FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

27
Квітень
2021

Дисциплінарна відповідальність державних службовців

Железна Ольга
(Кривий Ріг, Україна)
ПРАВО
(Адміністративне і фінансове право)
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Державна служба займає особливе місце в адміністративному праві. На основі державної служби регулюються відносини з органами держави та надають адміністративні послуги. Правовою основою держаної служби є Закон України «Про державну службу», який був ухвалений 10 грудня 2015 року, включно зі змінами попередніх років.
Відповідно до ч.1, ст. 1 Закону України «Про державну службу» поняття «Державна служба» грунтується як публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави. [1] Одними з основних ознаками і функцій державної служби є надання якісних адміністративних послуг, управління персоналом державних органів, здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства.
Безпосереднім суб’єктом державної служби є державний службовець. Поняття «Державний службовець» у ч.2 ст.1 Закону України «Про державну службу» розтлумачують як – громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби. [1]
На думку Ю. П. Битяка, дисциплінарна відповідальність державних службовців, в силу специфіки державно-управлінської діяльності, яку вони здійснюють, підлягає регулюванню нормами адміністративного права. [2]
Притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності можливе у випадках неналежного виконання службових обов’язків, визначених Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни. А також можна додати до вище вказаного, що притягнення до дисциплінарної відповідальності можливе у раз порушення Присяги державного службовця, порушення етичної поведінки державних службовців, неповага до державних символів держави та її громадян, неналежне виконання та невиконання безпосередніх службових обов’язків. Підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності прописані у ч.2 ст. 65 Закону України «Про державну службу».
Існують також винятки, коли державний службовець не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності. Таким винятком є ситуація, якщо минуло шість місяців з моменту, коли керівник державної служби дізнався про вчинення дисциплінарного проступку, не враховуючи тимчасову непрацездатність особи або її відсутність з причини відпустки, або якщо минув рік з моменту вчинення проступку.
Спираючись на чинне законодавство, можемо стверджувати, що державна служба – є публічним інститутом для виконання завдань і функцій державними особами, які мають посади в органах держави. Дисциплінарна відповідальність є важливим засобом підвищення ефективності діяльності державних службовців, забезпечення прав і інтересів громадян та виконання службових обов’язків.
Література:
1. Закон України “Про державну службу” від 10.12.2015 р. №889-VIII
2. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: Монографія. – Харків: Право, 2005. – 304 с.
Науковий керівник: доктор економічних наук,
доцент Котковський Володимир Станіславович