FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

19
Квітень
2021

Контроль знань здобувачів освіти та його діагностична функція під час дистанційного навчання

Воронова Марина

(Кривий Ріг, Україна)

ОСВІТА

(Сучасні методи викладання)

контроль знань здобувачів освіти та його діагностична функція під час дистанційного навчання

Важливою умовою підвищення якості підготовки спеціалістів є розвиток і удосконалення форм і методів контролю якості викладання і навчальних досягнень здобувачів освіти.

Процес контролю – одна з найбільш трудомістких і відповідальних операцій у навчанні, пов’язана з гострими психологічними ситуаціями як для здобувачів освіти, так і для викладача.

Традиційні методи контролю потребують багато часу та містять елемент суб’єктивного ставлення викладача. Тестовий контроль дає можливість викладачеві упродовж досить обмеженого часу перевірити якість знань у значної кількості здобувачів освіти, за його допомогою стає можливим контроль знань на необхідному, заздалегідь запланованому рівні.

Тестування, яке є одним із розділів діагностики, застосовується для визначення відповідності предмета випробування заданим специфікаціям. [1]

Тестування в освітньому процесі виконує три основні взаємозалежні функції: діагностичну, навчальну і виховну. [1]

Діагностична функція залежить від рівня знань, умінь, навичок здобувачів освіти. це основна функція тестування. За об’єктивністю, широтою і швидкістю тестова форма випробувань переважає всі інші форми контролю. [1]

Навчальна функція тестування полягає у мотивуванні здобувачів освіти до активації роботи із засвоєння навчального матеріалу. Для посилання навчальної функції тестування використовують додаткові заходи стимулювання здобувачів освіти: надання викладачем переліку питань для самостійної підготовки, присутність в самому тесті підказок, спільний розбір результатів тесту. [1]

Виховна функція проявляється у періодичності й невідворотності тестового контролю. Це дисциплінує, організує й спрямовує діяльність здобувачів освіти, допомагає виявити і усунути прогалини у знаннях, формує прагнення розвинути творчий хист. [1]

Кожний з методів контролю діяльності студентів має не тільки інформативно-навчальний, але і мотиваційний вплив. В цьому сенсі можна говорити про стимулююче-мотиваційну діагностичну функцію контролю.

Отже, на відміну від традиційних способів контролю тестування як метод діагностики розглядається як більш ефективний та надійний порівняно з іншими. [2]

Головна мета тестування – виявити прогалини в знаннях, уміннях, навичках здобувачів освіти, спрямувати їх на усунення недоліків у підготовці.

В ході здійснення контролю й оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти викладач спрямовує свої зусилля на вирішення таких завдань:

  • визначити якість засвоєння навчального матеріалу, ступеня відповідності отриманих умінь і навичок цілям і завданням навчальної дисципліни;
  • означити труднощі, які виникли у здобувачів освіти під час навчання, типові помилки з метою їх корекції та усунення;
  • визначити ефективність методів, прийомів і засобів навчання;
  • спрогнозувати готовність здобувачів освіти до сприйняття нового матеріалу. [3]

Використання тестів дозволяє здобувачам освіти самостійно знаходити пропуски в структурі своїх знань і вживати заходів для їх ліквідації. Можна говорити про значний навчальний потенціал тестових завдань, використання якого під час дистанційного навчання є одним з ефективних напрямків практичної реалізації принципу єдності і взаємозв’язку навчання і контролю. Після виконання тесту здобувач освіти одержує інформацію про свої помилки і вірні відповіді.

Тест дає змогу організувати контроль, активізувати діяльність шляхом охоплення контролем більшої кількості здобувачів освіти, перевірити знання великого за об’ємом матеріалу за невеликий проміжок часу, урізноманітнити взаємозв’язок між здобувачем і викладачем. Важливим психологічним моментом є можливість індивідуальної роботи у найбільш зручному темпі, атмосфері доброзичливості і комфорту.

Отже,  тестовий контроль необхідний для того, щоб реалізувати вимоги ефективного керування процесом підготовки фахівців. З його допомогою встановлюють вихідний рівень тих, хто навчається, отримують інформацію про стан їхніх знань в процесі навчання і рівень професіоналізму викладача.

Література:

  1. Методичні рекомендації щодо підготовки та використання тестових завдань в процесі поточного та підсумкового контролю знань студентів в ДонДУУ / Токарева В.І., Петренко О.В., Ключова Л.С. – Маріуполь: ДонДУУ, 2015. – 46 с.
  2. Ревицька Н.М. Оцінювання якості знань студентів педагогічних спеціальностей засобами тестового контролю.
  3. Каневець Т.В. Основи педагогічного оцінювання: навч-метод. посіб./ Т.М. Каневець. – Ніжин: 2012. – 102 с.