FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

26
Квітень
2021

Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин

Туманевич Катерина
(Ірпінь, Україна)
ПРАВО
(Цивільне право)
ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Цивільні правовідносини виникають, змінюються або припиняються лише з настанням певних життєвих обставин, що враховуються законодавством. Такі обставини отримали назву юридичних фактів. Отже, серед фактів реальної дійсності юридичними фактами є лише ті, з якими норми права пов’язують виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин.
Юридичними фактами можуть бути різні життєві обставини, що належать як до сфери природи, так і до соціальної сфери життя. Юридичний факт характеризується двома чинниками: наявністю явищ зовнішнього світу і визнання їх державою юридичними фактами. Одні й ті самі факти можуть бути або не бути юридичними залежно від того, як до них ставиться держава в даний період [1]
Звичайно, законодавець не в змозі закріпити в нормах права повний перелік юридичних фактів. Цей перелік не є вичерпним. Тому в цивільному законодавстві передбачено правило, згідно з яким юридичні факти, не передбачені цивільним законодавс¬твом, спричиняють відповідні правові наслідки, якщо вони не су¬перечать загальним засадам і змісту цивільного законодавства.
Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків у найбільш загальному вигляді визначені законодавцем за допомогою юридичної конструкції ст. 11 ЦК України. Частина 1 цієї статті містить правило про виникнення цивільних прав та обов’язків із дій осіб; ч. 2 конкретизує це положення і перелічує у невичерпний спосіб дії, які є, на думку законодавця, найбільш типовими та характерними для цивільного права підставами виникнення прав та обов’язків [2]
На роль загального правила, типової для сфери приватного права підстави виникнення цивільних прав та обов’язків висуваються дії осіб, серед яких перше місце цілком обґрунтовано посіли договори та інші правочини, друге — об’єкти інтелектуальної власності, делікти (заподіяння шкоди особі) та інші юридич-ні факти. У такий спосіб законодавець не тільки підкреслює невичерпне коло підстав виникнення цивільних прав та обов’язків, а й вперше уводить до правової норми таку відому в науці категорію, як «юридичний факт».
Підставою цивільних правовідносин може бути простий юридичний факт та складний юридичний факт або юридичний склад. Кожний з юридичних фактів, що входить до юридичного складу, може мати самостійне значення, але даний правовий наслідок може викликати тільки юридичний склад у цілому.
Юридичні склади поділяються на прості і складні. Прості юридичні склади являють собою сукупність фактів, які можуть накопичуватись у довільній послідовності, важливо лише, щоб у якийсь певний момент вони були в наявності. Складні юридичні склади — це сукупність фактів, між якими існує сувора залежність. У цьому випадку юридичні факти повинні виникати в чітко визначеному порядку і бути в наявності в потрібний час [3]
Особливий різновид юридичних складів у механізмі цивільно-правового регулювання являють собою ті склади, обов’язковими елементом яких є такий юридичний факт, як державна реєстрація дії або події. Особлива роль таких юридичних складів полягає в тому, що вже саме існування юридичного факту у формі дії або події за відсутності факту їх державної реєстрації не спричинює цивільно-правових наслідків.
Юридичні факти поділяють на правовстановлюючі, правозмінюючі, правоприпиняючі і правовідновлюючі.
Із правовстановлюючим фактом норми цивільного законо¬давства пов´язують виникнення цивільних прав та обов´язків. Так, народження дитини, реєстрація юридичної особи, укладан¬ня договору, написання твору є фактами, що породжують права та обов´язки.
Правозмінюючі юридичні факти – це такі юридичні факти, настання яких зумовлює зміну цивільних правовідносин (зміна суб´єктного складу в зобов´язаннях шляхом поступки права чи переведення боргу).
З правоприпиняючими юридичними фактами цивільне законодавство пов´язує припинення цивільних правовідносин між суб´єктами. З правовідновлюючими юридичними фактами цивільне законодавство пов´язує відновлення прав та обов´язків, які суб´єкт цивільних правовідносин мав раніше, але з тих чи інших причин втратив. Такі юридичні факти не породжують нових правовідносин, а відновлюють у межах їх колишнього існування правовід¬носини, які раніше припинили існування (факт явки особи, яка раніше була визнана безвісно відсутньою) [4]
Отже, юридичні факти є досить численними. Зважаючи на їх індивідуальні особливості, юридичні факти можна класифікувати, що дасть змогу чіткіше усвідомити їх значення. Це сприяє правильному застосуванню цивільного законодавства суб´єктами цивільного права та правоохоронними органами.
Література:
1. Електронний архів (репозитарій) ДДУВС: Головна сторінка. URL: http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/4967/1/ЦП%20(ПРАКТИКУМ).pdf (дата звернення: 12.03.2021).
2. Цивільне та сімейне право України : підручник. Київ: Прав. єдність, 2009. 968 с.
3. Цивільний кодекс України. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 12.03.2021).
4. Шаповал О. Цивільне законодавство: науковий підхід. За підсумками Міжнародного цивілістичного форуму. Юридична газета. 2013. 21 трав. С. 12–13.
Науковий керівник: доцент Амеліна Анна Сергіївна