FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

22
Червень
2021

ІННОВАЦІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ВИКЛАДАННЯ НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗАСАДАХ

Ушкац Світлана Юріївна, Маркіна Людмила Миколаївна, Жолобенко Наталія Юріївна
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
ОСВІТА (освіта у напрямку безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту. Компетентністний підхід у підготовці спеціалістів)

ІННОВАЦІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ВИКЛАДАННЯ НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗАСАДАХ
Євроінтеграція та побудова сталого майбутнього України [1] вимагає модернізації всієї системи вищої освіти країни. При цьому, підготовка фахівців на рівні світових стандартів є пріоритетним напрямком розвитку сучасної вищої школи. На сьогодні викладання дисциплін повинно узгоджуватись з європейськими сучасними методами навчання, зокрема й дисципліни «Сучасні методи першої допомоги в екстремальних ситуаціях».
Значущість цієї проблеми пов’язана з використанням світового досвіду викладання, реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу, застосування сучасних методик з залученням комп’ютерних технологій та симуляційних тренінгів.
У 2021 році на базі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова був створений навчально-науковий тренінговий центр
«Перша допомога». Метою діяльності якого є використання інноваційних технологій навчання студентів, аспірантів, викладачів для відпрацювання навичок надавати першу допомогу у невідкладних станах та екстремальних ситуаціях, а також формування валеологічного світогляду та заохочення до здорового способу життя.
На кафедрі техногенної та цивільної безпеки існує методичне забезпечення для дисциплін «Сучасні методи першої допомоги в екстремальних ситуаціях» та
«Безпека життєдіяльності» у вигляді матеріалів та методичних розробок для підготовки до практичних занять, алгоритмів розв’язування ситуаційних задач, тестових завдань, методичних розробок для викладачів та студентів, база відео та презентацій. Але щоб досягти поставленої мети, стає зрозумілим, що вдосконалення дисципліни не може обмежуватись лише представленим набором навчально-методичного забезпечення.

На нашу думку, вирішення проблеми якісного опанування відповідними навичками та вміння працювати в команді при навчанні першій допомозі дає змогу саме симуляційне навчання, тобто така сучасна технологія набуття практичних умінь та знань, яка заснована на реалістичному моделюванні та імітації екстремальної ситуації з використанням різноманітного сучасного навчального обладнання [2, 3].

Рис.1. Складові елементи системи симуляційного навчання

У підсумку, злагоджена робота подібної системи навчання дає певні позитивні результати, а саме:
 можливість пройти симуляційний модуль необхідну кількість підходів,
 контролювати психологічну напругу студентів,
 ймовірність моделювати різні за складністю ситуації,
 оцінювати роботу в команді та наодинці.
Програма симуляційних тренінгів розроблена відповідно до теми модулів. Спочатку слухачі отримують необхідну теоретичну складову модуля, яку потім закріплюють на тренінгових практиках.
Матеріально-технічна база тренінгового центру складається з необхідних витратних матеріалів, манекенів та симуляторів для відпрацювання навичок першої допомоги. Якість засвоєння матеріалу, як на лекціях, так і на практиках також залежить від професійного рівня викладача. Саме в плідній співпраці між студентом та викладачем формуються необхідні навички, розвивається критичне мислення, розширюються отриманні знання, а також якість командної роботи, рівень довіри та згуртованості.

Окрім викладацької діяльності колектив центру бере активну участь в соціальних проектах регіонального та державного рівня, популяризує та навчає населення навичкам першої допомоги, що на сьогодні є пріоритетним напрямом з підвищення безпеки суспільства.
Таким чином, навчально-науковий тренінговий центр Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова став одним із тих інноваційних освітніх складових, що дозволяє рухатись в напрямку єдиного європейського освітнього та наукового простору.
Список використаних джерел:
1. Указ президента України №722/2019 Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. – Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825
2. Ефективність симуляційних сценаріїв в оптимізації практичної підготовки студентів у закладі вищої медичної освіти України/ Т. М. Бойчук, І. В. Геруш, В. М. Ходоровський [та ін.]// Медична освіта. – 2018. – № 2. – https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.2.8965.
3. Добровольська, К. В. (2017). Медичні симулятори як складова інноваційної освіти. Науковий вісник Ужгородського університету,1 (40), 84-87.