FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

15
Квітень
2021

Фахова практика як важлива складова у підготовці фахівців готельно-ресторанної сфери

Польова Леся
(Івано-Франківськ, Україна)
ОСВІТА
(Проблеми підготовки фахівців)
ФАХОВА ПРАКТИКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ
Готельно-ресторанна сфера вважається прикладною сферою, в якій практичні вміння та навички фахівців виступають визначальним фактором забезпечення їх конкурентоздатності на ринку праці. Незаперечним є той факт, що фахова підготовка здійснюється у тісному зв’язку з теоретичною впродовж навчальних занять у стінах вишів, коли студенти під керівництвом викладачів пізнають ази професійної діяльності. Однак тільки в процесі виробничої практики студенти можуть застосовувати набуті знання та крок за кроком розвивати свою професійну майстерність.
Особливо гостро стоїть питання фахової підготовки для спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», адже саме даним майбутнім фахівцям належить займатись професійною діяльністю на керівних посадах одразу після закінчення вищого навчального закладу і розв’язувати складні завдання та виробничі проблеми в готельнно-ресторанній сфері. У контексті вищезазначеного основною формою навчання повинна стати тривала праця на підприємствах закладів гостинності під час виробничої і переддипломної практик, яка забезпечує перший досвід роботи за фахом.
Важливим елементом підготовки фахівців готельно-ресторанної сфери повинен бути принцип зв’язку між теорією і практикою, що носить обов’язковий характер у всіх формах організації навчального процесу. Сучасні умови соціально-економічного розвитку пред’являють нові вимоги до фахівців сфери гостинності. Вони повинні мати не лише чисто професійні знання, а й навички.
Зміни у підходах до підготовки фахівців сфери обслуговування відбулися на вітчизняних теренах. Затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, який у своїх компетентностях передбачає вагому частку приділяти саме для практичного досвіду майбутніх фахівців, бо саме тільки за допомогою фахових практик можливо здобути дані уміння, навички та компенентності.
Однак важливим недоліком при підготовці майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи є кількість кредитів, яка відводиться на виробничі практики. А саме 18 кредитів ЄКТС для підготовки ОР «бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». А даних годин не є достатньо, щоб студент у результаті проходження практики набув потрібних йому умінь та навичок.
Фахова підготовка дозволяє познайомитися з реаліями функціонування готельно-ресторанної сфери, також дає можливість порівняти здобуті під час навчання теоретичні знання з реальністю. Практика також є для студента шансом виявити свої можливості та переваги над іншими, продемонструвавши їх потенційному роботодавцю.
Таким чином, в Україні у вищих навчальних закладах зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» як на державному, так і освітньому рівнях здійснюються заходи щодо удосконалення практичної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної сфери, як запоруки їх конкурентоздатності на ринку праці, при цьому проблемними аспектами залишається забезпечення студентів відповідними об’єктами практики та більш тривалий період часу.
Література:
1. Польова Л.В. Проблеми підготовки фахівців у готельній індустрії. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. Черкаси, 2015. Вип. 31 (323). С. 92–98.
2. Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf.
3. Стандарт вищої освіти України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/241-gotel-restoran-sprava-B.pdf.