FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

15
Липень
2021

 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

 Петросян Анна Вікторівна

магістрант, спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та

страхування»

Сумський національний аграрний університет

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ

(Фінансові відносини)

 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Будівельна галузь займає одну з головних позицій в економіці України, рівень розвитку якої свідчить про економічний стан країни в цілому. Особливістю функціонування будівельних підприємств є тісний взаємозв’язок з іншими галузями національної економіки, тому що саме тут формується матеріальна база виробництва. Розробка та реалізація стратегій розвитку кожного з регіонів країни неможлива без інтенсифікації будівництва, збільшення його обсягів і якості будівельних робіт з застосуванням сучасних методів будівництва. Саме тому підприємства будівельної галузі прагнуть до збільшення доходів при скороченні витрат, зменшенні собівартості будівництва, від чого суттєво залежить фінансова стійкість підприємства.

Галузь будівництва має специфічні риси, які зумовлені наявністю особливих етапів його здійснення, різноманітних партнерських відносин, високою монополізованістю та рівнем спеціалізації і кооперування, постійним вдосконаленням технологій будівельних робіт. Ці особливості впливають на формування економічних результатів діяльності будівельних підприємств.

Прибуток є постійно відтворюваним джерелом формування фінансових ресурсів підприємства, і що вище рівень прибутку підприємства, то менш його потреба у залученні фінансових коштів із зовнішніх джерел і вище рівень самофінансування його розвитку [1].

За своєю сутністю прибуток є кінцевим фінансовим результатом діяльності будівельних підприємств, який показує ступінь використання всіх ресурсів, створює матеріальну базу, яка сприяє самофінансуванню, розширеному відтворенню, погашенню зовнішніх фінансових зобов’язань перед бюджетом, банками та іншими організаціями, тобто є критерієм раціонального господарювання, відображає ефективність виробничо-господарської діяльності [2].

Формування прибутку будівельних підприємств відбувається при реалізації виконаних підрядних робіт, отриманні доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях. Різниця між договірною вартістю зданих і прийнятих замовниками робіт та фактичною собівартістю показує суму прибутку від реалізації продукції будівельного підприємства [3].

На обсяги прибутку вітчизняних будівельних підприємств в сучасних умовах розвитку економіки впливає ряд факторів, а саме: тенденція до скорочення кількості замовлень на будівництво; нестача оборотних коштів у потенційних замовників; відсутність обґрунтованих регіональних та місцевих програм у галузі будівництва та інші.

На сьогоднішній день для більшості національних будівельних підприємств проблема збільшення прибутку є актуальною і потребує вирішення. наступних завдань: удосконалення кадрової політики, збільшення обсягів надання послуг; удосконалення інвестиційної роботи для залучення нових та втримання наявних інвесторів; посилення і оптимізацію маркетингової складової та перегляд цінової політики підприємства; гнучку політику надання знижок, організацію рекламної кампанії, використання підходів, орієнтованих на споживача.

Таким чином, прибуток є основною фінансовою категорією, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності будівельного підприємства, є джерелом не лише забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, а й формування бюджетних ресурсів держави. На формування прибутку будівельних підприємств впливають особливості будівельної галузі, існуючі форми власності, стан розвитку ринкових відносин, виробничі і фінансові чинники.

Список використаної літератури:

  1. Турило А. М. Теоретико-методичні засади визначення фінансової ефективності на підприємстві. Фінанси України. № 11. С. 87–92.
  2. Грознецька Л.П. Особливості формування та використання прибутку будівельної організації. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», Bun. 35. С.167-173
  3. Шмиголь Н. М. Аналіз методів формування доходів підприємства в ринковій економіці. Держава та регіони. № 2. С. 233–236.

Керівник: кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів,

банківської справи та страхування Самошкіна І.Д.,