FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

18
Січень
2022

Методика викладання хімії за допомогою інтерактивних технологій

Первушин Владислав Сергійович

студент III-СТН курсу, спеціальність 014.06 Середня освіта «Хімія»

Мелітопольський державний педагогічний

університет імені Богдана Хмельницького

ОСВІТА (Сучасні методи викладання)

Методика викладання хімії за допомогою інтерактивних технологій

Зміни, що відбуваються сьогодні в суспільстві, кардинально впливають на освіту. Набирають вагомості інтеграційні процеси, демократизація, створення єдиного інформаційного простору, глобалізація тощо. Динамічність сучасного світу, розвиток технічного прогресу та поява нових сфер діяльності людини майже повністю змінили вимоги до професійного рівня сучасного вчителя. Модернізація системи освіти пов`язується, насамперед, із введенням в освітнє середовище інтерактивних технологій, в основу яких покладені цілісні моделі навчально-виховного процесу, засновані на діалектичній єдності методології та засобів їх здійснення.

Інтерактивне навчання – це діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня.

Суть інтерактивного навчання (ІН) полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії учнів. Оптимізація навчального процесу за умови ІН сприяє те, що в людині переважає дві потреби – потреба постійного вдосконалення і потреба бути в безпеці, при чому остання є пріоритетною. Таку безпеку, своєрідний комфорт учні одержують, об`єднаючись в пари або групи.

Саме інтерактивні методи сприяють тому, що учні опановують всі рівні пізнання (знання, розуміння, аналіз, синтез, оцінювання, застосування), розвивають критичне мислення, рефлексію, вміння розв`язувати проблеми.

Мета інтерактивного навчання – підготовка особистості до реального життя, формування громадянської позиції, перехід від особистості, що само реалізується. Використання інтерактивного навчання, на відміну від інших систем навчання, дозволяє значно збільшити відсоток засвоєння інформації.

Результати інтерактивного навчання можуть бути досягнутими тільки за умови проведення рефлексії як завершення будь-якої інтерактивної технології [1]. Застосування інтерактивних технологій має класичні вимоги до структури організації уроку. Як правило ця структура складається з п`яти елементів:

а) мотивація (приблизно 3-5% часу заняття);

б) оголошення, представлення теми та очікуваних результатів навчання (приблизно 4-5% часу заняття);

в) надання інформації, яка необхідна на уроці (приблизно 10-15% часу);

г) інтерактивна вправа – основна частина заняття (приблизно 35-60% часу);

д) рефлексія. Підбиття підсумків, оцінювання уроку (приблизно 20% часу).

У своїй педагогічній практиці використовую такі інтерактивні методи:

 1. Метод «Мікрофон» застосовую на етапі актуалізації опорних знань учнів або на етапі закріплення вивченого матеріалу. Він дає змогу кожному висловити свою думку з приводу чогось. Висловлені думки не оцінюються і не коментуються, під час виступу ніхто не має права перебивати, перепитувати.
 2. Метод «Мозковий штурм» застосовую на різних етапах уроку. Цей метод базується на використанні знань учнів, здобутих на попередніх уроках, він потребує від них короткої, швидкої та точної відповіді, передбачає вислуховування ідей без їх обговорення.
 3. Метод «Карусель». Використовуючи записи на дошці (формули і назви кислот), учні повинні знайти відповідність між картками, які роздає вчитель. Учні розміщують стільці у два кола так, щоб один учень сидів навпроти іншого. Рухається зовнішнє коло. Одні учні (внутрішнє коло) отримують картки з формулами кислот, інші – тільки з назвами кислот (зовнішнє коло). Кожна пара учнів, спілкуючись між собою, повинні знайти відповідність між формулою і назвою, при цьому кожна пара повинна оформити тільки одну кислоту.
 4. Метод «Знайди помилку». Учням пропонується схема дослідження або рівняння реакцій, формула у яких допущені помилки. Завдання, відшукати їх.
 5. Метод «Хімічне доміно». Учні повинні скласти тексти хімічних понять, правил, законів і поєднати їх між собою.
 6. Метод «Кластер». Вчитель посередині класної чи інтерактивної дошки пише ключове слово «Кислота», яке є головним стрижнем теми, яка вивчається. Навколо пишуться слова або пропозиції учнів, що відтворюють дану тему. У процесі записів поєднуються слова прямими лініями з основним ключовим словом.
 7. Метод «Тестові перегони». Тестові завдання дають змогу підвищити рівень об`єктивності, зменшити витрати навчального часу, скоротити навчальне навантаження, підвищити мотивацію учнів. Для створення тестових завдань, активно використовую Національну освітню платформу «Всеосвіта» та освітній проект «На Урок».

Вдале використання інтерактивних технологій у поєднанні з традиційними методами навчання підвищує інтерес учнів до вивчення хімії, зростає їх активність, посилює у них прагнення здобувати знання самостійно. На уроці створюється атмосфера співробітництва, розуміння й доброзичливості.

Отже, хімія, що вивчає навколишній світ, речовини і їх перетворення, може стати дуже цікавою для учнів наукою, якщо здобувати процес навчання правильно, з урахуванням індивідуальних особливостей сприйняття матеріалу. Усю свою діяльність вчителі повинні спрямовувати на формування творчої особистості. Бо тільки виховавши особистість, здатну творчо засвоювати знання і застосовувати їх на практиці, ми відродимо інтелектуальний потенціал країни, від якого залежить майбутнє нашої держави.

Література:

 1. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.:А.С.К.,2003.
 2. Баханов К. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в школі: Монографія/ К. Баханов. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 160 с.
 3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб. – К., 2004.
 4. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології. – К.: Просвіта; 2000. – 368с.
 5. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. метод.посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192с.

Керівник: Шевчук Т.О., кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти