FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

26
Березень
2021

ОЦІНКА ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ОБ’ЄКТАМИ БУДІВНИЦТВА

Лабур Наталія
Волошкіна Олена
(Київ, Україна)
ЕКОЛОГІЯ
(Проблеми надійності та енергозбереження)
ОЦІНКА ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ОБ’ЄКТАМИ БУДІВНИЦТВА
Останнім часом будівельна галузь стає одним із найвпливовіших факторів на навколишнє середовище з позицій енергоємності та викидів парникових газів. Хоча будівельний сектор відповідає за майже 28% загальносвітових викидів CO₂, що пов’язано, перш за все, з енергоємністю, будівництво будівель вимагає ще 11% загальних викидів CO₂. Ретроспективний прогноз періоду між 2010 та 2017 роками показав, що загальне споживання енергії зросло більше ніж на 5%, що дорівнює 6 ЕД [1-3].
Результати досліджень, які проведені за вітчизняною та міжнародною нормативною базою, виявили залежності між збільшенням екологічності будівельних матеріалів та зменшенням впливу будівельної споруди на довкілля, насамперед з точки зору СО2 еквівалент. Оцінка викидів парникових газів (ПГ) потребує розгляду життєвого циклу на всіх етапах спорудження будівлі, починаючі з виробництва будівельних матеріалів.
В даних дослідженнях зроблена спроба зробити аналізу викидів ПГ при зміні технологічного процесу на стадії виробництва цементу. Для порівняння було взято за основу дві технології виробництва – мокрого та сухого та дано порівняння викидів ПГ при зміні стандартної технології та більш сучасну.
Кожен зі способів виробництва цементу має свої переваги і недоліки. При традиційному мокрому способі полегшується подрібнення матеріалів, простіше досягаємо однорідність суміші, безпечніше здійснюється транспорт шламу та кращі санітарно- гігієнічні умови праці. Але витрата теплоти на випал суміші збільшується на 30 – 40% порівняно зі сухим способом, завдяки більш великій робочої ємкісті печі, в якій відбувається випаровування води зі шламу.
Останнім часом на території України було розроблено за допомогю міжнародних спонсорів ряд проектів спільного впровадження, які націлені на зміну технологій виробництва цементу. Для приклада можемо привести проект реконструкції Івано-Франківського цементного виробництва. Перехід з мокрого на сухий спосіб виробництва цементу на даному підприємстві (включаючи приріст потужності) забузпечить значну економію палива та використання відпрацьованого тепла для сушки вугілля. Внаслідок впровадження більш сучасної технології очікуване середньорічне скорочення викидів ПГ буде становити більш як 168 000 т СО2 еквіваленту протягом 10-річного періоду [4].
На прикладі ВАТ «Подільський цемент» авторами роботи [5] проаналізовано еколого-економічні переваги виготовлення цементу сухим способом порівняно з мокрим. На даному підприємстві за підрахунками авторів вдалося скоротити валові потенційні викиди забруднювальних елементів з 30398,1 до 15865,1 т/рік. Зменшення викидів забруднювальних елементів у атмосферу в даному випадку вдалося досягти також завдяки одночасному запровадженню сучасного пило-газоуловлювального обладнання, ефективність роботи якого становить 99%. Споживання енергії при даній реконструкції скоротилося на 53%.
Таким чином, оцінка впливу на доскілля споруд різного призначення з врахуванням життєвого циклу будівлі, вже на стадії виробництва матеріалів дозволяє оцінити переваги впроваджувальних технологій порівняно з традиційними та досягнути скорочення викидів парникових газів і суттєвого зниження енергоємності цих споруд, а також зниження рівня забрудненості основних життєзабезпечуючих ресурсів.
Література:
1.Fay,R.;Treloar, G.: Lyer-Raniga,U.Life-Cycle Energy Analysis of Building: A Case Study. Build.Res.Inf.2000, 28, 31-41[CrossRef].
2.Manich K.Dix. Embodied energy and cost of building materials: correlation analysis Building Research & Information.Volume 45, 2017 – Issue 5 Pages 508-523 [CrossRef].
3. Ramech,T.;Prakach,R.;Shukla, K.K. Life Cycle Energy Analysis of Buildings. An Overview. Energy Build.2010, 42, 1592-1600 [CrossRef].
4. Проект спільного впровадження «ВАТ «Івано-Франківськцемент» – перехід з мокрого на сухий спосіб виробництва цементу та економія палива для сушки вугілля, Україна», 2009. – 89с.
5.Савіцька І.О.; Грицюк Ю.І.Еколого-економічні переваги виготовлення цементу сухим способом порівняно з мокрим/ Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.15. – c.71-79.
Науковий керівник: доктор технічних наук,
професор Волошкіна Олена Семенівна