FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

23
Липень
2021

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

Врона Анастасія Віталіївна
курсант 2-го курсу, спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ ПРАВО (Адміністративне і фінансове право)

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
В наш час дуже важливим та актуальним є розгляд, вивчення та розвиток такого напрямку, як інформаційна безпека, тому що в епоху швидкого технічного прогресу та дуже високого рівня інформатизації суспільства потреба Національної поліції України у покращенні рівня інформаційної безпеки відіграє дуже важливу й велику роль. Якщо приділяти увагу до такого роду безпеки, ефективність протидії кіберзлочинності та пошук рішень проблем, які пов’язані з інформаційною безпекою у підрозділах Національної поліції України.
Інформаційна безпека – це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, використання й розвиток в інтересах громадян або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації особи, суспільства і держави від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»)[1].
Інформаційна безпека держави характеризується ступенем захищеності і, отже, стійкістю основних сфер життєдіяльності (економіки, науки, техносфери, сфери управління, військової справи, суспільної свідомості і т. д.) стосовно небезпечних (дестабілізаційних, деструктивних, суперечних інтересам країни тощо), інформаційним впливам, причому як до впровадження, так і до вилучення інформації[2].
У ЗУ” Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” визначено, що інформаційна безпека захищає інтереси не лише суспільства, але й і держави [2].
Інформаційна безпека Національної поліції України повинна формуватися з урахуванням досвіду минулих років та комплексного підходу до яких буде застосовано систему захисту для виявлення , попередження чи припинення інформаційних атак, які можуть нести реальну загрозу у вигляді втрати важливої

інформації, що негативно вплине на суспільні відносини, які не можуть бути здійсненні без інформаційних даних [3].
Одна з проблем – це те, що кожен рік інформаційні ресурси набувають нового прогресивного стану, тому разом з тим зростає інтерес до конфіденційної інформації , інформації з обмеженим доступом з боку кіберзлочинців , тому одним із основних завдань поліції є недопущення втрати та розголошення конфіденційної інформації , інформації з обмеженим доступом , що дуже важлива для держави та несе певну цінність в собі.
Конфіденційна інформація – це інформація , яка не може бути отримана неавторизованим користувачем .
Основний портал поліції, який потребує захисту є інформаційний портал Національної поліції України відповідно до наказу МВС від 03.08.2017 № 676, “Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему
«Інформаційний портал Національної поліції України»” який містить в собі інформацію щодо серверів, додатків, шлюзових серверів, які потребують захисту, тому що можуть в собі містити інформацію з обмеженим доступом [4]. Інформація з обмеженим доступом – це інформація, яка містить в собі інформацію з обмеженим колом осіб і оприлюднення якої заборонено розпорядженнями або законодавчими актами. Існує наказ МВС від 29.02.2016 27.05.2016 № 432 “Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України” у цьому наказі визначено перелік інформації з обмеженим доступом, який
охороняється Національною поліцією України [5].
Звісно, що інформація з обмеженим доступом не в повному обсязі зберігається у паперовому вигляді. Є велика кількість документів , якими обмінюються відомства . Служба Безпеки України відсилає запит на інформацію, власником якої є МВС України. Цей процес регламентовано наказами, інструкціями , іншими нормативно-правовими актами, які дозволяють вести обмін інформацією між відомствами , але стоїть питання достатньої захищеності цієї інформації з точки зору інформаційної безпеки. Кожна особа , якій надано дозвіл та доступ до такої інформації , яка уповноважена працювати з такою інформацією проходить спеціальну перевірку та огляд на психофізіологічний стан з метою нерозповсюдження такої інформації . Інше питання , наскільки захищена інформація в інформаційному просторі [6].

Основну роль в питаннях інформаційної безпеки та захисту інформації в системі Національної поліції займає Департамент кіберполіції . Кіберполіція (Департамент кіберполіції Національної поліції України) — міжрегіональний територіальний орган Національної поліції України, який входить до структури кримінальної поліції Національної поліції та, відповідно до законодавства України, забезпечує реалізацію державної політики у сфері боротьби з кіберзлочинністю, організовує та здійснює відповідно до законодавства оперативно-розшукову діяльність. Функція підрозділу полягає в захисті інформації з обмеженим доступом Національної поліції, яка має важливе значення [7].
З вище зазначеного, можна зробити висновок, що інформаційна безпека в діяльності Національної поліції відіграє дуже важливу роль, тому що захист інформації являється важливою складовою в сфері діяльності Національної поліції України . Потрібно усвідомлювати, що вся інформація, яка захищається поліцією не повинна розголошуватися або використовуватися злочинцями корисливих мотивів для досягнення ними мети вчинення певних злочинів. Тому методи та засоби, які використовуються поліцією в своїй діяльності повинні бути ефективними та гарантувати всебічний , та надійний захист в сфері захисту інформації і інформаційної безпеки .
Список використаних джерел:
1. Основні поняття інформаційної безпеки. Електронний ресурс. Ркжим доступу: https://sites.google.com/site/osnovuib/#:~:text=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0% BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%E2
%80%94%20%D1%86%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20% D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1
%81%D1%82%D1%96,%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E
%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2C%20%D1%80%D 1%83%D0%B9%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%
8F%2C%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D1%8F%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%2C,
https://sites.google.com/site/infobezosob/home/informacijna-dialnist (дата звернення 08.06.2021)

2. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 06.02.2007. Електронний ресурс. Ркжим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16#Text (дата звернення 08.06.2021)
3. Деякі питання інформаційної безпеки діяльності територіальних органів поліції. Електронний ресурс. Ркжим доступу:: file:///C:/Users/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB/Downloads/SrjGk 4gk4LmLNWQ-nZsDgWi-xrEqbbLk.pdf (дата звернення 08.06.2021)
4. Про затвердження Положення про інформаційно- телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України»: Наказ 03.08.2017 № 676. Електронний ресурс. Ркжим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1059-17#Text (дата звернення 08.06.2021)
5. Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ. Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0432320-16#Text (дата звернення 08.06.2021)
Науковий керівник: викладач кафедри адміністративного права, процесу
та адміністративної діяльності Захарченко О.В.