FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

25
Листопад
2021

 Екологізація навчального процесу при викладанні технічних дисциплін

Тромсюк Володимир Дмитрович

кандидат технічних наук, викладач вищої категорії Вінницького технічного коледжу

 Екологізація навчального процесу при викладанні технічних дисциплін

Екологізація навчального процесу має бути одним з головних завдань екологічної політики будь-якої сучасної держави. Студенти на кожній дисципліні повинні розуміти свою відповідальність і навіть обов’язок за збереження середовища в якому вони проживають. Приділення уваги проблемам екології при викладанні технічних дисциплін означає посилення еколого-світоглядних векторів виховання, включення до змісту освіти результатів наукових досліджень.

Метою екологізації навчального процесу при викладанні технічних дисциплін є трансформації сучасних екологічних ідей і цінностей у всі сфери суспільних відносин, формування екологічної свідомості та грамотності молоді, екологічної культури, розуміння власних екологічних прав, інтересів та обов’язків [1]. У сучасних умовах стає нагальним завдання запровадження у навчальні програми із підготовки спеціалістів усіх напрямів екологічними вимогами з метою формування екологічного мислення, спрямованого на гармонізацію взаємодії суспільства та природи, покращення стану навколишнього природного середовища та ресурсозбереження,                           становлення                                                екологозбалансованого природокористування, охорони та відтворення природних ресурсів [1-3]. Екологічна освіта – органічна і пріоритетна частина всієї системи освіти, що надає їй нової якості, формує інше ставлення не тільки до природи, а і до суспільства і людини [4].

Технологічний прогрес стрімко розвивався і ще менше століття тому більшість людей не задумувалися над тим, до чого призведе зростаюче споживання ресурсів і забруднення навколишнього середовища. Проте зі зміною клімату і зі зникненням місць природи, які не зачепила людська діяльність, деяка частина суспільства починає задумуватися про зміну пріоритетів. Завданням сучасної технічної освіти є виховати не просто професійних робітників чи інженерів, а екологічно свідомих людей, які будуть працювати на збереження природи.

До основних напрямків екологізації викладання технічних дисциплін можна віднести:

  • розуміння студентами необхідності сортування сміття;
  • в межах своєї спеціальності розвивати нові ідеї для сортування та переробки сміття;
  • ознайомитися із відомими і розвивати нові ідеї для зменшення викидів парникових газів;
  • розвиток дбайливого ставлення до природи;
  • розуміння необхідності           зменшення           споживання невідновлювальних ресурсів;
  • пошук рішень невеликих місцевих екологічних проблем, з точки зору технічної дисципліни, яка викладається.

Загалом студенти, з точки зору свого майбутнього фаху, повинні шукати шляхи поліпшення екологічної ситуації. Молодь повинна розібратися в причинах сучасних екологічних проблем і як вони пов’язані із технологічним прогресом. Це дозволить виховати певний рівень екологічної свідомості та розуміння, що сучасні екологічні проблеми є серйозною небезпекою, яку розглядають з різних точок зору.

Взагалі, екологізація освіти – це безперервний, послідовний, поетапний творчий процес, у якому мають бути задіяні усі учасники навчального процесу. Причому кінцевою метою екологізації освіти повинна стати трансформація суспільної свідомості та економічного устрою шляхом інтеграції екологічних проблем в різні галузі знань, у побудову нових моделей виробництва й споживання, формування нової системи господарювання [1]. Екологізація навчального процесу при викладанні технічних дисциплін може відбуватися за рахунок реалізації низки навчальних, наукових, організаційних та інших заходів. Напрацювання студентами ідей та способів їх реалізації з точки зору їх спеціальності, при вивченні технічних дисциплін, дозволить реалізувати подивитися їм на цей світ зовсім по іншому і можливо в майбутньому змінити його. Від рівня екологічної свідомості молоді буде залежати майбутня безпека держави і цілого світу в цілому.

Список використаної літератури:

  1. Лук’янова Л. Б. Основи екології, методика екологізації фахових дисциплін: Навчально-методичний посібник для викладачів. Вид. 2-ге змінене і доповнене. – Київ: ТОВ «ДСК – Центр». – 2016. – 210 с.
  2. Пустовіт Н., Колонькова О., Пруцакова О., Тарасюк Г., Солобай Ю. Екологізація освітнього простору сучасної загальноосвітньої школи: монографія. – Харків: «Друкарня Мадрид». – 2016. – 154 с.
  3. Гетьман А.П. Екологічна політика держави: конституцій-ноправовий аспект// Тридцать лет с экологическим правом. – Харків: Кроссроуд,

– С. 205–212.

  1. Екологічна етика: навч. посіб. / за заг. ред. О. М. Шуміла. – Харків : Право, – 2015. – 304 с.