FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

01
Квітень
2021

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛИНИ «ХІМІЯ»

Кочкодан Ольга

Письменюк Аліна

(Київ, Україна)

ЕКОЛОГІЯ

(Екологізація освіти як основа

стратегії збалансованого розвитку)

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛИНИ «ХІМІЯ»

Незадовільна екологічна ситуація в сучасному прогресивному суспільстві вимагає поліпшення якості екологічної освіти і виховання, викликає необхідність перегляду методики викладання суспільно-природничих дисциплін з метою поліпшення ставлення людини до природи. Ставлення людини до природи визначається рівнем її екологічної свідомості і культури, який формується в процесі екологічної освіти та виховання.

Автори [1, 2] відзначають, що екологічна свідомість містить три складові:

1) екологічні знання – це знання людини про природу і охорону навколишнього середовища;

2) особисте ставлення до екологічних проблем, готовність вирішувати екологічні проблеми;

3) повсякденна екологічна поведінка.

На сьогодні гостро стоять завдання з вирішення проблем навколишнього середовища, використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Знання про речовини, їх структуру, властивості, біологічі функції, знаходження в природі і взаємоперетворення є базовими для формування екологічних знань.

При формуванні навчально-методичного курсу з хімії та його реалізації в навчальному процесі необхідно керуватися принципами науковості, системності, міжпредметних зв’язків, наочності. Особливу увагу ми надаємо принципам екологізації, а також професійної спрямованості.

Принцип екологізації грунтується на розгляді процесу навчання хімії як нерозривного процесу хімічної і екологічної освіти та екологічного виховання. Обов’язковою умовою є розкриття в процесі навчання хімічних основ екологічних проблем.

Хімія як фундаментальна наука має основоположне значення для розуміння природи і світу в цілому. Екологічні аспекти в процесі вивчення курсу хімії передбачають формування у студентів такого світорозуміння та світосприйняття, в якому усвідомлені екологічні цінності. Практика показує, що екологічна спрямованість дисципліни, її професійна орієнтованість підвищує інтерес до вивчення і засвоєння предмета.

Щоб сформувати у студентів екологічні знання, ми використовуємо наступне:

1) розгляд на лекціях питань екологічної спрямованості;

2) введення в тестовий контроль питань екологічного характеру, підбір завдань з екологічним змістом;

3) проведення в лабораторії хімічних експериментів екологічного профілю;

4)  науково-дослідна робота студентів на хіміко-екологічну тематику.

Хімічні знання сприяють засвоєнню студентами інших профілюючих дисциплін, дозволяють всебічно, в тому числі і з хімічних позицій, досліджувати стан навколишнього середовища та вплив на нього антропогенної діяльності, допомагають вирішувати екологічні проблеми сьогодення.

Основними об’єктами, які вивчає хімія, є речовини різних рівнів структурної організації – атомного, молекулярного і полімерного. Структурна організація речовин визначає їх властивості та біологічні функції, знаходження в природі, застосування і вплив на навколишнє середовище.

У кожному навчальному закладі важливе місце повинна зайняти екологізація курсу хімії. Це означає, що необхідно значно підвищити обсяг розглянутих екологічних аспектів хімії, передбачених навчальною програмою, і більш детально їх вивчати.

Основне завдання – домогтися того, щоб екологічні знання і екологічна культура стали нерозривні з активною життєвою позицією кожної людини.

Література:

  1. Порєва В.О. До питання екологізації освіти в україні як фактору екологічної свідомості [Електронний ресурс]/ Порєва В.О.// Збірник наукових статей “ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю”. – Вінниця, 2011. – Том.2. – С.646–648.
  2. 2. Моисеев, Н.Н. Экологическое образование и экологизация образования// Экология и жизнь. – 2010. – № 8. – С. 4-6.