FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

03
Квітень
2021

Економіка підприємства та управління регулювання професійної етики бухгалтера в україні

Денисовець Н.
(Ірпінь, Україна)
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ БУХГАЛТЕРА В УКРАЇНІ
В сьогоднішніх умовах ведення бізнесу система бухгалтерського обліку і фінансової звітності зазнала певних змін, що обумовлені застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності.
Сучасний розвиток бухгалтерського обліку та створення цілісної системи управління неможливий без висококваліфікованих бухгалтерів і аудиторів, які не лише розуміють нові концепції, правила та принципи формування інформації в бухгалтерському обліку, а чітко усвідомлюють потенційні етичні наслідки професійних та управлінських рішень [5].
Бухгалтер є найманим працівником, його поведінка та інтереси повинні бути на одній хвилі з цілями бізнесу. Він постійно займається веденням фінансово-господарської діяльності підприємства, а тому окрім ведення бухгалтерського обліку, бухгалтер має загальне уявлення про роботу всіх складових показників підприємництва. Бухгалтер може пропонувати керівництву ефективні рішення будь-яких проблем з урахуванням виду діяльності підприємства.
У процесі здійснення професійної діяльності бухгалтери часто стикаються з конфліктом інтересів або моральними конфліктами, які змушують віддати перевагу одній моральній цінності над іншою. Проблемним питанням в сучасних умовах є дотримання професійної етики бухгалтера в ході виконання службових обов’язків.
На нашу думку, зменшити ризик виникнення подібних проблемних питань можливо лише за умови дотримання норм, які зазначені у правових актах, наведених у табл. 1.
Таблиця 1
Нормативи, що регулюють професійну етику бухгалтера
№з/п Назва нормативно-правового документу Короткий зміст
1. Конституція України Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей
2. Цивільний кодекс України При здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися моральних засад суспільства
3. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» При здійсненні аудиторської діяльності аудитори та аудиторські фірми застосовують відповідні стандарти аудиту. Стандарти аудиту приймаються на основі стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів з дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів
4. Кодекс етики професійних бухгалтерів встановлення єдиних етичних вимог до професійних бухгалтерів та аудиторів на міжнародному рівні. У відповідності до Кодексу, діючи в інтересах суспільства, професійний бухгалтер повинен дотримуватись наступних фундаментальних принципів, а саме: чесності, об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки
Джерело: складено автором за даними [1,2,3,4].

Професійна етика – це одна з найважливіших умов економічного розвитку підприємства, яка повинна постійно розвиватися і регулюватися відповідними нормативно-правовими актами, оскільки морально-етичні проблеми завжди зустрічаються на шляху бухгалтера. Розглянувши низку нормативно-правових актів, що регулюють етику бухгалтера, можна сказати, що кожен з них діє в межах своєї сфери відповідальності, а тому бухгалтер як фахівець своєї справи має орієнтуватися на всі законодавчо закріплені норми.
Таким чином, для встановлення подальших шляхів удосконалення нормативно-правового регулювання дотримання професійної етики бухгалтера та враховуючи національні особливості, необхідно розробити єдині правила поведінки побудовані на чітких принципах дотримання професійної поведінки.
Література:
1. Кодекс етики професійних бухгалтерів. URL: https://lexinform.com.ua/wp-content/uploads/2018/09/Code-of-Ethics_ukr.pdf (дата звернення 06.02.2021).
2. Конституція України: станом на 01 січня 2021 р.: відповідає офіц. тексту. Відомості Верховної Ради. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 06.02.2021).
3. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 №2258-VIII. Відомості Верховної Ради.2017. Ст.8. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text (дата звернення 06.02.2021).
4. Цивільний кодекс України: станом на 01 січня 2021 р.: відповідає офіц. тексту. Відомості Верховної Ради. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення 06.02.2021).
5. Ямборко Г.А. Професійне забезпечення розвитку обліку: етика і мораль бухгалтера. Облік і фінанси:бухгалтерський портал. URL: http://magazine.faaf.org.ua/profesiyne-zabezpechennya-rozvitku-obliku-etika-i-moral-buhgaltera.html (дата звернення 06.02.2021).
Науковий керівник: кандидат економічних наук,
доцент Гуріна Наталія Валеріївна