FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

23
Квітень
2021

Особливості шлюбного договору як цивільно-правової угоди між подружжям та проблемні аспекти його укладання

Проценко Аліна
(Дніпро, Україна)
ПРАВО
Цивільне право
ОСОБЛИВОСТІ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ ЯК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ УГОДИ МІЖ ПОДРУЖЖЯМ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЙОГО УКЛАДАННЯ
На сьогоднішній день дедалі актуальнішою стає тема щодо укладання шлюбного договору між подружжям, який має на меті впорядкування сімейних відносин та сприяє поліпшенню більш довірливих відносин між чоловіком та дружиною.
Дане питання досліджували багато науковців, зокрема я Ч. Азімовим, М. Антокольською, Т. Ариванюком, Є. Ворожейкіним, В. Гопанчуком [3].
Варто зазначити, як в законодавстві трактується термін «сім’я». Сім’я являє собою союз жінки та чоловіка, між якими після офіційної реєстрації своїх відносин в органах реєстрації актів цивільного стану виникають певні правовідносини, змістом яких є права та обов’язки [1]. Тобто між чоловіком і жінкою виникають особисті немайнові відносини, що необхідно законодавчо врегулювати. До того ж найважливішу частину майнових відносин подружжя складають стосунки сімейної власності, які включають загальну подружню власність, власність подружжя, власність інших членів сім’ї (дітей, батьків) [2].
Інститут шлюбного контракту є досить молодим, але вже динамічно розвивається. З цієї причини більша частина населення сприймає такі нововведення з деякою недовірою. Тому шлюбний контракт не є поширеним явищем в Україні. Здебільшого він створюється на випадок розлучення, а не для врегулювання сімейних відносин. Шлюбний договір є дуже поширеним в США та в Західній Європі. Це пояснюється тим, що багато українців вважають, що основою щасливого сімейного життя мають бути не юридичні документи, а любов, довіра та повага.
Шлюбний договір – це юридична угода, яка складається з метою врегулювання сімейних відносин. Він визначає майнові права та обов’язки для кожного з подружжя[1].
Шлюбний договір укладається лише тими особами, хто уклав шлюб. Тобто люди, які перебувають цивільному шлюбі не мають права укладати шлюбний договір. Також від шлюбного договору можна відмовитися або розірвати його. Це є можливим за згодою обох сторін подружжя та в присутності нотаріуса [1].
Але не дивлячись на це, найважливішою особливістю шлюбного договору є те, що відповідно до нього майнові права й обов’язки подружжя можуть бути визначені інакше, ніж це передбачено загальними правилами сімейного законодавства [1]. Може бути визначено, що майно, яке було окремою власністю одного з подружжя, стає спільним майном сім’ї. І навпаки, майно, яке було окремою власністю, залишається в такому вигляді після реєстрації шлюбу, тобто належатиме тому з подружжя, хто був його первісним власником. Також, у шлюбному договорі сторони можуть передбачити використання належного їм обом або одному з них майна для забезпечення потреб їхніх дітей, а також інших осіб [3, 102].
Варто сказати, що шлюбний договір не врегульовує особисті відносини кожного з подружжя, а саме: коло спілкування, особисті інтереси чи різноманітні захоплення. Адже такі права визначаються в законодавстві як невіддільні від особи.
Отже, шлюбний договір як вид цивільно-правової угоди між подружжям – це юридична угода, яка покликана врегульовати сімейні відносини в шлюбі. За допомогою якого значно спростовується вирішення більшості спірних питань, які виникають на етапі розлучення. Поширення такого виду угоди в Україні не набуло великого значення. Здебільшого, це з причин менталітету української нації, а також через те, що він не є обов’язковим для українського законодавства та є досить незрозумілим з боку моральної сторони для молоді.
Література:
1. Сімейний кодекс України від 10. 01. 2002 № 2947-III. Відомості Верховної Ради. 2002. № 21-22 (редакція від 01.01.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text (дата звернення: 04.03.2021)
2. Ульяненко О.О. Порядок і умови укладення шлюбного договору (контракту). Підприємництво, господарство і право. 2003. № 4. 85-88 с.
3. Кидалова А. Щодо умов укладання шлюбу: проблемні питання. Право України. 2002. № 5.102-104 с.
Науковий керівник: викладач Поклонська Оксана Юріївна