FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

03
Квітень
2021

Моніторинг відпливу фінансових капіталів з україни

Денисовець Н.
Ірпінь, Україна
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
(Зовнішньоекономічна діяльність)
МОНІТОРИНГ ВІДПЛИВУ ФІНАНСОВИХ КАПІТАЛІВ З УКРАЇНИ
В умовах посилення інтеграційних та конвергентних процесів у сфері фінансових відносин на національному та наднаціональному рівні дедалі гострішою стає проблема оптимізації та збалансування алокації капіталу між різними юрисдикціями. Варто зауважити, що відмінності у сфері фінансового права та податкового законодавства на сучасному етапі розвитку світогосподарських відносин можуть стати передумовою як підвищення конкурентних позицій певної країни та, відповідно, її привабливості для закордонних інвесторів, так і, навпаки, виступити тригером відтоку капіталу.
Проблеми у сфері мінімізації податкових платежів та відтоку капіталу з України розглядали у своїх працях В. Бабич [2] , Є. Бублик, Р. Квасницька [3], В. Новицький, І. Тютюнник.
На сьогодні, актуальним питанням є моніторинг відпливу фінансового капіталу, оскільки відбулася інтенсифікація з щорічного до щоквартального спостереження за тенденціями зміни об’єкта дослідження.
Експорт капіталів з України став найважливішим чинником економічної кризи в державі. Він украй негативно позначився на рівні життя населення, обсягах капітальних вкладень, доходів бюджету. Застосування технологій незаконного витоку капіталів за кордон є завершальним етапом більшості випадків ухилення від оподаткування, фінансового шахрайства. Дані схеми характеризуються наявністю основних (предикатних) і супутніх злочинів [1].
З точки зору відповідності чинному законодавству, всі операції з переведення коштів за кордон можна поділити на законні і незаконні (протиправні та злочинні).
В криміналістичному плані способи приховування капіталів за межами України розподіляються на чотири групи:
– неповернення валютних коштів, пов’язане із використанням зовнішньоекономічних операцій;
– використання схем з повернення псевдоінвестицій або сплати нерезидентам дивідендів;
– проведення операцій з цінними паперами;
– проведення фіктивних операцій у сфері страхування та перестрахування.
Система виявлення фінансових операцій, що підпадають під ознаки мінімізації податкових платежів та відтоку капіталу, повинна враховувати критерії ризиковості операцій, вказуючи причину визначення того чи іншого суб’єкта господарювання. Дані, які будуть аналізуватись можуть включати: ідентифікаційні дані керівників, реєстраційні дані підприємства, інформацію, яка стосується фізичних та юридичних осіб – клієнтів, інформація про здійснювані фінансові операції. Також сюди належать дані з відкритих державних реєстрів, інформація про взяті позики чи кредити, суми надходжень від укладання строкових контрактів, залишки на рахунках тощо [1].
Після цього необхідно дослідити інформацію, яка стосується здійснюваних операцій, зокрема:
– дата операції – дата здійснення операції;
– валюта – назва валюти здійснення операції;
– сума – грошова сума, на яку проводиться операція;
– готівка – інформація, чи операція здійснюється з використанням готівки чи без;
– документальне підтвердження – наявність документального підтвердження здійснюваної операції;
– контрагент – прізвище, ім’я, по-батькові контрагента фізичної особи чи код ЄДРПОУ для контрагента юридичної особи чи фізичної-особи підприємця. Також входом системи є інформація про місцезнаходження контрагента;
– напрям операції – позначення, чи операція є внесенням на рахунок чи зняттям з рахунку;
– призначення – словесний опис проведеної операції;
– ІР-адреса – у разі здійснення операції через системи веб-банкінгу зазначається ip-адреса клієнта;
– вид рахунку – зазначається, на який саме рахунок вноситься чи з якого знімаються кошти клієнта
– (картковий, кредитний тощо) [3].
Таким чином, зробити висновок про ризиковість платника податку можна лише після моніторингу даного обсягу інформації та проведення аналізу всіх даних.
Крім того, після виявлення негативної наявної інормації, яка свідчить про податкові правоворушення платника податків, необхідно провести експертне дослідження. За необхідності до перевірки інформації можуть бути задіяні органи податкової міліції, яка є органом досудового розслідування у справах ухиленння від оподаткування.
Отже, в сучасних умовах моніторинг фінансових операцій відтоку капіталу відіграє велику роль у формуванні державного бюджету держави. Оскільки саме від своєчасного виявлення здійснення незаконних операцій залежить грошова наповнюваність державної скарбниці.
Література:
1. Арутюнян С. С. Ринок капіталів в Україні: проблеми і перспективи розвитку: навчальний посібник. Одеса: Атлант. 2017. – 149с. (дата звернення 05.02.2021).
2. Бабич В. А. Поняття мінімізації та його розуміння на сучасному етапі розвитку податкової справи. Мінімізація спали податків: економікоправовий аспект: збірник тез. Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2009. С 21-22.
3. Квасницька Р.С., Величко І. В. Сучасний вітчизняний інструментарій мінімізації податків. Мінімізація спали податків: економіко-правовий аспект: збірник тез. Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2009. С. 62-64 (дата звернення 05.02.2021).
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Занько Б.М.