FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

23
Квітень
2021

Компетентнісний підхід як основа професійного розвитку педагога

Шевченко Тетяна
(Суми, Україна)
ОСВІТА
(Сучасні методи викладання)
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА
До провідних освітніх напрямків і закономірностей сьогодні відносять: створення єдиного європейського освітнього простору; світоглядного способу систематизувати і стандартизувати педагогічні та професійні критерії; створення умов для освіти упродовж усього життя. Вдосконалення освітньої сфери шляхом впровадження компетентнісного підходу активно підтримується у сучасній педагогіці.
Розв’язання окресленої проблеми започатковане у працях вітчизняних та закордонних вчених: Дж. Равена, Л. Андреєва, І. О. Зимньої, А. В. Хуторського, Г. Селевка, О. І. Пометун, Р. Пастушенка, О. В. Овчарук та інших [1].
Високий рівень компетентності вчителя є одним з найважливіших показників успішності його діяльності і одночасно необхідною передумовою для подальшого підвищення рівня його професійної компетентності.
Під компетентністю педагога слід розуміти структуровані набори знань, умінь, навичок і ставлень, яких набувають у процесі навчання.
Під поняттям компетентнісний підхід розуміється спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових і предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу буде формування загальної компетентності педагога, що є агрегацією ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості. Система компетентностей в освіті має ієрархічну структуру, рівні якої складають [2]:
– ключові компетентності (міжпредметні та надпредметні компетентності);
– загально-галузеві компетентності (компетентності, які формуються впродовж засвоєння змісту тієї чи іншої освітньої галузі);
– предметні компетентності (складова загально-галузевих компетентностей, яка стосується конкретного предмету).
Компетентність, інтегративно поєднує особистий досвід та знання, взаємопов’язані мотивацією та цінностями особистості. Результатом поєднання є пізнавальні та практичні вміння, які дозволяють судити про рівень компетентності особи.
Компетентнісний підхід визначає результативно-цільову спрямованість освіти, що є його безперечною перевагою над іншими традиційними та інноваційними підходами. Формування компетентностей є одним із провідних напрямів реформування навчальних закладів, зумовленим глобальною індустріалізацією сучасного суспільства на базі цифрових технологій, у якому головним розуміється індивідуальний розвиток особистості [3].
Важливу роль в реалізації компетентнісного підходу мають технології саморегульованого навчання, розвиваючі технології, активні методи навчання, прийоми та різні форми роботи.
До них відносяться [4]:
– когнітивно-орієнтовані технології (діалогічні методи навчання, семінари-дискусії, проблемне навчання, тренінги тощо);
– діяльнісно-орієнтовані технології (проекти, контекстне навчання, рольові та ділові ігри, дидактичні завдання, технологічні карти тощо);
– особистісно зорієнтовані технології (інтерактивні та імітаційні ігри, тренінги розвитку, розвивальна психодіагностика тощо);
– модульна технологія, яка дозволяє створити відносно уніфіковану модель вивчення кожної теми.
Компетентнісний піхід сприяє перетворенню навчання на неперервний, індивідуально-орієнтовний, гнучкий та динамічний процес. Оновлена освіта покликана формувати творчу особистість, здатну використовувати свій педагогічний потенціал для конкурентоспроможної ціленаправленої діяльності в будь-якій сфері суспільного життя, особливо як носія професийних знань.
Література:
1. Андреев А.Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философско-методологического анализа. Сер. Педагогика. 2005. № 4. С. 19–27.
2. Болотов В.А. Компетентностная модель от идеи к образовательной парадигме. Педагогика. 2003. №10. С. 7–13.
3. Гулай О.І. Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2009. № 2. С. 41- 51.
4. Заблоцька, О.С. Компетентнісний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз. Вісник Житомирського державного університету. Сер.: Педагогічні науки. 2008. Вип. 20. С. 63–68.