FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

27
Квітень
2021

Особливості визначення об’єкту кримінального правопорушення

Кіяшко Роман
(Дніпро, Україна)
ПРАВО
(Карне право та кримінологія)
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
Слід здійснити короткий аналіз концепцій щодо визначення об’єкта кримінального правопорушення у кримінальному праві. Така робота сприятиме правильному визначенню об’єкта ухилення від привозу за мобілізацією, оскільки на підставі цього буде взято одну з них за основу всього дослідження.
Таке концептуальне питання, як об’єкт кримінального правопорушення, не знайшло однозначного вирішення у кримінально-правовій теорії. Це стосується насамперед того, що саме визнається тим або іншим автором об’єктом кримінального правопорушення (суспільні відносини, цінності, блага, конкретні сфери життєдіяльності людей тощо) [1]. Беззаперечним є те, що об’єктом кримінального правопорушення завжди виступає те, чому кримінально караним діянням завдається шкода або створюється загроза заподіяння такої шкоди [2].
У запропонованому розумінні об’єкт криміналістики розглядається як системне утворення з диференційованим числом елементів, що мають різний комплекс ознак і властивостей – якісних та кількісних. Елементами системи виступають: спосіб, механізм, обставини, знаряддя, обставини, мотив кримінальної діяльності; ідеальні та матеріальні сліди як результат взаємодії кримінального правопорушника з навколишнім середовищем в умовах вчинення кримінального правопорушення і поза ним; засоби і методи пізнання обставин, що утворюють кримінальне правопорушення; поведінка професійних та непрофесійних учасників кримінального провадження тощо. цей перелік можна продовжити, бо об’єкт пізнання криміналістики має складну структуру, яка компонується з численних взаємопов’язаних різнорідних елементів [4].
Під безпосереднім об’єктом посягання слід розуміти конкретні суспільні відносини, проти якої було спрямовано кримінальне правопорушення. У разі вчинення кримінального правопорушення проти особистості безпосереднім об’єктом кримінального правопорушення буде життя, здоров’я, честь, гідність людини, а родовим об’єктом – особистість в цілому [2].
У реальному житті посягання проти одного об’єкта нерідко бувають пов’язані з неминучим створенням небезпеки іншому об’єкту. Ці кримінальні правопорушення називають двох об’єктними. На рівні безпосереднього об’єкта виділяють основний і додатковий об’єкт. Основний об’єкт визначає характер діяння, його спрямованість проти відповідного суспільних відносин і приналежності до тієї чи іншої групи кримінальних правопорушень в рамках глави Особливої частини.
Інтереси, що охороняються, можуть мати реальний характер – життя, здоров’я, недоторканність володіння – або ідеальний – честь, релігійні почуття, гідність тощо. Ці інтереси можуть належати окремій особі, фізичній чи юридичній, чи окремим спільнотам, що існують у державі, або всій сукупності суспільних факторів, всьому суспільству, або, нарешті, державі як юридично організованому цілому [3].
Правова охорона може стосуватись як самого інтересу, захищаючи його безпосередньо від руйнування, знищення чи зміни, або охорона може бути спрямована на юридичне відношення особи до такого блага – охорона можливості та свободи володіти, розпоряджатись чи користуватись таким благом чи інтересом [1].
Основний об’єкт слід розуміти як такі суспільні відносини, той інтерес, який законодавець, створюючи норму, намагався поставити під охорону кримінального закону в цьому випадку. Додаткові об’єкти і суспільні відносини, які, заслуговуючи у певному аспекті самостійної охорони, стосовно цілей і завдань створення цієї норми, захищаються кримінальним законом лише опосередковано, оскільки ці відносини обов’язково потрапляють в небезпеку спричинення шкоди під час вчинення посягання на основний безпосередній об’єкт [3].
Факультативний об’єкт – це такі суспільні відносини, які, потребуючи в інших випадках і самостійної кримінально-правової охорони, під час вчинення цього кримінального правопорушення може потрапити у небезпеку заподіяння шкоди, проте зовсім не обов’язково.
Література:
1. Бажанов М.І. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти/ М.І. Бажанов, В.В. Сташис, В.Я.Тацій. – Київ – Харків: Юрінком Інтер – Право, 2002. – 416 с.
2. Борисов В. I. Родовий об`єкт кримінальне правопорушенняів проти безпеки виробництва /В. І. Борисов// Вісник Академії правових наук. – 1995. – № 3. – С. 144–152.
3. Гавриш С. Б. Кримінально-правова охорона довкілля України: Проблеми теорії і розвитку кримінального законодавства/ Гавриш С. Б. – Харьков: Основа, 1994. – 634 с.
4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.
Науковий керівник: старший викладач Савенко Вікторія Петрівна.