FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

14
Квітень
2021

Головні проблеми україни в глобальному економічному просторі та шляхи їх подолання

Фісюк Еліна
(Ірпінь, Україна)
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
(Зовнішньоекономічна діяльність)
ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Сьогодні Україна, на жаль, не є впливовим суб’єктом глобального економічного простору і належить в цьому аспекті до периферійних держав. Це обумовлено низкою явищ серед яких як її соціально-економічний розвиток, так і місце та роль в сучасній світовій політичній « грі подій та явищ».
Входження України у світовий економічний простір повинне супроводжуватися істотними змінами в усіх сферах суспільного життя держави. У таких умовах виникає потреба у формуванні ефективної зовнішньоекономічної політики держави з урахуванням складних економічних змін, що відбуваються у світі, що обумовлює актуальність дослідження даної тематики.
Дослідженню проблем сучасного стану України, в глобальному економічному просторі вітчизняні науковці приділяють багато уваги. Необхідно передусім зазначити роботи таких науковців як Гейця В., Бабаєва В.М., Богатирьової В.М., Онищенко В.П., Приходченко Т.А., Шавалюк О.І., та інші.
В даний час в умовах незрозумілої і важкої ситуації в економіці України нові проблеми потребують все більшої уваги. Вони постійно фігурують у сфері управління зовнішньоекономічною політикою України, оскільки це пов’язано з внутрішніми факторами розвитку [1].
Серед економічних проблем України на сучасному етапі розвитку варто виділити наступні :
 надмірна залежність економіки України від монополістичних ринків імпортних поставок, стратегічно важливих позицій сировини для життєво важливих галузей;
 сильна залежність від процесу структурних та технологічних реформ економіки України від різних форм зовнішніх джерел фінансування;
 зростання тіньового сектора економіки України;
 зростання як внутрішнього, так і зовнішнього державних боргів України;
 значні розриви між реальним та фінансовим секторами економіки, а також у середині кожного з них;
 неефективність банківської системи України;
 значно зростає міграція робочої сили;
 погіршення демографічної ситуації в країні через значне зниження народжуваності та зростання смертності тощо.
Вищевказані проблеми потребують подальшого вирішення та чіткого аналізу завдяки пошуку нових методів управління зовнішньоекономічною діяльністю України
Для того щоб подолати вищевказані проблеми, подальший економічний розвиток України повинен бути спрямований на підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності за наступними напрямками [2]:
1. Переорієнтація зовнішньоекономічної діяльності на експортні галузі національної економіки. Співпраця з технічно розвиненими країнами, впровадження науково-технічного прогресу у виробництві.
2. Державну підтримку українських виробників можна отримати, усунувши податок з доданої вартості для малих та середніх підприємств та запровадивши так звані “пільги з оподаткування” на термін від 3 до 5 років. Надання пільг від оподаткування та пільгових кредитів українським виробникам.
3. Створення економічно привабливого середовище для інвестицій у державну економіку та для різних підприємств.
4. Стабілізація національного валютного курсу до інших світових валют.
5. Надання гарантій щодо функціонування експортних кредитних та страхових механізмів за участю держави, а також запровадження державних гарантій на експортні кредити.
6. Забезпечення стабільної поставки сировини в Україну на взаємовигідних умовах.
7. Вирішення проблеми обмеження доступу певної кількості продукції українського походження на російський ринок та припинення бойових дій на сході країни.
8. Значна підтримка вітчизняних виробників шляхом протекціоністських заходів.
Однак провідна роль у подоланні негативних економічних тенденцій на сьогодні належить безпосередньо уряду України, оскільки за ним зберігаються центральні позиції і переваги у виконанні завдань по зміцненню позицій України в глобальному економічному просторі [3].
Таким чином, ключові завдання для вирішення головних проблем України мають передбачити створення сприятливих умов для зміцнення єдності українського суспільства на основі європейських демократичних цінностей , формування гнучкої та ефективної системи публічних інститутів, спроможних адекватно та ефективно впливати на розвиток подій в державі.
Література :
1. Амоша О., Новікова О. Проблеми та шляхи забезпечення соціальної орієнтації економіки України. Макроекономіка. 2018.С. 173-184.
2. Геєць В.М. Економіка України : ключові проблеми і перспективи. Економічні науки. 2016. С. 164-176.
3. Марцінковська О. Еколого-економічні проблеми України та шляхи їх розв’язання. Макроекономіка. 2017. С.8-16.
Науковий керівник: кандидат економічних наук,
доцент Козій Наталія Сергіївна