FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

09
Квітень
2021

Формування доходів сільськогосподарських підприємств

Халіцький Дмитро
(Київ, Україна)
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
(Економіка АПК)
ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Процеси глобалізації вітчизняної економіки зумовлює необхідність удосконалення методів, пов’язаних із дослідженням основних джерел формування фінансово-економічних результатів діяльності суб’єктів господарювання, відповідно до законів ринку в забезпеченні задоволення інтересів працівників, підприємств та держави.
У ринковій системі господарювання категорія доходів (прибутків) посідає одне з центральних місць. Одержання доходів є головною метою підприємницької діяльності, основним спонукальним мотивом будь-якого бізнесу. Закони ринкової економіки не дозволяють виробляти продукцію, реалізація якої завдає збитків. Ситуація, яка складається останнім часом у сільському господарстві, не є природною.
Основним показником, який характеризує фінансові результати діяльності є прибуток. Прибуток є показником, який залежить від обсягів і собівартості продукції. Збільшення прибутку відображає нарощування фінансових ресурсів та зростання фінансових результатів. На собівартість впливають структурні й відповідні техніко-економічні фактори. Структурні фактори відображають складові елементи собівартості: вартість сировини, матеріалів, напівфабрикатів; палива та енергії; заробітна плата та нарахування; вартість утримання й експлуатації обладнання; накладні та інші витрати. Технікоекономічні фактори, які характеризують формування витрат з кожного елемента, включають місткість витрат (матеріаломісткість, енергомісткість, трудомісткість тощо) та їх вартість (ціни на матеріали, сировину, енергоносії, заробітна плата). Місткість характеризується обсягом використання сировини, енергії, заробітної плати та інших елементів на виробництво одиниці відповідних товарів, робіт, послуг. Зменшення матеріалоємності виробництва є одним із чинників зниження собівартості [1].
Формування і використання прибутку є досить складним і неоднозначним у зв’язку із специфікою аграрної галузі. Надзвичайна важливість прибутку для розвитку підприємства вимагає формування дієвого механізму управління ним. Для забезпечення прибутковості аграрних підприємств в умовах мінливої кон’юнктури ринку необхідним є визначення обсягу реалізації того чи іншого виду сільськогосподарської продукції та біологічних активів, за якого досягається беззбитковість виробництва. Розрахований завчасно рівень беззбитковості виробництва та реалізації того чи іншого виду робіт та послуг дасть можливість управлінському персоналу побачити, який обсяг виробництва або діяльності зможе приносити прибутки.
Аналіз прибутку сільськогосподарських підприємств України свідчить про позитивну динаміку, зокрема прослідковується суттєве зростання прибутку у 2016 році, в 2017 році зазначений показник хоча і зріс проте дещо меншими темпами лише на 17% в порівнянні з 2016 роком.
Управління прибутком представляє собою процес розробки, прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень за всіма основними аспектами його формування, розподілу та використання на підприємстві. Управління прибутком передбачає оцінку та досягнення оптимального розміру прибутку й ефективності діяльності організації [2].
Серед основного фактору зростання прибутку сільськогосподарського підприємства є зменшення собівартості продукції. Зниження собівартості продукції сільськогосподарського виробництва можливе за рахунок [3]:  підвищення технологічного рівня виробництва; удосконалення організації виробництва та праці; зміна структури та обсягу продукції; покращення використання природних ресурсів, застосування більш доступних якісних матеріалів, використання безвідходних технологій виробництва.
Отже, метою діяльності сільськогосподарських підприємств є отримання максимального прибутку, основним джерелом якого є виробництво конкурентоспроможної продукції. При цьому важливу роль відіграє державна підтримка сільськогосподарських виробників шляхом встановлення цін на сільськогосподарську продукцію та зменшення податкового тиску.
Література.
1. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2002. 240 с
2. Березівський П.С. Проблемні аспекти управління прибутком сільськогосподарських підприємств. Економічний простір. 2009. № 21. С. 312–320.
3. Биба В.В. Чинники, що впливають на прибуток сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2016. №5.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4960
Науковий керівник: кандидат економічних наук,
доцент Тітенко Зоя Миколаївна