FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

07
Лютий
2022

Корпоративна культура як фактор розвитку бізнесу

Домбровська Софія Олексіївна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку

Одеський національний економічний університет

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ

(Фінанси, банківська справа, страхування)

Корпоративна культура як фактор розвитку бізнесу

Розвиток ринкової економіки призвів до трансформації цінностей суспільства та системи відповідальності бізнесу. Актуальним завданням постало поєднання економічного розвитку і соціальної стабільності, підвищення рівня суспільних очікувань і системи цінностей суспільства. Відповідальність бізнесу найбільш повно відбивається у формі корпоративної культури, яка розвивається в сучасних умовах науково-технічного прогресу і динамічних організаційно-економічних та інституційних відносинах.

У сьогоднішній час досить чітко висвітлюється необхідність бізнесу у вирішенні не тільки економічних питань, таких як зниження собівартості, оновлення обладнання або налагодження процесу збуту, а й виникають і складніші вимоги до суб’єктів господарювання. Позиція компанії на ринку визначається не тільки продукцією чи послугами, ключовими моментами є саме поведінка компанії на ринку, її цінності та принципи ведення бізнесу. Основні принципи і цінності закладаються у фундамент корпоративної культури компанії, яка визначає взаємодію її бізнес-процесів із зовнішнім економічним середовищем і формує імідж.

Корпоративна культура повинна складатись з таких компонентів [2, с. 35], як усвідомлення працівником власного місця і ролі в компанії, тип спільної діяльності. норми поведінки, тип управління, культура спілкування, система комунікацій, діловий етикет, традиції компанії, особливості трактування повноважень і відповідальності, трудова етика.

Менеджмент компанії повинен спрямовувати принципи корпоративної культури на внутрішнє і зовнішнє економічне середовище. Основними перевагами від дотримання компанії принципів корпоративної культури є [3, c. 85; 4, с. 133]:

– підвищення мотивації персоналу;

– зростання продуктивності праці;

– поліпшення соціально-психологічного клімату;

– створення позитивного іміджу компанії;

– зростання вартості нематеріальних активів (репутації, вартості бренду);

– підвищення лояльності споживачів до бренду організації і її продукції;

– збільшення обсягів продажу;

– позитивне ставлення до організації з боку держави і суспільства;

– можливість участі у державних програмах;

– можливість участі у провідних рейтингах;

– можливість залучення інвестицій;

– можливість залучення кращих фахівців;

– спрощення одержання кредитів;

– полегшення укладання партнерських стосунків із контрагентами.

Відповідно оцінкам експертів, найбільші переваги у компаній за показниками: підвищення репутації, рівня інформованості про бренд, налагодження відносин із політичною владою, підвищення якості продуктів, конкурентних переваг інновацій, продуктивності, продажів, прибутковості та інших показників економічного розвитку (рис. 1).

Найбільш поважними корпораціями світу через свою ефективну корпоративну культуру вважаються Walt Disney, BMW, Volkswagen, Toyota, Sony, Colgate, Lego, Apple, Microsoft, Google.

Дотримання принципів корпоративної культури становить підґрунтя ефективного функціонування бізнесу. Спрямованість менеджменту на користь відповідального ведення бізнесу формує фундаментальні засади корпоративної культури господарюючого суб’єкта. Зауважимо, що принципи корпоративної культури універсальні для усіх сфер діяльності компанії.

Рис. 1. Оцінка впливу показників на результати функціонування бізнесу

Джерело: побудовано автором на основі [1, c. 54-56]

Для функціонуючих вітчизняних компаній варто відмітити позитивні тенденції щодо дотримання принципів корпоративної культури. Проте для подальшого розвитку доцільною є розробка обґрунтованої системи оцінки взаємозв’язку між принципами корпоративної культури та ефективністю діяльності компанії, що становить можливість підвищити мотивацію менеджменту компанії до вибору соціально відповідального ведення бізнесу.

Література:

  1. Ленсіоні П. Перевага. У чому сила корпоративної культури / пер. з англ. О. Ломакіна. Київ: Наш формат, 2017. 221 с.
  2. Фокіна-Мезенцева К.В. Мотиваційні основи корпоративної культури в системі менеджменту якості підприємства: теорія, методологія, практика: монографія. Херсон : Гельветика, 2018. 299 с.
  3. Семикіна М.В., Беляк Т.О. Корпоративна культура в системі соціально-трудових відносин: монографія. Кропивницький : КОД, 2018. 247 с.
  4. Шевчук О.А. Формування інноваційної корпоративної культури підприємства для досягнення стратегічних цілей розвитку. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2015. № 1. С. 132-137.