FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

21
Квітень
2021

Інструменти внутрішньої системи контролю якості освіти

Кубанов Руслан
(Київ, Україна)
ОСВІТА
(Стратегічні напрями реформування системи освіти)
ІНСТРУМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Удосконалення системи освіти завжди було й залишається актуальною проблемою, вирішення якої – умова нормального процесу відтворення суспільства, тому, що саме в світі закладаються соціальні, психологічні, загальнокультурні, а також професійні передумови його розвитку. Особливо важливим це питання стає під час змін суспільних відносин, що відбуваються тепер у багатьох країнах світу.
Проблемам управління якістю освітньої діяльності присвячено роботи В.І. Бондаря, І.Є. Булах, С.В. Гордійчук С. В., Т.М. Сорочан та ін.
Основною метою дослідження є висвітлення науково обґрунтованих організаційно-педагогічних заходів упровадження елементів внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
І. Є. Булах та М. Р. Мруга розглядають «якість освіти» – як систему характеристик процесу надання освітніх послуг, за допомогою яких забезпечується формування висококваліфікованих фахівців у відповідності до потреб суспільства, країни та самих здобувачів освіти, здатних навчатись впродовж усього життя [1]. Визначення, що наведено, підкреслює важливість розробки та впровадження елементів внутрішньої системи контролю якості освіти в рамках діяльності окремого навчального закладу.
У рамках діяльності закладу вищої освіти доцільно упровадити елементи внутрішньої системи контролю якості освіти (на прикладі дослідження С.В. Гордійчук [2]): 1) Моніторинг якості формування контингенту студентів. З метою виявлення кінцевого рівня знань студентів з дисциплін шкільного курсу на початку нового навчального року проводяться контрольні зрізи знань для студентів 1-го курсу з української мови та профільної дисципліни (Історія України). Отримані показники переводяться у національну систему оцінювання, порівнюються з атестатом та сертифікатами ЗНО або свідоцтвом про неповну вищу освіту. Така система дає можливість здійснювати моніторинг за щорічним формуванням контингенту студентів та визначити «якість знань на вході». 2) Моніторинг якості формування загальних компетентностей. Даний елемент моніторингу досягається шляхом проведення директорських контрольних робіт після кожного навчального семестру з дисциплін, що завершили цикл навчання та дає можливість визначити кінцевий рівень знань студентів. Така система дає можливість визначити «якість процесу». 3) Моніторинг знань та формування компетентностей через вивчення фундаментальних і професійних дисциплін (тест загальної навчальної компетентності). Даний елемент моніторингу досягається шляхом системної підготовки до проведення підсумкової державної атестації. Дана система моніторингу якості освітнього процесу дає можливість визначити «якість знань на виході» [2].
У рамках імплементації Закону України «Про вищу освіту» доцільно розробити та затвердити Вченою радою інституту «Положення про участь студентів у забезпеченні якості», згідно з яким заклад вищої освіти створює відповідні умови для участі студентів у внутрішньому забезпеченні якості, зокрема процесах затвердження, перегляду та моніторингу освітніх програм, вдосконаленні критеріїв, правил і процедур оцінювання студентів, відбору викладачів та оцінки їхньої діяльності, наявних навчальних та інформаційних ресурсів тощо.
Важливе значення для управління якістю в інституті мають різні форми зворотного зв’язку. У навчальному закладі проводять такі опитування студентів: 1) Оцінка студентами рівня викладання. Наприкінці кожного семестру проводять опитування студентів щодо рівня викладання предметів. Мета анкети – отримати зворотний зв’язок, краще зорієнтуватися у потребах, можливостях студентів та врахувати їх пропозиції для підвищення якості викладання та управління навчальним процесом у цілому. 2) Оцінка студентами рівня сервісів. Наприкінці кожного навчального року проводять опитування студентів щодо їх задоволеності роботою сервісних відділів (кафедри (відділення), навчально-методичний відділ, відділ кадрів, бібліотека, відділ технічних засобів, науковий відділ, їдальня, гуртожиток тощо). 3) Оцінка студентами вступної кампанії та системи адаптації до студентського життя Протягом вересня проводять опитування студентів першого року навчання з метою отримання зворотного зв’язку з питань діяльності приймальної комісії.
Отже, одним із пріоритетних завдань закладу вищої освіти є забезпечення якості вищої освіти, що здійснюється шляхом створення системи забезпечення та постійного поліпшення якості освітньої діяльності, відповідно до рекомендацій та стандартів Європейського простору вищої освіти для забезпечення вимог і потреб суспільства та особистості. Визначені напрямки дозволять сформувати академічне середовище, в якому поліпшення якості освітнього процесу стане головною темою професійного розвитку студентської молоді та забезпечить необхідну публічність і прозорість.
Література:
1. Булах І. Є., Мруга М. Р. Створюємо якісний тест: навч. посібник. Київ : Майстер-клас, 2006. 160 с.
2. Гордійчук С. В. Якість як пріоритетний напрям освітньої діяльності медичного навчального закладу. Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченко Серія: педагогічні науки, 2016. Вип. 6. С. 100-107.