FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

23
Квітень
2021

Особливості сучасної рекламної комунікації

Ірина
(Львів, Україна)
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА
(Реклама)
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Реклама займає значну частину сучасного комунікативного простору, є важливим елементом маркетингу, інститутом формування життєвих смислів. Мета сучасної реклами – поширити інформацію про певну продукцію, щоб залучити якомога більшу кількість споживачів. Тому вважається, що реклама – це комунікація між посередником і покупцем, коли посередник виражає свої наміри через рекламні засоби, а споживач зацікавлений в даному товарі [1]. Якщо рекламодавець не привернув увагу споживача, то його ціль не досягнута.
Основна функція реклами – вплив, основне завдання – створення потреби в об’єкті реклами. Реклама використовує відкритий вплив, переконання, а також приховані форми, маніпуляцію. Стереотипи і потреби виступають основним джерелом переконання і маніпуляції. Вплив реклами здійснюється за допомогою технічних засобів, психологічних практик, особливого смислового наповнення і мовного оформлення рекламного тексту.
Розмежування комунікативних форм реклами базується на способі вираження авторської інтенції. Під час прямої комунікації мета тексту виражається прямо: «Купи цей товар!», тобто такого роду текст ідентифікується як реклама. У випадку, коли автор свідомо приховує свою мету, створює ситуацію, яка далека від пропонованого товару, твориться непряма реклама [3].
До прямих форм реклами відносяться рекламні тексти, які акцентують на товарі. Наприклад: «Увага! Суперакція! Купи на суму 500 грн і виграй телевізор!». Непрямою рекламною комунікацією буде ситуація, коли автор реклами формулює повідомлення із свідомо заплутаним змістом. Наприклад: «Твори сам! Не наслідуй Hugo Boss!» (Реклама туалетної води). Непряма реклама твориться шляхом маскування рекламних матеріалів під нерекламні – публіцистичні, наукові та ін. Для створення непрямої (дотичної) комунікації використовуються наступні ситуації: ситуація «бери товар безкоштовно» або «отримай подарунок»; ситуація «отримай знижку», «ситуація «прийми вітання», «візьми участь у конкурсі», ситуація «отримай потрібну інформацію» та ін. [3].
З вище сказаного випливає, що реклама – це важлива складова ринку, в основі якого лежить інформація й переконання. Вона використовується в інтернеті, на телебаченні i радіо, в газетах і журналах тощо, тобто оточує нас з усіх боків, є невід’ємним елементом сучасного бізнесу. Солідні фірми розуміють важливість якісної реклами, тому створюють відділи, де фахівці займаються маркетингом [4]. Ефективна рекламна кампанія допомагає зробити бренд більш впізнаваним і в кілька разів збільшити прибуток фірми. Щоб мета була досягнута, фахівці під час створення реклами багатоаспектно осмислюють товар, акцентують на різних звуках і кольорах настільки, щоб вони добре запам’яталися, вплинули на підсвідомість [2].
Всі види реклами вимагають свіжих творчих ідей, значних капіталовкладень, які легко втратити, якщо реклама неефективна. Вибір однієї з форм рекламного звернення (прямої чи непрямої) здійснює значний вплив на споживача. Сучасна реклама все більше перетворюється в маніпулятивну одель. Вона апелює здебільшого до тем постійного оновлення – краси, здоров’я, життя, успіху, приховано діє на споживача. Саме завдяки новій, можливо, не завжди коректній рекламі змінюється суспільна свідомість. Реклама позбавляє споживача свободи вибору, змушуючи купувати певний товар.
Література:
1. Бутенко Н.В. Основи маркетингу [Електронний ресурс]/ Н.В. Бутенко. – Режим доступу: https://buklib.net/books/21857/. – Назва з екрану.
2. Липчук В. Маркетинг: навч. посіб. [Електронний ресурс] / В. Липчук, Р. Дудяк, С. Бугіль, Я. Янишин ; за заг. ред. В. Липчука ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України. – Режим доступу: https://pidru4niki.com/1832071150003/marketing/marketing. – Назва з екрану.
3. Маркетинговые коммуникации: учеб. и практикум для прикладного бакалавриата/ С.П. Азарова [и др.]; под общей ред. О.Н. Жильцовой. – Москва: Юрайт, 2015. – 456 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Режим доступу: https://stud.com.ua/67179/marketing/vidi_reklami. – Назва з екрану.
4. Реклама – що це, види реклами, цілі і завдання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://aboutmarketing.info/klasychna-reklama/reklama-shcho-tse-vydy-reklamy-tsili-i-zavdannya/#shho-take-reklama. – Назва з екрану.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук,
доцент Сирота Лілія Богданівна