FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

26
Квітень
2021

Місце адміністративно-деліктного права в системі права і галузі адміністративного права

Лакєєва Д.С.
(Дніпро, Україна)
ПРАВО
(Адміністративне право)
МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА І ГАЛУЗІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Останнім часом з’являється все більше питань, пов’язаних з переоцінкою понять. Одне з понять, на яке звертається увага, – це поняття та зміст адміністративного права. Причин цьому багато: той факт, що політичний та соціальний порядок життя змінився за останні два десятиліття, що, у свою чергу, призвело до ідеологічних змін у громадян. Сама реальність вимагає нових підходів до розуміння соціальних явищ, і закон не є винятком. Знання добре відомих концепцій у новій реальності змушує їх по-різному ставитися до їх змісту, крім того, що саме життя приносить нові явища та факти, які не можна ігнорувати. Закон повинен містити поняття дійсності, забезпечуючи тим самим унікальний спосіб підтвердження суспільно корисної поведінки. Водночас закону судилося не лише виявляти та врегулювати невідомі куточки сучасного життя суспільства та окремих його членів, а й забезпечувати стабільність відносин у майбутньому.
Адміністративне право як одна з частин правової системи не містить усіх вищезазначених ознак. Крім того, адміністративне право – це галузь права та законодавства, яка регулює широкий спектр правовідносин у публічній сфері, де учасниками правовідносин є суб’єкти влади, які, на відміну від інших учасників, наділені іншими повноваженнями.
Питання адміністративного права були і залишаються предметом багатьох наукових досліджень. Важливі юристи з України та за кордоном звернули увагу на вирішення цих питань, а також на пошук оптимальних моделей правовідносин за участю владних структур. Незважаючи на докладені зусилля, значний масштаб проблем у цій галузі залишається суперечливим. Однією з проблем є існування правильного делікту. Багато хто скаже, що це так. Монографії та дисертації присвячені певній проблемі або окремим її компонентам. Незважаючи на масштаби обшуку, питання існування адміністративного правопорушення як окремої галузі права, підгалузі чи інституту адміністративного права залишається актуальним. В даний час не існує єдиного підходу до розуміння правильного делікту.
Все вищесказане визначило мету дослідження. Це аналіз існуючих підходів до розуміння адміністративного правопорушення та його місця в правовій системі України. Правова система визначається економічною та соціальною структурою суспільства, структурою права, що виражає його внутрішню узгодженість і єдність права, а також їх поділом на сектори та інститути [1]. Предметом правового регулювання є якісно однорідний тип суспільних відносин, на які впливають норми конкретної правової галузі5. Предмет законодавства є основним критерієм розподілу права в промисловості. Це якісно специфічний тип суспільних відносин, який орієнтований на функціонування цієї галузі права (наприклад, область адміністративних відносин в адміністративному праві) [4].
Тому, на наш погляд, необхідно переформулювати сформовані доктрини розуміння адміністративного делікту, що визначили гідне місце цього правового явища. В даний час сфера законодавства та законодавства про адміністративні правопорушення є дуже важливою для забезпечення та реалізації прав, свобод та інтересів не тільки осіб, причетних до адміністративної відповідальності, але й інших учасників адміністративних правопорушень та учасників Протоколу про адміністративні правопорушення (адміністративне розслідування). Тому ми вважаємо, що розробка цього теоретичного питання надзвичайно важлива на практиці, пов’язана з гарантіями реалізації учасниками провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Література:
1. Задорожна Я.В. Спосіб вчинення протиправного діяння як ознака об’єктивної сторони адміністративного проступку: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2016. 18 с.
2. Трещова О.Р. Державний примус в адміністративному судочинстві України: дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2012. 191 с.
3. Орлова В. О. Управлінські процедури в діяльності виробничих організацій (адміністративно-правовий аспект): дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2013. 197 с.
4. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: дис. докт. юрид. наук: 12.01.17 . Харків, 2017. 456 .
Науковий керівник: кандидат юридичних наук,
доцент Степаненко К.В.