FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

14
Квітень
2021

Механізм управління капіталом підприємства

Пушкар Оксана

(Київ, Україна)

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ

(Сучасні технології управління)

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

На сьогодні капітал підприємства в умовах ринкової економіки є одним з основних визначальних чинників ефективності господарювання суб’єктів реального сектора. Застосування дієвих та раціональних механізмів управління капіталом може сприяти зростанню темпів росту як виробництва продукції, так і національного доходу країни.

Механізм управління капіталом підприємства є сукупністю взаємозалежних елементів, що забезпечують розробку і прийняття оптимальних рішень щодо його формування, розміщення та використання.

Ключовими складовими механізму управління капіталом є: об’єкт, предмет, мета, завдання, суб’єкт, принципи, функції та методи управління. Головною метою механізму управління капіталом суб’єкта господарювання має бути оптимізація його складу та структури, яка сприятиме зростанню ефективності формування, розміщення та використання капіталу, і забезпечить досягнення стратегічних цілей розвитку підприємства та покращення добробуту його власників.

Оптимізація структури капіталу підприємства включає в себе управління власним капіталом та позиковим капіталом. Для визначення оптимальної структури капіталу підприємства потрібно вирішити компромісне питання: ризик чи дохідність? При цьому слід дотримуватися певних принципів: завжди оцінювати та порівнювати всі можливі альтернативні варіанти, визначати чіткі правила прийняття рішень та дотримуватись їх.

У процесі функціонування впровадженого механізму управління капіталом суб’єкта господарювання важливо періодично оцінювати ефективність складових такого механізму та їхню відповідність один одному, і при виявленні певних відхилень проводити необхідні корективи.

Реалізація механізму оптимізації капіталу підприємства в ринкових умовах є одним з важливих завдань для суб’єкта господарювання. Вона включає в себе постановку головної мети управління капіталом, формування конкретних управлінських задач; розробку управлінського рішення та його впровадження; постійний контроль, аналіз і оцінку результатів прийнятого управлінського рішення, коригування управлінського рішення (якщо є така потреба).

Нестабільність української економіки та існуючі обмеження у фінансових ресурсах на ринку диктують нові вимоги до ефективності управлінських рішень керівництва суб’єкта господарювання щодо капіталу і потребують їхньої наукової обґрунтованості та оперативності з обов’язковим врахуванням сфери господарської діяльності підприємства та особливостей економічної діяльності суб’єкта реального сектора економіки: фази підйому чи спаду ділової активності підприємства та прогнозованої тенденції щодо їх зміни; співвідношення між постійними і змінними витратами, стратегічних цілей підприємства, податкового навантаження, складу майна, репутації підприємства серед кредиторів та інвесторів тощо.

Нинішні тенденції розвитку світової та національної фінансових систем визначаються зростанням конкурентної боротьби за обмежені фінансові ресурси. Водночас, головним критерієм виживання суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки, є спроможність оперативно впроваджувати інновації у сфері управління капіталом.

Вважаємо, що досягти оптимальної структури капіталу підприємства можна лише за умови розробки та впровадження дієвого механізму управління капіталом.

Література:

  1. Константюк Н. І. Базові аспекти ефективного управління фінансами підприємства. Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах: Матеріали IV Міжнародної науковопрактичної конференції, 2020. С. 50-51
  2. Любкіна О.В. Діагностика фінансової діяльності і прогнозування перспектив розвитку бізнесу на основі багатофакторної моделі рентабельності/ О.В. Любкіна, М.О. Шмельова// Ефективна економіка. – 2018. – № 3. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_3_21.
  3. Домбровська С.О., Оптимізація структури капіталу підприємства в умовах невизначеності економічного середовища. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. № 1. С. 100-107.

 

UserComment

Valuable Users idea's
0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *