FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

12
Липень
2021

 КОНКУРЕНЦІЯ-ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Кузьменко Любов Григорівна

доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових

дисциплін,

к.е.н., с.н.с, доцент, Заслужений економіст України

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ

(Державне регулювання економікою)

 КОНКУРЕНЦІЯ-ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Система державного регулювання економіки в багатьох країнах світу своїм пріоритетним напрямком визначила розвиток і захист конкуренції. Конкуренція є одним з вирішальних чинників розвитку як окремих соціально-економічних систем, так і національних економік в цілому і є найважливішим елементом ринкової економіки, що обумовлює розвиток ринкових відносин, визначає їх суть. До найважливіших чинників стабільного розвитку держави відноситься створення сприятливих передумов для розвитку ефективного конкурентного середовища. Добросовісна конкуренція є індикатором, що визначає рівень демократії і ступінь науково-технічного прогресу та є стрижнем і координатором господарського життя в умовах ринку, одним з двигунів економічного зростання кожної успішної економіки. Політика конкуренції покликана поставити ринки на службу інтересам споживачів за допомогою виконання законодавства і пропаганди конкуренції.

Головним завданням конкурентної політики є забезпечення економічної ефективності та ефективного функціонування ринків і корегування викривлень в ринкових механізмах. Запровадження конкуренції переслідує досягнення двох основних цілей: розвиток економіки і задоволення потреб кінцевих споживачів. Конкуренція важлива через те, що вона примушує підприємців виробляти якісніші товари і послуги за нижчих цін, стимулює суб’єктів господарювання до ефективної діяльності з метою отримання прибутку за рахунок забезпечення споживачів товарами (роботами, послугами) високої якості, у необхідній кількості та асортименті та за доступними цінами. Політика в області конкуренції повинна сприяти забезпеченню того, щоб споживачі мали достатні можливості вибору товарів і послуг за оптимальними цінами.

В Україні державна підтримка та захист добросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності віднесені до пріоритетних напрямів ринкової економіки. Процес регулювання добросовісної конкуренції передбачає вироблення правил соціально – нормативної регламентації способів ведення конкуренції. Державне регулювання економічної конкуренції забезпечується за допомогою системи заходів, що здійснюються уповноваженими органами і спрямовані на запобігання недобросовісній конкуренції та зловживанням монопольним становищем, їх усунення та застосування заходів відповідальності до порушників відповідно до встановлених державою правил у сфері економічної конкуренції. Державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів підприємців від зловживання монопольним становищем та недобросовісної конкуренції, вжиття заходів для попередження чи припинення його порушень, а також щодо притягнення винних осіб до юридичної відповідальності, які визначені Законом України «Про Антимонопольний комітет України» (надалі – Закон), здійснюється Антимонопольним комітетом України. Відповідно до Закону Комітет є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері публічних закупівель.

В умовах жорсткої конкурентної боротьби за ринки і технології питання конкуренції набувають в Україні все більшого стратегічного значення. Ознаками недостатнього рівня розвитку конкуренції, зокрема, є те, що за останні роки відбувається зростання цін, яке не може бути обґрунтовано впливом об’єктивних факторів; не зменшується монополізація окремих товарних ринків; спостерігається недостатній рівень продуктивності праці та інноваційної активності суб’єктів господарювання, не зменшується кількість порушень конкуренційного законодавства. Так у 2019 році Антимонопольним комітетом України припинено 2071 порушення конкурентного законодавства. Розмір накладених у 2019 році штрафів склав 8,7 млрд грн. Найбільший штраф застосовано в рішенні про вертикальні узгоджені дії виробників сигарет та тютюнового дистриб’ютора «Тедіс» у розмірі 6,5 млрд грн [1]. Тоді як у 2018 році припинено – 1344 порушення, розмір накладених Антимонопольним комітетом штрафів становив 277,2 млн грн [2]. За підсумками ВЕФ 2019 року, відповідно до Глобального індексу конкурентоспроможності Україна посіла 85-те місце зі 141 можливого, за підсумками ВЕФ 2018 року за цим же показником Україна посідала 83 місце зі 140 можливих.

Для успішного функціонування і сталого розвитку економіки і підвищення суспільного добробуту необхідно вживати заходів для підвищення ефективності конкуренції між суб’єктами господарювання. Сприяти розвитку конкурентного середовища шляхом зняття регуляторних бар’єрів доступу на ринки, запобігати їх створенню; стимулювати вступ нових учасників на потенційно конкурентні ринки; проводити моніторинг та аналіз стану конкурентного середовища в Україні. Посилити адвокатування конкуренції шляхом запобігання порушенням та розширення методичного забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції, сприяння розвитку добросовісної конкуренції, більш широкого роз’яснення законодавства про захист економічної конкуренції.

Список використаних джерел:

  1. Звіт Антимонопольного комітету України за 2019 рік. URL:https://data.gov.ua/dataset/439c2cd8-2e1a-4617-93a9-

f23d0754a98d/resource/c02d2314-411e-46d7-b237-3def10a31fdb/download/zvit- amku-za-2019-rik.zip

  1. Звіт Антимонопольного комітету України за 2018 рік. URL:https://data.gov.ua/dataset/439c2cd8-2e1a-4617-93a9-

f23d0754a98d/resource/9c75753c-62cc-4ae9-b437-3388070aa91f/download/zvit- 2018.zip