FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

06
Січень
2022

Діагностика лексичної сторони мовлення дітей середнього дошкільного віку із знм іі рівня

Козуб Людмила Вікторівна

магістрант 2-го курсу, спеціальність «Спеціальна освіта»

Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради

ОСВІТА (Соціальна педагогіка)

Діагностика лексичної сторони мовлення дітей середнього дошкільного віку із знм іі рівня

У дітей з ЗНМ досить часто є проблемними різні сторони мовлення. Страждають як лексична, так і граматична сторони мовлення. Тому з метою побудови правильної колекційної роботи необхідним є обстеження різних сторін мовлення дитини, зокрема, лексичної сторони.

Обстеження, як правило, проводить логопед, який працює з дитиною. Саме результати обстеження дадуть фахівцю змогу забезпечити чітку корекційну роботу.

Робота логопеда під час обстеження словника дитини повинна спрямовуватися на виявлення кількісних та якісних характеристик словника. З цією метою логопеду слід звернути увагу на недоліки словника дитини, особливості виконання нею поставлених мовленнєвих завдань, характерні помилки під час відповідей на питання тощо.

Аналіз отриманих результатів дасть можливість використовувати в роботі з дитиною аналогічний матеріал, забезпечить повторення їх декілька разів, дібрати доцільний додатковий матеріал, приділити більше часу для засвоєння кожної теми, розширити сферу спілкування за конкретною темою.

Розроблений чи дібраний в результаті обстеження мовленнєвий матеріал можна використовувати як під час проведення корекційних занять з дитиною у межах освітнього процесу як в дитячому садку, так і вдома.

Критерії оцінки лексикону розроблені вченими достатньо давно. Тому починаючи обстеження, логопед повинен чітко володіти ними. В процесі оцінки лексикону треба виділити його обсяг, навички словотвору, рівень узагальнень, які робить дитина, уміння добирати синоніми (антоніми, спільнокореневі слова), наявність у словнику слів із переносним значенням тощо.

Досить часто в діагностиці лексичної сторони мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ ІІ рівня використовується методика діагностики  Ю. Рібцун. Оскільки ця методика дозволяє найбільш поано та точно провести необхідну діагностику та скорегувати роботу з дитиною.

Методика складається із декількох розділів, які конкретизують кожен напрямок діагностичної роботи з дитиною.

Ю. Рібцун наголошує, що на  початку роботи з дитиною із ЗНМ ІІ рівня  треба вивчити стан сформованості у дитини розуміння лексичного значення слова. Для цього необхідно виявити, як саме дитина розуміє контекстуально зумовлене значення слова, як вона переносить засвоєні знання на нові аналогічні ситуації. Логопеду слід зрозуміти, чи вміє дитина добирати синоніми, антоніми, чи розуміє дитина багатозначність слова.

Після цього, за методикою Ю.Рібцун, логопед повинен вивчити особливості системи морфологічного словотворення. Тобто виявити, чи розуміє дитина твірне та похідне слово, чи вміє порівнювати їх за значенням, чи вміє дитина практично оперувати словотворчими морфемами в процесі власного словотворення. Логопед повинен з’ясувати,  чи вміє дитина на практичному рівні виділяти спільну морфему (префікс чи суфікс) у певних словах. Тобто слід вияснити, чи вміє дитина роботи морфологічний аналіз.

Для побудови  результативної роботи з дитиною логопеду слід розуміти, за методикою Рібцун, яким є характер смислових зв’язків між словами, які встановлює дитина самостійно.

Логопедичне обстеження проводиться, як правило, у дитячих закладах на початку вересня, в перші його два тижня. Саме цей період часу є визначальним для побудови якісної роботи з дитиною із ЗНМ ІІ рівня.

Тому саме в процесі цього обстеження логопеди повинні досягти наступних цілей:

а) зрозуміти загальну картину розвитку дитини шляхом складання анамнезу, бесід з батьками та з дитиною;

б) мати уявлення про провідну діяльність дитини та її рівень відповідно до вікових норм дитини середнього дошкільного віку;

в) виявити рівень розвитку пізнавальних процесів дитини із ЗНМ та її емоційно-вольової сфери;

г) визначити рівень розвитку всіх складових мовленнєвої сфери.

Визначені цілі досягаються логопедами різними способами. Так, наприклад, Розуміння прямого значення слова перевіряється шляхом слухання дитиною конкретних текстів: віршів, оповідань, казок. Дитині читають текст, який містить конкретне слово, виражене іменником, прикметником, дієсловом, і просять відповісти: «Про кого можна сказати і чому. Що означає це слово?». Після цього обов’язковим є аналіз відповідей дитини фахівцем.

Діагностичною ознакою в процесі проведення діагностики дитини середнього дошкільного віку із ЗНМ ІІ рівня може слугувати різниця між мовленнєвим і психічним розвитком, індивідуальний темп формування мовленнєвого розвитку дітей. Але  є і ціла низка  особливостей, що проявляються при різних рівнях ЗНМ. Серед цих особливостей виділяються наступні:

а) труднощі формування пізнавально-комунікативної діяльності;

б) уповільнений розвиток словникового запасу дитини;

в) уповільнений розвиток розуміння  граматичної будови слова, зв’язного мовлення.

Тому одним із головних завдань мовленнєвого розвитку дошкільників із ЗНМ, на яке звертають увагу фахівці, є завдання розвивати комунікативно-пізнавальну потребу дитини в мовленні (І рівень ЗНМ), оволодівати елементарними формами усного мовлення на основі практичних умінь відповідати на запитання, складати речення за моделями (ІІ рівень ЗНМ), продовжувати активно розвивати словниковий запас, удосконалювати граматичну структуру та зв’язне мовлення (ІІІ рівень ЗНМ).

Література:

  1. Логопедія. Підручник / за ред. М. К. Шеремет. Київ : Знання. 664 с. URL: http://library.zu.edu.ua/doc/Logopedia.pdf (дата звернення 28.09.2021 р.).
  2. Рібцун Ю. В. До питання про механізми затримки мовленнєвого розвитку у дітей. Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т.Шевченка. 2005. №13: Педагогічні науки. С. 170–174. URL: https://logoped.in.ua/ (дата звернення 26.09.2021 р.).
  3. Рібцун Ю. В. Дитина з порушеннями мовленнєвого розвитку. Харків: Промінь. 40 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/711352/83.pdf (дата звернення 30.09.2021 р.).
  4. Рібцун Ю. В. Сходинками правильного мовлення: навч.-метод. посіб. Тернопіль: РУН. 240 с. URL: https://logoped.in.ua/wp-content/uploads/2018/11/Shodinki.pdf (дата звернення 27.09.2021 р.).