FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

09
Серпень
2021

Поліцейське піклування як один із видів превентивних заходів діяльності органів національної поліції україни

Портретна Аліна Сергіївна

курсант 2 курсу спеціальності 262 “Правоохоронні діяльність” Факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

ПРАВО (Цивільне право)

Поліцейське піклування як один із видів превентивних заходів діяльності органів національної поліції україни

Прийняття Закону України «Про Національну поліцію»ініціювало новий рівень розвитку правоохоронних ор-ганів України. Основою правого статусу Національної поліції                          стало     надання               нових                          повноважень     органам   поліції, здійснення яких має на меті задоволення суспільних вимог щодо забезпечення правопорядку та підтримання публічної безпеки. Серед переліку превентивних заходів, передбачених ст. 31 Закону з’явився новий захід – поліцейське піклу- вання. Відповідно, виникає потреба у науковому дослідженні даного заходу [1]. Поліцейське піклування відноситься до тих заходів, які «застосовуються поліцейськими відповідно до закону для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень». Одним із завдань поліції є «надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги» [2, с.27].

Згідно ст. 41 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейське піклування являє може здійснюватися стосовно осіб віком до 16 років, яка залишилися без догляду, стосовно особи, яка підозрюється у втечі з психіатричного закладу або спеціалізованого медичного чи лікувального закладу, де вона знаходилась на підставі судового рішення, стосовно особи, яка має ознаки вираженого психічного розладу (психічного стану) і створює реальну небезпеку для оточуючих або осіб, які перебувають у публічному місці і внаслідок сп’яніння втратили здатність самостійно пересуватися чи створюють реальну небезпеку оточуючим або собі.

Поліцейське піклування має низку правових наслідків. Зокрема:

  • передання неповнолітніх осіб батькам або усиновителям, опікунам, піклувальникам, органам опіки та піклування;
  • передання осіб, які втекли з психіатричного чи лікувального закладу до відповідних закладів;
  • передання осіб, які втратили здатність самостійного пересування у спеціальний лікувальний заклад чи до місця проживання.

Поліцейський має повноваження вилучати зброю чи інші предмети, які можуть завдати шкоди тій чи іншій особі, незалежно від того, чи заборонено обіг під контролем поліції. Поліцейському заборонено проводити обшук особи, яка знаходиться під контролем поліції. Співробітник поліції повинен негайно надати інформацію мовою, яку він або вона розуміє, підстави для взяття особи під варту, а також надати домедичну допомогу.

Даний вид запобіжного заходу полягає у складанні протоколу, який повинен вказувати: місце, дату та точний час (годину та хвилину) дії поліції; підстави для подання заяви; опис вилученої зброї чи інших предметів (слід пам’ятати, що пошук цих осіб заборонений); клопотання особи, заяви чи скарги, якщо такі є, наявність або відсутність видимих травм.

Протокол повинен бути підписаний поліцейським та особою, яка затримана поліцією, а копія протоколу – втручається особі під її особистий підпис. Протокол не може бути надана сторонам для підписання, якщо є вагомі підстави вважати, що особи не можуть розуміти і контролювати свої дії, вони можуть передати сторонам копію угоди. У цьому випадку угода повинна бути надана особі чи установі, зазначеній в абзаці другому частини 1 статті 41 Закону України “Про Національну поліцію”.

Отже, можна зробити висновок, що поліцейську піклування є запобіжним заходом, дією або низкою дій, спрямованих на запобігання порушенням громадської безпеки та порядку особою, та запобігання заподіяння собі шкоди. Вона повністю виконується поліцією та має своє процесуальне оформлення- протокол.

Список використаних джерел:

  1. Про Національну поліцію : закон України від 07.2015 № 580-VІІІ// База даних «Законодавство України»/ Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19
  2. Адміністративна діяльність органів поліції України :підручник / О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, В. А. Троян та ін.; за заг. ред. В. В. Сокуренка. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, с.432

Науковий керівник: викладач кафедри адміністративного права

Захарченко О.В.