документу зі спільним доступом та розміщення в ньому індивідуальної траєкторії руху для кожного студента по кожній з навчальній дисциплін, створення в додатку Viber групи для забезпечення обміну інформацією та спілкування);
– безпосередньої реалізації (надання доступу кожному студенту до документу та групи в додатку Viber та пояснення принципу їх роботи, наповнення контентом);
– підсумковий (перевірка результатів навчальної діяльності).
Комплексне використання саме означених програмних засобів дозволила без додаткових зусиль забезпечити тристоронню взаємодію студенти – викладачі навчальних дисциплін – куратор групи протягом всього навчального процесу. Кожен з учасників мав можливість в будь-який момент часу отримати доступ до навчальних матеріалів, отримати консультацію та проаналізувати результати діяльності кожного з учасників тристоронньої взаємодії, що забезпечувало постійну інформаційну підтримку та стимулювання студентів до навчальної діяльності
Важливою перевагою використання зазначених програмних засобів є відсутність додаткових затрат на апаратне забезпечення і професійний супровід, доступність, мобільність, що також суттєво підвищує мотивацію всіх учасників навчально-виховного процесу.
Література:
1. Сойчук Р. Інформаційно-комунікаційні технології у виховному процесі та сучасне підростаюче покоління: погляд на проблему. Інноватика у вихованні. Вип. 4, 2016. С. 220-230.
2. Опанасенко Ю. Покоління Z: нові виклики для освіти/а Обласна наук.-практ. інтернет-конф. Нова грамотність у цифровому столітті. Черкаси, 2016. С. 51-54.